Å ivareta menneskenes behov innenfor planetens tålegrenser er kjernen i bærekraftsprinsippet. Det står i skarp kontrast til dagens rådende livsstil hvor forbruk og ubegrenset økonomisk vekst forfektes.

14 apr. 2021 - 31 des. 2024

NMBU

 • Dette prosjektet inngår i NMBUs bærekraftsarenaer 2021–2024

  Planetens tålegrenser og en formell anerkjennelse av disse grensene er ikke forenlig med den ubegrensede økonomiske veksten som politikerne forfekter og den rådende livsstilen som baserer seg på forbruk.

  Denne tilsynelatende motsetningen mellom bærekraft i teori og praksis kan forklares med mangelen på en felles forståelse på tvers av fag og samfunnsaktører om hva tålegrenser betyr og innebærer i praksis.

  Miljøvernere og naturvitere advarer om de katastrofale følgene det kan få om vippepunktene passeres, økonomer påstår at teknologisk innovasjon og ressurssubstitusjon vil føre til at de fysiske tålegrensene i praksis får liten betydning (et syn som deles av mange beslutningstakere og næringslivsledere), og samfunnsvitere trekker fram at tålegrenser er noe som er politisk konstruert og ofte tjener elitenes dagsorden, og at det på mange områder hefter stor usikkerhet ved hvordan de skal defineres.

  Alle har til en viss grad rett, men alle er også partiske og farget av sitt fag. Hypotesen bak denne bærekraftsarenaen er at så lenge det ikke finnes en tverrfaglig forståelse av tålegrenser som det er bred enighet om, vil det være vanskelig å integrere tålegrenser i vitenskap, politikk, utdanning og kultur.

  Illustrasjon planetens tålegrenser
 • Målet er at vi skal utvikle en tverrfaglig forståelse av naturens tålegrenser og tålegrensenes praktiske betydning som gir et solid grunnlag for å fremme bærekraft i vitenskap, politikk og utdanning. Arenaen skal løfte fram en «kultur for naturens tålegrenser» forankret i visjonen om en bærekraftig framtid der mennesker kan blomstre innenfor kapasiteten til jordens økosystemer

 • Vi har tre konkrete mål som skal bidra til å integrere planetens tålegrenser i henholdsvis i) vitenskap, ii) politikk og iii) utdanning.

  • Mål 1: Utarbeide tverrfaglige begreper, teorier og rammeverk for å forstå naturens tålegrenser og deres praktiske betydning.

  Det fokuseres på gjensidig læring og kryssfertilisering, som vil fremme tverrfaglig dialog, gi mulighet for å kartlegge hvilke områder det foreligger uenighet om og hvor det er synergier, og utvikle en tverrfaglig syntese. Vi vil vurdere usikkerheter i forbindelse med måling av tålegrenser og analysere deres politiske aspekter og interaksjoner på tvers av skalaer. Case-studiene vil omfatte drøfting av grensene for vekst, grønn vekst og nedvekst og av hvordan dette kan anvendes på fjelløkosystemer og tropiske økosystemer.
  Resultater: tre artikler om tålegrenser og tverrfaglighet, vippepunkter i Amazonas (leder TH) og fjelløkosystemer og ett redigert nettforum for tidsskriftet Political Geography. Vi forventer også andre biprodukter i form av andre publikasjoner og at tankene i prosjektet vil påvirke prosjektmedlemmenes videre forskning.

  • Mål 2: Bidra til å implementere naturens tålegrenser i økonomiske og politiske virkemidler for å fremme det grønne skiftet.

  Vi skal undersøke hvordan begreper knyttet til tålegrenser kan brukes i generell politikkutforming, økonomiske virkemidler, rettslige strukturer og kulturelle normer for å fremme bærekraft. Vekten vil bli lagt på hvordan fysiske grenser (f.eks. vippepunkter) kan brukes i definisjonen av grenseverdier myndighetene fastsetter (f.eks. øvre grense for forurensning og sikre minstestandarder).

  Resultater: Ett bokkapittel, én artikkel om tålegrenser i finanspolitiske virkemidler og fire policynotater, nyhetsartikler eller blogger.

  • Mål 3: Spre kunnskap om naturens tålegrenser i alle undervisningsprogrammer.

  Vi skal integrere kunnskap fra sekundærmål 1 og 2 i relevante emner og utdanningsprogrammer ved NMBU. Dette vil enten bli gjort på tvers av seksjoner eller gjennom egne forelesninger, moduler og emner i relevante programmer og emner på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.
  Resultater: Felles ph.d.-emner og seks seminarer, en master innenfor fakultetets portefølje, ett forskerkurs i det globale sør.
  Kunnskapen skal formidles til forskere (artikler i høyprofilerte tverrfaglige tidsskrifter, bokkapitler, konferanser og workshops), studenter (seminarer og emner, f.eks. EDS303, EDS306, EDS330, ECOL 3030, EDS104 og EDS130), beslutningstakere (policynotater) og allmennheten (avisartikler, videoer, blogger og nettside).

  Vi skal frambringe kunnskap som er viktig for det grønne skiftet og for bærekraftsmål 4, 8 og 12–15, og øke bevisstheten om naturens tålegrenser blant studenter, beslutningstakere og allmennheten. Vi skal bidra til å profilere NMBU internasjonalt som en ledende akademisk institusjon innen bærekraft, gjennom vår deltakelse i IPBES, IPCC og andre internasjonale nettverk og ved å søke om status som senter for fremragende forskning eller et større tverrfaglig prosjekt (f.eks. ERC).

NMBU Bærekraftsarena Naturens tålegrenser

Deltakere