Illustrasjonsbilde med studenter og sykkel i parken på UMB. Modellene stilte opp fra Studentenes informasjonstorg. På bildet: Andrea Nygard Østvik og Roger Bjørvik.

Miljøarbeidet på NMBU

NMBU sitt viktigste bidrag til et bærekraftig miljø er gjennom utdanning av kandidater, forskning og formidling. Samtidig vil vi gjennom driften belaste miljøet minst mulig.

 • NMBU sitt viktigaste bidrag til betre miljø er gjennom utdanning av kandidatar, forsking, formidling og innovasjon. NMBU skal vere internasjonalt i forskingsfronten og utdanne kandidatar godt rusta til å bidra til ei berekraftig framtid.

  NMBU vil belaste miljøet minst mogleg og miljøomsyn skal integrerast i drift av verksemda. NMBU skal jobbe for å bli klimanøytral og skape positive miljøeffektar gjennom aktiv arealforvaltning.

  NMBU skal

  • Gjere miljøperspektivet framståande i fagleg verksemd og bidra med forskingsbasert miljøkompetanse til samfunnet
  • Utdanne miljømedvitne kandidatar med kunnskap til å løyse framtidas utfordringar og vidareutvikle studietilbod i miljørelaterte emne for kandidat- og etterutdanning
  • Skape miljømedvit blant tilsette og studentar
  • Vise aktsemd på feltarbeid og ekskursjonar i sårbar natur
  • Redusere avfallsmengder og leggje til rette for gjenbruk av ressursar
  • Leggje til rette for at tilsette og studentar vel miljøvenleg transport til og frå NMBU på jobb- og studiereisar.
  • Stille miljøkrav til leverandørar av varer og tenester
  • Minimalisere forureina utslepp til jord, vatn og luft
  • Dokumentere og vere open om miljøsaker
  • Redusere energi- og vassforbruk, og i størst mogleg grad bruke fornybare energikjelder
  • Arbeide kontinuerleg for å ta i bruk dei mest miljøvenlege løysingane
  • Skape positive miljøeffektar gjennom aktiv arealforvaltning
  • Leggje til rette for biologisk mangfald på eigedomane til NMBU
  • Lage klimarekneskap på utvalde område og konkretisere mål og tiltak på basis av dette

Miljøhandlingsplan

 • Overordnet mål

  Dokumentere og være åpen om miljøsaker

  Tiltak 2021 -2026

  • Informere om mål, tiltak og oppnådde resultat på miljøområdet
  • Opprette og vedlikeholde en funksjonell og brukervennlig webside hvor det informeres om mål, tiltak og oppnådde resultater på miljøområdet.
  • I samarbeid med andre universiteter vurdere ekstern leverandør av miljøledelse
  • Involvere studenter og ansatte i utvalgte miljøprosjekt
  • Lage en årlig kommunikasjonsplan for miljøarbeidet
  • Samarbeide med Ås kommune, Vitenparken og studenter om miljø- og klimavennlige arrangement
  • I samarbeid med Vitenparken legge inn miljø- og klimavennlige tiltak i Parkappen
  • Informere nye studenter og ansatte om miljøarbeidet ved NMBU
  • Samarbeide med SiÅs om miljøarbeid
 • Overordnede mål

  • Redusere avfallsmengder og legge til rette for gjenbruk av ressurser
  • Stille miljøkrav til leverandører av varer og tjenester
  • Minimalisere forurensende utslipp til jord, vann og luft

  Mål 2030

  • Redusere avfall med 25 prosent
  • Kildesortering med en materialgjenvinningsgrad på 70 prosent

  Mål

  • Kreve sorteringsgrad på 90 prosent i byggeprosjekt og redusere emballasje på byggeplass
  • Avfallsreduksjon og gjenbruk skal prioriteres. Tilrettelegge for gjenbruk på campus
  • Velge materialer med dokumentert lavt klimafotavtrykk
  • Velge miljøriktige materialer uten helsefare ved nybygg og rehabilitering
  • Følge opp Skifts ti prinsipper for grønne og ansvarlige innkjøp
  • Stille relevante miljøkrav i alle innkjøp hvor dette gir en miljøgevinst og legge vekt på materialets livssyklus.
  • Redusere mengden av miljø- og helseskadelige kjemikalier
  • Inngå nye innkjøpsavtaler for laboratorierekvisita og kjemikalier der miljøperspektivet blir lagt vekt på
  • Miljøvennlig drift av NMBUs laboratorier

  Tiltak 2021 -2026 resirkulering og gjenbruk

  • Øke resirkulering og materialgjenvinning gjennom ny rammeavtale våren 2021
  • Etablere samlet rapporteringsløsning for alt avfall i nytt anbud på avfall i 2021
  • Gjennomføre kildesortering på alle bygg. Tilrettelegge for bedre resirkulering av matavfall og andre aktuelle fraksjoner eksempelvis flaskepant
  • Samarbeid med hver enhet og utarbeide en god kommunikasjonsplan i forbindelse med ny avfallskontrakt. Det innføres mer enhetlig merking.
  • Installere komprimatorer for papp og andre fraksjoner hvor det er mulig
  • Samarbeide med SiÅs for å redusere avfall fra kantinene
  • Arbeidsgruppe som ser på mer miljøvennlig gjenbruk, innkjøp og avhending av møbler i samarbeid med vår avfallsleverandør. Synliggjøre god gjenbrukspraksis i prosjekt
  • Mer deling av IT-utstyr på tvers og et større internt lager når IT-avdelingen har overtatt kontormaskiner i 2021

  Tiltak 2021 -2026 miljø- og klimavennlig innkjøp

  • Begrense bruk av profileringsartikler. Gaver og profileringsartikler skal være miljøvennlige og bærekraftige
  • På NMBUs arrangementer skal det tilrettelegges for et vegansk alternativ samt etterspørre bærekraftig mat ved bestilling
  • Vektlegge miljø og etisk handel ved innkjøp av arbeidstøy
  • Erstatte engangsutstyr der det er mulig
  • Erstattet resterende «vanntårn» med avkjølt vann fra springen
  • Gjennomføre pilotprosjekt for klimavennlige materialer
  • Dokumentere miljø- og klimaeffekt av materialvalg
  • Bruke etablerte standarder, sertifiseringssystemer og merkeordninger for å etablere god kontroll og kvalitetssikring av det grønne innkjøpet
  • Leverandørnivå/kvalifikasjon:
   • Stille krav til miljøledelsessystem (miljøfyrtårn, ISO14001, EMEA eller beskrive egne prosedyrer)
   • På leveransenivå – som en del av tildelingskriteriene: Miljømerking av produkt, returavtaler hvor dette lar seg gjøre, krav til type drivstoff/kjøretøy/transport ved levering av varer og tjenester, innhold/del av resirkulert materiale, vurdere lagerløsninger for større innkjøp og færre leveringer, sette krav om mindre emballasje hvor det ikke trengs
  • Etterspørre gjenbruk i anbud på nye byggeprosjekter.

  Tiltak 2021 -2026 kjemikalier

  • Substituere miljøfarlige kjemikalier så langt det lar seg gjøre
  • Redusere forbruk av kjemikalier
  • Arbeide kontinuerlig og målrettet med opplæring i kjemikaliehåndtering og laboratoriesikkerhet blant tilsatte og studenter
  • Fokusere på miljøvennlig drift av laboratoriene ved NMBU
 • Overordnede mål

  • Redusere energi- og vannforbruk, og i størst mulig grad bruke fornybare energikilder
  • Arbeide kontinuerlig for å ta i bruk de mest miljøvennlige løsningene
  • Skape positive miljøeffekter gjennom aktiv arealforvaltning
  • Minimalisere forurensende utslepp til jord, vatn og luft
  • Laga klimaregnskap på utvalgte område og konkretisere mål og tiltak på basis av dette
  • NMBU areal skal bli forvaltet til beste for miljø, studenter og ansette
  • Bygge, oppgradere og driftede bygningsmassen miljøeffektivt

  Mål

  • Redusere utslipp ved gjennomføring av byggeprosjekt
  • Dokumentere klimagassreduksjon i hele eiendomsvirksomheten
  • Redusere bygningsrelatert energibruk pr m2 med 10 prosent (2030) med utgangspunkt i 2019
  • Gjennomføre energieffektiviseringstiltak sammen med brukerne
  • Videreutviklede energiledelsen
  • Velge energieffektive løsninger ved innkjøp til byggeprosjekt og optimalisere bruk av eksisterende bygg
  • 10% arealeffektivisering av bygningsmassen innen 2023 med utgangspunkt i 1.1.2014
  • Brukt BREEAM som utgangspunkt for miljømål ved rehabilitering av bygg. Videreutviklet helhetlig miljøledelse i eiendomsvirksomheten

  Tiltak bygg

  • Gjennomføre campusplan. Redusere bygningsmasse som er lite hensiktsmessig og lite i bruk.
  • Oppdatere ny campusplan i 2023 med miljømål og tiltak
  • NMBU beregner CO2-ekvivalenter spart og hva dette vil koste å levere kommende bygg som BREEAM-NOR excellent.
  • Synliggjøre areal og energibruk for leietaker (innsikt 2.0)
  • Innføre fossil- og utslippsfrie byggeplasser i større byggeprosjekt
  • Installere lyssensorer i alle nye prosjekter og rehabiliteringer.
  • Vedlikeholdsplan med fokus på miljøtiltak. Etablere rutiner for å skifte ut komponenter hvis det gir miljøgevinst.
  • Bruk resultater av relevant forskning på utvikling av campus

  Tiltak 2021-2026 energi og klima

   NMBU prioriterer energitiltak i følgende rekkefølge:

  • Redusere energiforbruket ved å investere i «passive tiltak», dvs. tiltak som reduserer energiforbruket uten etterfølgende driftskostnader. Skifte til bedre vinduer, fasader, tak, m.m.
  • Redusere areal / arealeffektivisering.
  • Redusere energiforbruket ved å investere i «aktive tiltak», dvs. tiltak som reduserer energiforbruket, men som krever oppfølging og høyere driftskostnader, slik som overvåkning- og styringssystemer.
  • Produsere egen energi ved å investere i ny teknologi, solcelleanlegg, batteribanker, osv. Slike tiltak vil kreve oppfølging og driftskostnader i større eller mindre grad.
  • Klimagassregnskapet utvides til nye områder. Nytt klimagassregnskap gjennomføres i 2021
  • NMBU er pådriver for å få til et samarbeid for å utvikle et best mulig klimaregnskap på tvers av UH-sektoren
  • Opprettholde, vedlikeholde og oppgradere energiovervåkningssystem slik at en man oppnår en optimal, datadrevet energistyring.
  • Gjennomføre prosjektet «Smartere Campus».
  • Synliggjøre effekt av ENØK-TILTAK
  • Optimalisere solcelleprosjekt på Ås gård: Vurdere solceller i nye prosjekter.
  • Synliggjøre NMBUs energiovervåkningsystem i driften av alle bygninger gjennom årlig energirapport med resultat og tiltak
  • Muliggjøre bruk av ny miljøteknologi i oppvarming av egne bygg.
  • Arbeidsgruppe som vurderer ulike energiløsninger for Fôrtek med mål om å få oppgradert/byttet ut eksisterende dampkjele
  • Arbeidsgruppe som vurderer biogassanlegg for avfall fra luthydrolyse, hestenøkk og fra Ås gård samlet
  • I forbindelse med oppgradering av nettstedet nmbu.no tas det hensyn til faktorene som vektlegges for å være et miljøvennlig nettsted
  • Involvere ansatte og studenter i å forbedre miljøarbeidet gjennom prosjekt og arbeidsgrupper
 • Overordnede mål

  • Legge til rette for at ansatte og studenter velger miljøvennlig transport til og fra NMBU på jobb- og studiereiser
  • Minimalisere forurensende utslipp til jord, vann og luft
  • Redusere energi- og vassforbruk, og i størst mulig grad bruke fornybare energikilder
  • Arbeide kontinuerlig for å ta i bruk de mest miljøvennlige løsninger

  Mål 2030

  • NMBU sine kjøretøy skal være fossilfri i 2030 med unntak av større biler og landbrukskjøretøy

  Tiltak 2021-2026 Sykkel

  • Tilrettelegge for at ansatte og studenter skal gå eller sykle til jobben. Videreutviklet gode sykkelfasiliteter på alle bygg (parkering, garderober, tørkemuligheter osv)
  • Øke sykkelparkering ved bygg hvor det trengs. Prioritere flere sykkelparkeringer med tak over.
  • Kartlegge sykkelparkering ved NMBUs utleieboliger
  • Videreføre sykkelarrangementer i samarbeid med NMBU BIL, Ås kommune og andre eksterne.

  Tiltak 2021-2026 Kollektivtilbud og reiser

  • Implementere reisepolicy og øke andelen miljøvennlige tjenestereiser. Oppdatere skjema som er i bruk og som kan medføre reiseaktivitet for ansatte og studenter med hensyn til reisepolicy.
  • Få klimatall fra nytt reisebyrå og få alle ansatte til å bruke løsningen. Etablere nytt nullpunkt for flyreiser etter 2021.
  • Videreføre samarbeid med Ås kommune og Ruter om forbedret kollektivtilbud og mulig buss til Korsegården.
  • Øke fokus på bruk av kollektivtilbud for sensorer og lignende.
  • NMBU utreder og vurderer parkeringsavgift innen 2023. Det vurderes om avgiften øremerkes miljøtiltak
  • Ta opp dialogen med Ås kommune om behovet for selvkjørende busser.
  • Følge opp grønne reiser i forbindelse med ny Erasmus +.
  • Fortsette oppgradering av møterom og tilrettelegge for digitale møter. Sikre lett tilgjengelig brukerveiledninger og vedlikehold av utstyret.

  Tiltak 2021-2026 Fossilfrie kjøretøy

  • Tilrettelegge for ansatte og studenters utslippsfrie kjøretøy
  • Vurdere å prioritere el- og hybridbiler på parkeringsplassene nær bygninger
  • Velge hybrid-, el. biler eller biler som bruker biodrivstoff ved fornyelse av bilparken
  • Vurdere mulige utlånsordninger for el-biler som kan lånes ut til studenter og ansatte i arbeidstiden
  • NMBU sin bilpark og mindre kjøretøy skal være fossilfri innen 2030. Fra det tidspunkt det eksisterer fullgode elektrisk alternativer til landbruksmaskiner som traktorer mm legges det en finansieringsplan for årlig investering og utskifting per avdeling som samtidig ivaretar den driftsmessige nødvendige funksjonaliteten.
 • Overordnede mål

  • Legge til rette for biologisk mangfold på NMBUs eiendommer
  • NMBUs uteareal skal fremme miljø og biologisk mangfold og skape trivsel og naturglede
  • Vise aktsomhet på feltarbeid og ekskursjoner i sårbar natur

  Mål:

  • Miljøeffektiv bruk av takflater
  • Grønn drift av uteanlegg og kretsløpsbasert parkdrift
  • Ha miljøaspektet som en viktig faktor i bevaring, utvikling og drift av Universitetsparken
  • Aktivt ivareta og tilrettelegge for et rikt og bærekraftig mangfold på sine eiendommer
  • Gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ned mer natur. Bevare NMBUs landbruksareal (jord, skog og beite) og vurdere frivillig vern av deler av skogen
  • Bestrebe å ha minst mulig nedbygging av natur, matjord og myr. Utbygging på dyrka mark skal kun skje dersom en samfunnsmessig helhetsvurdering viser at alternative lokaliteter er uegnet til formålet
  • Unngå innførsel av fremmede arter

  Tiltak:

  • Plan for miljøeffektiv og klimavennlig skjøtsel
  • Kartlegge biomangfold på NMBUs områder
  • Gamle forurensninger i grunnen skal kartlegges og fjernes eller sikres på en forsvarlig måte.
  • Tak- og overflatevann skal fanges opp, behandles og benyttes til vatning, i dammer eller andre positive formål
  • Habitatforbedrende tiltak og tiltak for å bevare rødlistarter
  • Aktivt fjernet uønskede innført arter som er i spredning på NMBUs område
  • Minimal bruk av sprøytemiddel og kunstgjødsel og redusere utslipp av fosfor til Årungen med planmessig gjødsling, grønne belter mot vannet, fangdammer og unngå økning av antall beitedyr i området
  • Videreføre arbeidet med å redusere utslipp, fortsette planmessig gjødsling og jordbearbeiding og ha et aktivt forhold til miljø og miljøspørsmål på Ås gård
  • Lage oversikt over overvannshåndtering som legges ut på universitetets nettsider
  • Lage sommerartikkel som legges på nett hvor vi synliggjør «ladestasjoner for insekter» fra hele vår blomsterrike Campus
  • Følge opp sedumtak på Veterinærbygningen

Miljøårsrapport 2023

Du kan lese miljøårsraporten for 2023 her. Rapporten forteller om miljø- og klimaarbeidet ved NMBU de siste årene. Sammendraget i starten av rapporten oppsummerer nye tiltak satt i gang i 2023. Du kan trykke på innholdsfortegnelsen på første side for å komme til det temaet du ønsker å lese om.

Klimaregnskap

Du kan se NMBUs klimaregnskap for 2022 og 2023 her. Regnskapet viser klimatall for 2022 og 2023 med markedsbasert med lokasjonsbasert elektrisitet. Markedsbasert viser til europeisk strømmiks. Lokasjonsbasert er koblet til utslipp knyttet til produksjon innenfor et spesifikt område. Norsk strøm regnes her som tilnærmet utslippsfri. Du kan velge både lokasjons- og markedsbasert på klimapartnere sin portal.

Miljøaktiviteter

Miljørådet ved NMBU

Mandat og medlemmer

Kontaktperson