40% av Norge er dekket av skog. Det er en naturtype med stor variasjon i struktur og livsmiljø, og med et stort mangfold av arter. NMBU har utviklet dekningskart og arealestimater av naturskog innenfor Oslo og Akershus ved hjelp av fjernmålingsdata.

01 jan. 2017 - 31 des. 2018

Miljødirektoratet

 • Skog er en naturtype med stor variasjon i struktur og livsmiljø, og med et stort mangfold av arter. Arealet av skog i Norge utgjør ca. 120 000 km2 (38 % av landarealet), og av dette er ca. 90 000 km2 produktiv skog. Vi regner med at omkring 60 % av Norges 44 000 arter finnes i skog, og hvert år registreres nye arter. Det antas 25 prosent av norsk skog har en viss naturskogkarakter, som en følge av at disse arealene aldri har blitt flatehogd. Ofte har den i ulik grad vært gjenstand for plukkhogst. Bare ni prosent av naturskogen er «biologisk gammel», og bare 2,4 prosent er eldre enn 160 år. Naturskogområder finnes i dag mest i høyereliggende områder og på mindre produktiv mark. Mange fins i villmarkspreget skog nordafjells. Rester av skog som aldri har blitt flatehogd fins imidlertid i hele Norge. Naturskog har en annen sammensetning og struktur enn en skog som avvirkes hvert 80 – 100 år. Særlig den eldste naturskogen er avgjørende for å sikre biologisk mangfold.

  Fjernmålingsdata kan være viktige grunnlagsdata for kartlegging og over på miljøområdet. Analyser av utbredelse og endringer av skog ved hjelp av satellittdata er et stort og voksende forskningsfelt. Nyere forskning i Norge viser at flybåren laser (LiDAR, Light Detection and Ranging) kan bidra til å skiller mellom gammel naturskog og gammel kulturskog. Store mengder data fra laserskanning er allerede tilgjengelig i Norge. I 2016 ble om lag 48000 km2 skog skannet. Målsetningen er Norge dekkes innen 2020. De nye satellittene i det Europeiske Copernicus programmet vil forsyne oss med store mengder gratis data om naturen. De har et betydelig potensiale knyttet til kartlegging og overvåking av skog særlig i kombinasjon med andre data som LiDAR. Dette gir nye muligheter for å utvikle kunnskapsgrunnlaget på en billigere, objektiv og mer effektiv måte.

  Naturskog er i dette prosjektet definert etter Rolstad mfl. (2002): "skog framkommet ved naturlig foryngelse av stedegent genmateriale der menneskelig påvirkning har funnet sted i så liten utstrekning, for så lang tid tilbake, eller er utført på en slik måte, at skogens naturlige struktur, sammensetning, og økologiske prosesser ikke er endret i vesentlig grad", og hvor gammelskog blir definert som: "skog med høy biologisk alder og som i liten grad er påvirket av hogst".

 • Formålet med prosjektet er å utvikle dekningskart og arealestimater av områder med naturskog innenfor et pilotfylke ved hjelp av fjernmålingsdata. Dette skal skje ved å videreutvikle og teste metodikk for å å skille mellom skog som er blitt flatehogd (kulturskog) og naturskog som ikke er hogd eller hvor det har vært plukkhogst. I tillegg bør naturskog deles inn i ulike klasser som reflekterer en gradering av plukkhogsten og alder. På bakgrunn av pilotprosjektet skal det utarbeides et forslag til nasjonal kartlegging av naturskog.

  Delmål:
  Videreutvikle optimaliserte, standardiserte og automatiserte metoder for å:

  • Identifisere naturskog, med særlig vekt på gammel naturskog
  • Utvikle dekningskart og arealestimater for hele det utvalgte pilotfylket kalibrert mot bakkesannheter
  • Undersøke hvordan andre fjernmålte data kan brukes.