Studentenes rolle i kvalitetsutvikling av utdanningen

NMBU skal kjennetegnes ved høy studiekvalitet og arbeide kontinuerlig for å heve kvaliteten på undervisning og veiledning. For å utvikle våre utdanninger og læringsmiljøet, er NMBU avhengig av aktive og engasjerte studenter som bidrar med konstruktive tilbakemeldinger på undervisning, veiledning, emner, studieprogram og læringsmiljø.

Under kan du lese mer om hvordan du som student kan bidra i kvalitetsarbeidet.

 • Alle emner skal evalueres hver gang de tilbys. Det skal gjennomføres både underveisevaluering og en summativ sluttevaluering. Blokkemner evalueres som regel kun med sluttevaluering. Her kan studentene gi innspill og vurderinger for emner som du er oppmeldt i. Emneansvarlig skal utarbeide en emnerapport basert på disse evalueringene med sine vurderinger. NMBU arbeider med en løsning for å tilgjengeliggjøre disse rapportene, og inntil videre kan studenter be om tilgang til emnerapporter.

  Studenter kan gi tilbakemeldinger på emner ved å:

  • Svare på emneevalueringene, både underveisevaluering og sluttevalueringen.
  • Gå direkte i dialog med med underviser/emneansvarlig.
  • Ta kontakt med studenttillitsvalgte og bruk studentdemokratiet ved behov
  • Ta kontakt med fakultetet (studieveileder, programrådsleder, SU-leder/prodekan for utdanning)
  Les mer om kvalitetssikring av emner
 • Alle program skal årlig rapportere på status for kvaliteten på programmet (september-oktober). Resultater fra emneevalueringer, studiebarometeret, studiestartundersøkelsen m.fl. brukes i rapporteringsarbeidet. Rapporten skal utarbeides av programrådsleder og behandles i programråd, fakultetenes studieutvalg og fakultetsstyret før den godkjennes. Det er studenttillitsvalgte i programrådene, fakultetenes studieutvalg og fakultetsstyret.

  Hvert sjuende til tiende år skal alle program også gjennomgå en større evaluering av eksterne. Studentene skal være representert i fakultetets prosjektgruppe som arbeider med grunnlagsmaterialet for evalueringen (egenevalueringsrapport, mål for evalueringen, forslag til evalueringskomité og oppfølging av evalueringen). Det skal også sitte en student i evalueringskomitéen. For øvrig sikres studentmedvirkningen ved den faste representasjonen av studenttillitsvalgte i fakultetsstyret og studieutvalg, som også er involvert i denne prosessen.

  Studenter kan gi tilbakemeldinger på studieprogrammet ved å:

  • Melde inn saker til programrådet, gjerne via studenttillitsvalgte ved fakultetet
  • Delta i den årlige nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet – Studiebarometeret (Nokut)
  • Delta i NMBUs Studiestartundersøkelse
  • Gi tilbakemeldinger til studenttillitsvalgte før behandling og godkjenning av programrapportene på fakultetet
  • Delta som studentrepresentant i den periodisk evalueringen av programmet
  • Delta i NMBUs kandidatundersøkelse etter at du er ferdig kandidat - her får du også gitt tilbakemeldinger om relevansen i programmet ditt
  Les mer om årlig programevalueringLes mer om periodisk programevaluering
 • Utfordringer knyttet til det psykososiale læringsmiljøet skal først tas opp der utfordringen ligger. Studenter kan ta kontakt med studieveileder, underviser, emneansvarlig, programansvarlig eller undervisningsleder/prodekan for utdanning. Studenter kan også søke råd fra studenttillitsvalgte, studentenes informasjonstorg eller studentlivssenteret (SiÅs).

  Dersom henvendelser ikke følges opp, eller saken er av en slik karakter at dette er vanskelig, kan man melde saker via avvikssystemet for studiekvalitet. Si fra - meld avvik. Her kan du også melde inn avvik knyttet til:

  • Det fysiske læringsmiljøet
  • Eksamen
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Informasjonssikkerhet og personvern
  • Alvorlige og kritikkverdige forhold

  Universiteter og høgskoler i Norge har gått sammen om å opprette sikresiden.no, hvor studenter kan få forebyggende opplæring og råd om hva man skal gjøre i akutte situasjoner som vold, trusler, brann, seksuell trakassering, førstehjelp mm.

 • I tillegg til at NMBU gjennomfører egne undersøkelser og evalueringer, deltar vi i nasjonale undersøkelser. Fakultetene gjennomfører også noen egne undersøkelser i tillegg til at det mer sporadisk gjennomføres noen fagspesifikke undersøkelser. God oppslutning er avgjørende for validiteten av resultatene fra undersøkelsene, og resultatene brukes i programutviklingsarbeidet.

  Disse studentundersøkelsene gjennomføres jevnlig på tvers av fakultet og program:

  • Emneevalueringen hver gang et emne gjennomføres
  • NMBUs studiestartundersøkelse (årlig undersøkelse blant alle 1. års-studenter, gjennomføres i januar/februar)
  • Studiebarometeret, i regi av NOKUT. Gjennomføres årlig i november/desember, og sendes til alle 2. og 5. års-studenter.
  • Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), i regi av folkehelseinstituttet. Gjennomføres hvert 4. år, og sendes til alle norske studenter.
  • NMBUs kandidatundersøkelse. Gjennomføres hvert 5. år, og sendes da til alle kandidater som gikk ut fra NMBU de siste 5 årene. NMBU utvikler nå en kortere undersøkelse som skal sendes ut hyppigere.
 • For at studentene ved NMBU skal kunne medvirke, er det avgjørende at studenter stiller til valg i styrer og og utvalg med studentrepresentasjon.

  Styrer, råd og utvalg der studentene er representert

  HvaFunksjonsperiodeAntallInformasjon
  Leder av studenttingets arbeidsutvalg (AU)1.7.-30.6.1Velges ved elektronisk urnevalg (studentvalget), 100 %, honorert.
  Medlem av studenttingets arbeidsutvalg (AU)1.7.-30.6.2Velges ved elektronisk urnevalg (studentvalget), 100 %, honorert.
  Universitetsstyret (en representant av hvert juridiske kjønn + varaer, jf. uh-loven)1.8.-31.7. for vårvalget, 1.1.-31.12 for høstvalget2Velges ved elektronisk urnevalg (studentvalget), honorert.
  Rektors ledergruppe1 år**Leder av AU sitter her.
  Universitetets studieutvalg (NMBU-SU)1 år3Velges av studenttinget, honorert.
  Forskningsutvalget (NMBU-FU)1 år, tiltredelse 1.7.2Velges av studenttinget.
  Læringsmiljøutvalget (LMU)1.7.-30.6.4En fra AU og tre velges av studenttinget, honorert.
  Arbeidsmiljøutvalget (AMU)**Leder av AU har møte- og talerett.
  Klagenemnda1.7.-30.6.2Velges av studenttinget, honorert.
  Sentral opptakskomité2
  Skikkethetsnemnd 1.8.-31.7.2En fra REALTEK og en fra VET fra 1.8.2024.
  Forskningsetisk utvalg1 år2Velges av studenttinget, honorert.
  Fakultetsstyrene (FAK-SU) (en representant av hvert juridiske kjønn per fakultet + varaer)1.7.-30.6. for vårvalget, 1.1.-31.12 for høstvalget2 x 7Velges ved elektronisk urnevalg (studentvalget), honorert.
  Fakultetets studieutvalg (FAK-SU)1 år2 eller flereVelges av fakultetsallmøtet.
  Fakultetets forskningsutvalg (FAK-FU)1 år2Velges av fakultetsallmøtet.
  Programråd1 årAnt. bestemmes av fakultetetVelges av fakultetsallmøtet.
  Sentralt innstillingsutvalg1 år*To fra AU.
  Innstillingsutvalg (fakultet)1 år2 x 7Velges av fakultetsallmøtet.
  Tilsetningsutvalg (fakultet)1 år2 x 7Velges av fakultetsallmøtet.
  Studentråd (på fakultetet)1 år2 (leder og nestleder)Velges av fakultetsallmøtet.

  Andre representanter i rådet: klassetilllittsvalgte og fakultetets studentrepresentanter i studenttinget, fakultetsstyret, samt i fakultetets studieutvalg/undervisningsutvalg, programråd, forskningsutvalg, innstillingsutvalg og tilsettingsutvalg.
  Klassetillittsvalgt 1 år1Velges fra hver klasse.
  Studenttinget1 år25Studentrådsrepresentanter fra hvert fakultet sitter her. Velges av fakultetsallmøtet.
  Valgnemnda1 år4Velges av studenttinget.
  Kontrollkomitéen1 år3Velges av studenttinget.
  Ordstyrer1 år2Velges av studenttinget.
  Styret i Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs)2 år (1 år for varaer). Tiltredelse 1.7.2Velges av studenttinget.
  Faddergeneral1 år1Velges av studenttinget.
  Fadderstyret1 årLedes av faddergeneralen.Faddersjefer, NMBU, AU og Samfunnet er også representert i styret.
  Komité for semesterets beste underviser1 år4Velges av studenttinget.
  Komité for tildeling av velferdsmidler1 år2Velges av studenttinget.

  Andre representanter i komitéen: to AU-medlemmer, økonomiansvarlig på Samfunnet, en studentrepresentant fra SiÅs-styret og en person som tidligere har sittet i komitéen.
  Delegater til årsmøte i Norsk studentorganisasjon (NSO)Ant. tildelte delegaterVelges av studenttinget.
  Representant til ELSA-alliansen1 år2En fra AU, og en velges av studenttinget.
  Styret for International Student Union (ISU) på NMBUStyret i lokallaget på NMBU velges av internasjonale studenter ved NMBU.
  Liste over stryrer, råd og utvalg der studentene er representert.

  Varaer

  De fleste vervene har varaer. Varaen deltar på møter hvis den faste representanten ikke kan stille.

  Ønsker du mer informasjon?

  • De fleste vervene er beskrevet på studenttingets sider .
  • Kontakt studenttinget eller sekretæren for det aktuelle styret/rådet/utvalget.
 • Studenter kan benytte studentdemokratiet ved NMBU til å fremme synspunkter. Studenttinget er det øverste beslutningsdyktige studentorganet på NMBU. Studenttingets arbeidsutvalg (AU) er studenttingets arbeidsgruppe og skal fronte deres politikk.

  Gjennom studentdemokratiet kan alle studenter ta opp saker som gjelder alle studenter på NMBU. Eksempler på saker er læringsmiljø, campuspolitikk, studentvelferd og studentbolig.

  Les mer om ogransieringen av studentdemokratiet, deres rolle og kontaktinformasjon
 • Society of Doctoral Candidates at NMBU (SoDoc) er en gratis og ikke-politisk interesseorganisasjon for ph.d.-kandidater og postdocer ved universitetet. Doktorgradsstipendiatene skal være representert i relevante utvalg på NMBU.

  Les mer på nettsiden til SoDoc
 • NMBU har en læringsfilosofi som handler om hvordan NMBU skal tilrettelegge for læring, men den sier også noe om hvordan NMBU forventer at våre studenter deltar aktivt i egen læring.

  Les om læringsfilosofien på Læringssenterets nettsider.

Les mer om NMBUs kvalitetssystem for utdanning