Studentenes rolle i kvalitetsutvikling av utdanningen

NMBU skal kjennetegnes ved høy studiekvalitet og arbeide kontinuerlig for å heve kvaliteten på undervisning og veiledning. For å utvikle våre utdanninger og læringsmiljøet, er NMBU avhengig av aktive og engasjerte studenter som bidrar med konstruktive tilbakemeldinger på undervisning, veiledning, emner, studieprogram og læringsmiljø.

 • Alle emner skal evalueres hver gang de tilbys. Det skal gjennomføres både underveisevaluering og en summativ sluttevaluering. Blokkemner evalueres som regel kun med sluttevaluering. Her kan studentene gi innspill og vurderinger for emner som du er oppmeldt i. Emneansvarlig skal utarbeide en emnerapport basert på disse evalueringene med sine vurderinger. NMBU arbeider med en løsning for å tilgjengeliggjøre disse rapportene, og inntil videre kan studenter be om tilgang til emnerapporter.

  Studenter kan gi tilbakemeldinger på emner ved å:

  • Svare på emneevalueringene, både underveisevaluering og sluttevalueringen.
  • Gå direkte i dialog med med underviser/emneansvarlig.
  • Ta kontakt studenttillitsvalgte og bruk studentdemokratiet ved behov
  • Ta kontakt med fakultetet (studieveileder, programrådsleder, SU-leder/prodekan for utdanning)

  Kvalitetssikring av emner

 • Alle program skal årlig rapportere på status for kvaliteten på programmet (september-oktober). Resultater fra emneevalueringer, studiebarometeret, studiestartundersøkelsen m.fl. brukes i rapporteringsarbeidet. Rapporten skal utarbeides av programrådsleder og behandles i programråd, fakultetenes studieutvalg og fakultetsstyret før den godkjennes. Det er studenttillitsvalgte i programrådene, fakultetenes studieutvalg og fakultetsstyret.

  Hvert sjuende til tiende år skal alle program også gjennomgå en større evaluering av eksterne. Studentene skal være representert i fakultetets prosjektgruppe som arbeider med grunnlagsmaterialet for evalueringen (egenevalueringsrapport, mål for evalueringen, forslag til evalueringskomite og oppfølging av evalueringen). Det skal også sitte en student i evalueringskomiteen. For øvrig sikres studentmedvirkningen ved den faste representasjonen av studenttillitsvalgte i fakultetsstyret og studieutvalg, som også er involvert i denne prosessen.

  Studenter kan gi tilbakemeldinger på studieprogrammet ved å:

  • Melde inn saker til programrådet, gjerne via studenttillitsvalgte ved fakultetet
  • Delta i den årlige nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet – Studiebarometeret (Nokut)
  • Delta i NMBUs Studiestartundersøkelse
  • Gi tilbakemeldinger til studenttillitsvalgte før behandling og godkjenning av programrapportene på fakultetet
  • Delta som studentrepresentant i den periodisk evalueringen av programmet
  • Delta i NMBUs kandidatundersøkelse etter at du er ferdig kandidat - her får du også gitt tilbakemeldinger om relevansen i programmet ditt

  Les mer om programevalueringer

 • Utfordringer knyttet til det psykososiale læringsmiljøet skal først tas opp der utfordringen ligger. Studenter kan ta kontakt med studieveileder, underviser, emneansvarlig, programansvarlig eller undervisningsleder/prodekan for utdanning. Studenter kan også søke råd fra studenttillitsvalgte, studentenes informasjonstorg eller studentlivssenteret (SiÅs).

  Dersom henvendelser ikke følges opp, eller at saken er av en slik karakter at dette er vanskelig, kan man melde saker via avvikssystemet for studiekvalitet. Si fra - meld avvik. Her kan du også melde inn avvik knyttet til:

  • Det fysiske læringsmiljøet
  • Eksamen
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Informasjonssikkerhet og personvern
  • Alvorlige og kritikkverdige forhold

  Universiteter og høgskoler i Norge har gått sammen om å opprette sikresiden.no, hvor studenter kan få forebyggende opplæring og råd om hva man skal gjøre i akutte situasjoner som vold, trusler, brann, seksuell trakassering, førstehjelp mm.

 • I tillegg til at NMBU gjennomfører egne undersøkelser og evalueringer, deltar vi i nasjonale undersøkelser. Fakultetene gjennomfører også noen egne undersøkelser i tillegg til at det mer sporadisk gjennomføres noen fagspesifikke undersøkelser. God oppslutning er avgjørende for validiteten av resultatene fra undersøkelsene, og resultatene brukes i programutviklingsarbeidet.

  Disse studentundersøkelsene gjennomføres jevnlig på tvers av fakultet og program:

  • Emneevalueringen hver gang et emne gjennomføres
  • NMBUs studiestartundersøkelse (årlig undersøkelse blant alle 1. års-studenter, gjennomføres i januar/februar)
  • Studiebarometeret, i regi av NOKUT. Gjennomføres årlig i november/desember, og sendes til alle 2. og 5. års-studenter.
  • Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), i regi av folkehelseinstituttet. Gjennomføres hvert 4. år, og sendes til alle norske studenter.
  • NMBUs kandidatundersøkelse. Gjennomføres hvert 5. år, og sendes da til alle kandidater som gikk ut fra NMBU de siste 5 årene. NMBU utvikler nå en kortere undersøkelse som skal sendes ut hyppigere.
 • Studenter kan benytte studentdemokratiet ved NMBU til å fremme synspunkter. Studenttinget er det øverste beslutningsdyktige studentorganet på NMBU. Studentenes arbeidsutvalg (AU) er Studenttingets arbeidsgruppe og skal fronte deres politikk.

  Gjennom studentdemokratiet kan alle studenter ta opp saker som gjelder alle studenter på NMBU. Eksempler på saker er læringsmiljø, campuspolitikk, studentvelferd og studentbolig.

  Her kan du lese mer om organiseringen av studentdemokratiet, deres rolle og kontaktinformasjon.

Til landingsside for kvalitetssikring av utdanningen (KSU)