Langøya
Foto: NGI

earthresQue (SFI) - Senter for bærekraftig bruk av overskuddsmasser og avfall i den sirkulære økonomien.

earthresQue er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og partnere. Senteret vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

2020 - 2028

Norges forskningsråd og partnere

Om prosjektet

 • I dag utgjør forurenset jord, avfall fra bygg og anleggssektoren, slagg og aske mer enn 70% av deponerte materialer i Norge. I tillegg er det store mengder rene overskuddsmasser, som jord, knust stein og fjell, som går til massetipp. Dette er sløsing med verdifulle ressurser, deponivolum og arealer. Målet med SFI earthresQue er å utvikle teknologier, løsninger, verdikjeder og rammevilkår for en mer bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

 • Forskningen i senteret bygger på tett samarbeid mellom brukerpartnere og forskningsmiljøene slik at kunnskapen som utvikles svarer på behov i bransjen. Forskningen vil også innlemmes i utdanningsprogrammene på NMBU og BI for å sikre kompetent arbeidskraft.

  Hovedmålet med forskningen i earthresQue er å utvikle teknologi, systeminnovasjon og et styringsrammeverk for å oppnå bærekraftig forvaltning og behandling av avfall og overskuddsmasser, basert på et vitenskapelig fundament og utdanning.

  Forskningen er organisert i tre sammenkoblede arbeidspakker (AP):

  Resirkulering og gjenbruk gjennom nye behandlingsprosesser for forurenset jord, overskuddsmasser, bygg- og rivningsavfall, som gjør dem egnet som råvarer i nye produkter. Inkludert forvaltning av gamle deponier og bærekraftige løsninger for fremtidige deponier.

  Bærekraftig håndtering av avfall ved å utvikle metoder og modeller for å vurdere og dokumentere bærekraft, inkludert alle aspekter av miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske aspekter av resirkulerte materialer og behandlingsmetoder, basert på internasjonalt aksepterte standarder.

  Regulatorisk rammeverk og styringsmetodikk for å fjerne nåværende hindringer, både økonomiske, regulatoriske og styringsmessige. Dette inkluderer optimalisert materialflyt og forretningskonsepter tilpasset samfunnets behov for mer gjenbruk/resirkulering og mindre bruk av jomfruelige materialer.

 • Det overordnede målet med senteret er mer innovasjon og verdiskaping i bransjen som håndterer og gjenvinner avfall og overskuddsmasser. Fremstående forskningsmiljøer samarbeider med forskningsaktive brukere om å utvikle kompetanse og teknologi som kan fornye og videreutvikle både næringsliv og offentlig sektor.

  Gjennom langsiktig forskning vil det skapes muligheter for innovasjon og økt konkurransekraft hos brukerpartnere, med samfunnsmessige ringvirkninger utover de partnere som direkte deltar i senterets virksomhet.

  Senteret vil definere, kartlegge og følge opp forskningsresultater med innovasjonspotensial, og bidra til kunnskaps- og teknologioverføring innenfor et område med store muligheter for verdiskaping.

  Innovasjoner i SFI earthresQue vil komme i form av bidrag til ny teknologi, nye behandlingsprosesser, nye produkter, nye test- og målemetoder, forbedrede verktøy for risikostyring samt utvikling av regelverk. Innovasjoner som vil bidra til bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

  Hvor moden en teknologi er, måles ofte på en TRL-skala. Denne skalaen sier noe om hvor langt man har kommet i utviklingsprosessen og hvilken dokumentasjon som finnes for teknologiens ytelse. Et senter for forskningsdrevet innovasjon som SFI earthresQue vil fokusere på tidlige utviklingsfaser (TRL 2-4), men vil gjennom forskningen, kommersialisering og spin-off prosjekter også bidra i det videre utviklingsløpet.

 • Senterleder:

  For alle henvendelser til senterledelsen: earthresque@nmbu.no

  For alle administrative henvendelser: earthresque.admin@nmbu.no 

Nyheter fra prosjektet

Organisering

 • Arbeidspakke 1 - Gjenbruksteknologi:

  Gudny Okkenhaug

  Gudny Okkenhaug

  NGI og NMBU

  Arbeidspakke 2 - Bærekraftig gjenbruk:

  Bildet viser Ole Jørgen Hansen , NMBU

  Ole Jørgen Hanssen

  NORSUS

  Arbeidspakke 3 - Regelverk:

  Marit Sjøvaag

  Marit Sjøvaag

  BI

 • Oversikt over alle senterets stipendiater og postdoktorer.

  Kari Ane Skjennum

  Karen Ane Skjennum

  Tittel: PFAS stabilisation with waste.
  Arbeidspakke 1.1

  Cathrine Eckbo

  Cathrine Eckbo

  Tittel: Leaching properties and acid neutralisation effect of crushed concrete waste for sustainable concrete recycling.
  Arbeidspakke 1.1

  Christian Schöpke

  Christian Alexander Schöpke

  Tittel: Tracing carbon in landfills.
  Arbeidspakke 1.2

  Bilal Tariq

  Bilal Tariq

  Tittel: Characterization of fractured rock and flow modelling to determine the natural geological barrier for new landfill sites.
  Arbeidspakke 1.3

  Simen Kirkholm

  Simen Arne Kirkhorn

  Tittel: Ecosystem resource management in the Norwegian defence system.
  Arbeidspakke 2

  Olav B. Soldal

  Olav Bjerke Soldal

  Tittel: Sirkulær byggebransje: organisatoriske betingelser for en bærekraftig massehåndtering.
  Arbeidspakke 3

  Ansattfoto

  Ingvild Haneset Nygård

  Tittel: Rensing av PFAS-forurenset vann.
  Arbeidspakke 1.1

  Anders Gunnar HelleStipendiatFakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

  Anders Gunnar Helle

  Tittel: Linking biodiversity in Life Cycle Impact Assessments (LCIA) for land management and land use planning on a regional scale for the boreal and temperate regions.
  Arbeidspakke 1.1

  Hugo Firmo

  Hugo Firmo

  Tittel: Organizing for Circular Business Models – Creating a path for sustainable business.

  Einar Bratteng

  Einar Bratteng

  Tittel: Den sirkulære økonomiens dilemmaer – hvilke rettslige begrensninger foreligger på utnyttelse av avfall til produkter og råvarer i lys av vedtatte politiske mål for gjenvinning av avfall?
  Arbeidspakke 3

  Anna Maria Hatland

  Anna Maria Hatland

  Tittel: Treatment and assessment of leachate from landfills.
  Arbeidspakke 1.2

  Saheed Opeyemi Adebunmi


  Saheed Opeyemi Adebunmi

  Tittel: Characterization of old landfills using multiple geophysical methods.
  Arbeidspakke 1.2

  Eivind Wiik Ånes

  Eivind Wiik Ånes

  Tittel: Performance of landfill barriers with compacted clay liners utilising geological surplus masses from construction projects.

  Arun Emmanuel

  Arun Emmanuel

  Postdoktor, bunnaske

 • Styret er prosjektets styringsorgan med mandat og organisering beskrevet i konsortieavtalen. Medlemmer ser du nedenfor.

  Styreleder

  Magnus Sparrevik

  Magnus Sparrevik

  Forsvarsbygg

  Styremedlemmer

  bildet viser Hans Fredrik Hoen 
Dekan 
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning , NMBU

  Hans Fredrik Hoen

  Dekan, NMBU

  Guro Grøneng

  NGI

  Hanne Lerche Raadal

  Hanne Lerche Raadal

  NORSUS

  Thomas J. Henriksen

  Thomas Jølstad Henriksen

  AF Decom

  Andreas Olaus Harstad

  Andreas Olaus Harstad

  Skanska

  Terje Kirkeng

  Terje Kirkeng

  Lindum AS

  Dag Lauvås

  Skien kommune

  Ragnhild Kvålshaugen

  BI

  Observatør

  Tore Søiland

  Forskningsrådet

 • Organisasjonsstruktur earthresQue

Publikasjoner