Per Kr. Rørstad

Per Kr. Rørstad

Førsteamanuensis

 • Seksjon for fornybar energi og skogvitenskap

Jeg forsker først og fremst på temaer knyttet til skogøkonomi, klimaeffekter av bruk/vern av skog og bioenergi. Forskningen er i hovedsak knyttet til prosjektet Klimasmart skogbruk Norge og senteret FME Bio4Fuels. En viktig del i utviklingen av et mer klimasmart skogbruk, er såkalte lukkede hogstformer. Utvikling av økonomiske modeller for dette i Norge er viktig. Jeg jobber også med økt innslag av eik som en klimatilpasning av norske produksjonsskoger i prosjektet SYNFOREST.

Jeg er cand. agric. (tilsvarer master) i skogøkonomi (NLH, 1990) og har en doktorgrad i landbruksøkonomi (UMB, 2008). I hele min karriere har jeg vært heldig å få jobbe i tverrfaglige prosjekter. Uten at bærekraft nødvedigvis har vært brukt som merkelapp, har det vært bærekraftsforskning i praksis. Min del av det har stort sett vært i grenselandet mellom miljøøkonomi og økologisk økonomi.

I research first and foremost on topics related to forest economy, climate effects of use/protection of forest and bioenergy. The research is mainly related to the Climate Smart Forestry Norway project and the center  FME Bio4Fuels. An important part of the development of a more climate -smart forestry is continuous cover forests. The development of economic models for this in Norway is important.

I hold a cand. agric. (corresponds to master) in forest economics (NLH, 1990) and a doctorate in agricultural economics (UMB, 2008). Throughout my career I have been lucky to work in interdisciplinary projects. My part of that has largely been in the borderland between environmental economy and ecological economy.

  • Klimasmart skogbruk
  • Bioenergi
  • Skogøkonomi (inkl. lukkede hogster)
  • Naturforvaltning
 • Liste med publikasjoner fra min forskning. (Cristin)

  Utvalgte publikasjoner

  Rørstad, P.K. (2022) .Payment for CO2 sequestration affects the Faustmann rotation period in Norway more than albedo payment does. Ecological Economics 199:107492. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107492

  Rørstad, P.K. (2022). Tømmerproduksjon, karbonfangst eller begge deler? Hva er samfunns­økonomisk optimal forvaltning av Norges skoger? Samfunnsøkonomen 3-2022.

  Rørstad, P.K. Trømborg & B. Solberg (2022).  Can we detect regional differences in econometric analyses of the Norwegian timber supply? Silva Fennica 56(1):10326. https://doi.org/10.14214/sf.10326.

  Kvakkestad, V., H. Helgesen, B.E. Flø, S.L. Olsen, B. Nordén, K. Rønningen og P.K. Rørstad (2021). Restaurering av edelløvskog – holdninger, muligheter og virkemidler. Tidsskriftet Utmark 2021-1:87-103. https://hdl.handle.net/11250/2835328.

  Jåstad, E.O, T.F. Bolkesjø, P.K. Rørstad, A. Midttun, J. Sandqvist, E. Trømborg (2021). The future role of forest-based biofuels: Industrial impacts in the Nordic countries. Energies 2021, 14, 2073. doi: 10.3390/en14082073

  Muhrman,A.M.M, P.K. Rørstad, J.E. Colman. (2021). Økokontoer og arealbanker i kommunal natur- og arealforvaltning. Kart og Plan, 1–2/2021: 55–73. https://doi.org/10.18261/issn.2535-6003-2021-01-02-05.

  Jåstad, E.O., Bolkesjø, T.F., Trømborg, E. & Rørstad, P.K. (2021). Integration of forest and energy sector models – New insights in the bioenergy markets. Energy Conversion and Management, 227: 113626. doi: 10.1016/j.enconman.2020.113626.

  Jåstad, E.O., T.F. Bolkesjø, E. Trømborg, P.K. Rørstad (2020). The role of woody biomass for reduction of fossil GHG emissions in the future North European energy sector. Applied Energy, 274. doi: 10.1016/j.apenergy.2020.115360.

  Trømborg, E., E.O. Jåstad, T.F. Bolkesjø, P.K. Rørstad (2020) Prospects for the Norwegian Forest Sector: A Green Shift to Come? Journal of Forest Economics, 35: 305–336. doi: 10.1561/112.00000517.

  Mine publikasjoner