Toppforskning

NMBUs satsing på fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft

NMBUs satsing på fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft

NMBUs satsing på fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft (FFUI Bærekraft) er en videreføring av FFU-satsingen som startet i 2015. FFUI Bærekraft varer fra 2021 til 2025 og inneholder aktiviteter og tiltak for undervisere, forskere og ph.d.-kandiadater.

NMBUs fem bærekraftsarenaer

NMBUs fem bærekraftsarenaer

Universitetet satser stort på å finne ny kunnskap med fem bærekraftsarenaer. NMBU Bærekraftsarenaer skal styrke kompetanseutvikling, undervisning og tverrfaglighet i NMBUs fagmiljøer for en periode på 4 år fra 2021 til 2024.

"Forskertalenter for bærekraft" for årene 2021-2022

"Forskertalenter for bærekraft" for årene 2021-2022

NMBU satser på unge talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere, veiledere og innovatører gjennom NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0 (2021-2022). Programmet har fått navnet "Forskertalenter for bærekraft" og har en tydelig bærekraftsprofil. Målet er å gi unge vitenskapelig ansatte økte muligheter til å utvikle seg som forskere, veiledere og innovatører, og samtidig bygge kompetanse slik at de stiller sterkere i konkurransen om forskningsfinansiering. Les mer om Forskertalenter for bærekraft her.

NMBUs Talentsatsing 1.0 for årene 2016-2019

NMBUs Talentsatsing 1.0 for årene 2016-2019

NMBU satser på unge talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere, veiledere og innovatører gjennom NMBUs Talentsatsing 1.0 (2016-2019). Les mer om deltakerne og programmet her. 

Såkornmidler til «Tverrfaglighet for økt bærekraft»

Såkornmidler til «Tverrfaglighet for økt bærekraft»

Det har vært lyst ut årlig interne såkornmidler til prosjekter  innen «Tverrfaglighet for økt bærekraft». Såkornmidlene skal bidra til at NMBUs strategi realiseres. Prosjektene skal bygge opp under et eller flere av FNs bærekraftsmål og være en start på allianser som i neste omgang vil bli viktige kunnskapsnoder. 

 

Senter for fremragende forskning (SFF) ved NMBU

Senter for fremragende forskning (SFF) ved NMBU

NMBU er vert for et senter for fremragende forskning (SFF) med finansiering fra Forskningsrådet. Les mer om Centre for Environmental Radioactivity (CERAD) her.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NMBU

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NMBU

NMBU er koordinator for to Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy (EearthResque) og Foods of Norway (FON). I tillegg er NMBU partner i fire SFI-sentre. Les mer om SFI sentrene her.

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) ved NMBU

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) ved NMBU

NMBU er vert for ett Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) - Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Bio4Fuels). Les mer informasjon her.

INFRASTRUKTUR prosjekter

INFRASTRUKTUR prosjekter

NMBU koordinerer ett prosjekt og deltar som partner i fire prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet INFRASTRUKTUR program. Les mer om prosjektene her. 

FRIPRO prosjekter ved NMBU

FRIPRO prosjekter ved NMBU

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets FRIPRO program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Senter for digitalt liv Norge (DLN)

Senter for digitalt liv Norge (DLN)

Et nasjonalt senter for transdisiplinær bioteknologisk forskning, utdanning og innovasjon. NMBU er en av sju partnere i Senter for digital liv Norge (DLN). 

Toppforskerrekruttering

Toppforskerrekruttering

NMBU har rekruttert 4 internasjonalt ledende yngre forskere med stort potensiale gjennom NMBUs program for toppforskerrekruttering.  NMBU har satt av 4,5 millioner kroner til rekrutteringen og har tillegg fått bevilget 3,7 millioner kroner over statsbudsjettet for 2015. 

Postdoktor ved NMBU

Postdoktor ved NMBU

På denne siden finner du mer informasjon knyttet til ansettelse i en postdoktorstilling ved NMBU og tips for karriereutvikling. Se også informasjon om korona i høyre meny.

NMBUs EU-prosjekter

NMBUs EU-prosjekter

Aktiv deltakelse på den europeiske arenaen er en viktig strategisk prioritering for NMBU. NMBU deltar i EUs rammeprogrammer, ERA-net, JPI'er, COST, Erasmus+ og andre europeiske programmer. Universitetet er koordinator for åtte prosjekter i Horisont 2020 og deltar i et ERC Synergy-prosjekt.

NMBUs Forskningspris

NMBUs Forskningspris

NMBUs Forskningspris deles ut annethvert år. Prisen går til en ung forsker som en påskjønnelse for forskning av svært høy kvalitet, og er ment å stimulere til fortsatt fremragende forskning ved NMBU.

Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Alf Bjørseths Inspirasjonspris på kr 100 000 tildeles årlig av NMBU til det beste doktorgradsarbeidet utført ved NMBU innen temaene fornybar energi og/eller biovitenskap. Prisen er donert av Scatec Innovation AS. 

Utnevnelse av æresdoktorer ved NMBU

Utnevnelse av æresdoktorer ved NMBU

NMBU har flere æresdoktorer. Universitetsstyret kan også, etter forslag og innstilling fra fakultetene, tildele nye æresdoktorer (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten. Les mer om NMBUs æresdoktorer og regler for utnevnelse av nye.