MINA250 Tverrfaglig konsekvensanalyse

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:75

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisning: 50 timer. 200 timer egenaktivitet i form av selvstudium, skriving av oppgaver samt forberedelse av egen presentasjon.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning og vurdering i januarblokka, og vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i tverrfaglige konsekvensanalyser med hovedvekt på konsekvensutredninger (KU) etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Gjennom bruk av eksempler forklares forvaltningsprosessene rundt arealbruksendringer og grunnlaget for de vurderingene som gjøres i en KU. Undervisningen tar utgangspunkt i anerkjent metodikk på området (bla. Statens vegvesens håndbok V712 og Miljødirektoratets veileder for klima- og miljøtema i konsekvensutredninger). I tillegg presenteres ulike tema og perspektiver for å gi faget en større bredde - blant annet hva ulike fagdisipliner (som for eksempel økologi, landskapsanalyse og LCA) kan bidra med i konsekvensanalyser. Konflikthåndtering og deltakermedvirkning blir også vektlagt i emnet.

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Studenten har bred kunnskap om sentrale temaer i samfunnsøkonomiske analyser, kjenner grunnlaget for vurderinger av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og kjenner viktige datakilder.
 • Studenten kjenner samfunnsnytten av konsekvensanalyser.

Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende faglig kunnskap for å utarbeide en konsekvensutredning.
 • Studenten kan reflektere over eget arbeid underveis i utarbeidelsen av en konsekvensanalyse og justere denne under veiledning
 • Studenten kan bruke relevante faglige verktøy, slike som GIS, og egnede databaser, samt egne data.

Generell kompetanse:

 • Studenten kan planlegge og gjennomføre konsekvensutredninger, alene og som deltaker i en gruppe.
 • Studenten kan formidle beslutningsrelevant informasjon fra en konsekvensanalyse, både skriftlig og muntlig, til ulike brukergrupper.
 • Forelesninger, gruppearbeid, semesteroppgave og seminarer.
 • Forelesningsplansjer og annen relevant informasjon blir lagt ut i Canvas. I forbindelse med arbeidet med semesteroppgavene vil hovedlærere være tilgjengelige for veiledning i kontortiden og pr epost.
 • Pensum med pensumliste vil bli lagt ut i Canvas. Hovedbok er Statens vegvesen: Konsekvensanalyser, Håndbok V712.
 • Grunnleggende kunnskaper innen fagfeltene biologi, økologi, natur- og skogforvaltning, miljø- og naturressurser, økonomi, jus og arealplanlegging
 • Mappevurdering med en individuell hjemmeeksamen som teller teller 40% og en gruppeoppgave som teller 60%. Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Sensor vurderer alle gruppeoppgavene og bistår i utarbeidelsen av hjemmeeksamen.
 • - Obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Kravet kan fravikes for de som har tatt emnet tidligere år. Dette må i så tilfelle avtales med emneansvarlig før semesterstart.

  - Muntlig presentasjon av gruppeoppgave. Kvaliteten på presentasjonen må godkjennes.

 • Studenter som ikke får plass i emnet kan møte til første forelesning. Eventuelt ledige plasser i kurset vil fordeles etter første forelesning.
 • Forelesninger, gruppearbeid og presentasjon av semesteroppgaver: 50 timer
 • B-ØN, B-MILJØ, B-FORNY, B-SF. Deretter masterstudenter på tilsvarende program.
 • GSK