Institutt for produksjonsdyrmedisin

prodmed

Institutt for produksjonsdyrmedisin

På Prodmed fokuserer vi særlig på dyrehelse og dyrevelferd i et bredt perspektiv, gjennom både utdanning og forskning.

Vi underviser veterinærstudenter og dyrepleiestudenter i medisin, kirurgi, besetningsmedisin, dyrevelferd, reproduksjon og reproduksjonsrelaterte sykdommer, rettslære, rettsmedisin samt forebyggende helsearbeid.

Om Prodmed

Prodmed har seks seksjoner:

  • Ambulatorisk klinikk og besetningsmedisin
  • Produksjonsdyrklinikken
  • Eksperimentell biomedisin
  • Småfeforskning og husdyrhelse (i Sandnes)
  • Dyrevelferd, spidemologi og samfunnsmedisin
  • Teknikerteam
  • Ved seksjon for ambulatorisk klinikk og besetningsmedisin deltar veterinærstudenter i utredninger, diagnostikk og behandling av produksjonsdyr i felt, med veiledning fra seksjonens veterinærer.

    Ambulatorisk klinikk har døgnkontinuerlig drift. 

    Vi har om lag 25 ansatte.

    Vi har ansvar for undervisning i besetningsmedisin, husdyrvelferd, husdyrmiljø, rettslære og rettsmedisin og forebyggende helsearbeid.

    I tillegg driver vi veterinærmedisinsk praksis på produksjonsdyr (og hest) i åtte kommuner i Oslo og Viken.

    Praksisen er med på å sikre at studentene får et godt grunnlag for mestring av de ulike oppgavene de vil møte i yrkeslivet som stordyrpraktikere. I tillegg til virksomheten på dagtid har praksisen kvelds- og nattevakt alle dager i året.

    Det sentrale forskningstemaet ved seksjonen er helse, velferd og produksjon hos dyr i produksjonsmiljø.

    I forskningen brukes data fra mange mulige kilder: Kliniske feltregistreringer, miljøregistreringer, helse- og produksjonsdata fra husdyrregistrene samt ulike analyseparametre, fra mikrobiologi til patologi og immunologi. I tillegg utføres klinisk kontrollerte forsøk.

    dyresykehuset

    Ambulatorisk klinikk

    Ambulatorisk klinikk er en del av Veterinærhøgskolen Dyresykehuset

  • Hvert år tar produksjonsdyrklinikken mot flere hundre storfe, småfe og gris for innleggelse, diagnostikk og behandling innen et bredt spekter av sjukdommer. Behandlingen av dyrene inngår i undervisningen av veterinærstudentene.

    Produksjonsdyrklinikken har det primære ansvaret for undervisningen i medisin, kirurgi, obstetrikk, reproduksjon og reproduksjonssjukdommer hos produksjonsdyr. Vårt tilbud gjelder både enkeltpasienter og utredning av besetningsproblemer.

    Luftveisinfeksjoner, beinbrudd, forgiftninger og problemer med forplantning og fødsel er noen eksempler på hva vi kan hjelpe til med.

    Det er i prinsippet behandlende veterinær som rekvirerer inn dyr, i noen tilfeller er det dyreeier. Hovedhensikten er å få pasienter til undervisning av veterinærstudenter, ofte i kombinasjon med å løse et sykdomsproblem for dyreeieren og diagnostikk eller hjelp til behandling for den veterinæren som behandler.

    I klinikken lærer studentene å undersøke og utrede pasienter for å stille en så nøyaktig sykdomsdiagnose som mulig. De lærer dessuten å undersøke og å behandle for å få optimal fruktbarhet hos produksjonsdyr. Undervisning i å forløse hunndyr i fødselsvansker er også en sentral oppgave for klinikken.

    Vi har også et laboratorium som arbeider med forskning og diagnostikk relatert til hormoner og reproduksjon.

    Viktige forskningstemaer for seksjonen er reproduksjonstoksikologi, infeksjonssjukdommer hos husdyr, klauvsjukdommer, helse hos spegris, sporelementer hos drøvtyggere, og reproduksjon hos fisk.

    Studenter og underviser undersøker et lam på Produksjonsdyrklinikken

    dyresykehusET

    Produksjonsdyrklinikken

    Produksjonsdyrklinikken er en del av Veterinærhøgskolen Dyresykehuset

  • Seksjon for eksperimentell biomedisin (Eksbio) bidrar til å utvikle høy kompetanse innen eksperimentelle dyre- og fiskemodeller.

    Målet er at virksomheten skal bli et nasjonalt kompetansesenter for undervisning i forsøksdyrlære, og bidra til en etisk forsvarlig bruk av forsøksdyr.

    Seksjonen underviser veterinær- og dyrepleierstudenter i forsøksdyrlære, og driver dessuten en betydelig etterutdanningsvirksomhet.

  • På Høyland i Sandnes har Prodmed en avdeling for forskning på småfe og husdyrhelse. Her får veterinærstudenter praktisk innføring i småfesykdommer og småfepraksis, blant annet gjennom kurs i lamming og undersøkelse og obduksjon av syke og døde småfe.

    Sandnes har en egen forsøksflokk på 180 vinterfôrede sauer, isolat for smitteforsøk, samt et klinisk patologisk laboratorium.

  • Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH) er lokalisert ved NMBU Sandnes, i Sandnes kommune.

    SEARCH er et biomedisinsk forskningssenter der forskere fra ulike yrkesgrupper innen humanmedisin, veterinærmedisin og tekniske fag (ingeniører) sammen skal generere ny kunnskap, lære av hverandre og kommersialisere sine forskningsideer ved å utvikle ny diagnostikk- og behandlingsmetoder.

    Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) bidrar økonomisk i prosjektet samt deltar aktivt i arbeidet med realisering av SEARCH bygget. Byggherre har vært NMBU. 

  • Sentrale forskningstemaer er helse, velferd og produksjonsnivå hos produksjonsdyr, basert på data fra mange kilder – som kliniske feltregistreringer, miljøregistreringer og helse- og produksjonsdata.

    Instituttet har høy forskningskompetanse innen smittsomme sykdommer og klauvsjukdommer, samt reproduksjon og helseforebygging hos gris, drøvtyggere og fisk.

    Seksjon for eksperimentell biomedisin drives som en serviceavdeling for ekstern forskning, men driver også betydelig egen forskning.

    Instituttet er del av et bredt nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk.

Nyheter fra Prodmed

Alle nyheter fra instituttet
Bilder av to kyllinger, en gris, en hest og ei geit

Kunnskapsnotater om dyrevelferd, dyrehelse og mattrygghet

Målet med kunnskapsnotatene er å gi en lett tilgjengelig oversikt over forskning i Norge innen disse temaene hos matproduserende landdyr i perioden 2012-2019.