Langøya
Foto: NGI

earthresQue (SFI) - Senter for bærekraftig bruk av overskuddsmasser og avfall i den sirkulære økonomien.

earthresQue er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og partnere. Senteret vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

2020 - 2028

Norges forskningsråd og partnere

Om prosjektet

 • I dag utgjør forurenset jord, avfall fra bygg og anleggssektoren, slagg og aske mer enn 70% av deponerte materialer i Norge. I tillegg er det store mengder rene overskuddsmasser, som jord, knust stein og fjell, som går til massetipp. Dette er sløsing med verdifulle ressurser, deponivolum og arealer. Målet med SFI earthresQue er å utvikle teknologier, løsninger, verdikjeder og rammevilkår for en mer bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

 • Forskningen i senteret bygger på tett samarbeid mellom brukerpartnere og forskningsmiljøene slik at kunnskapen som utvikles svarer på behov i bransjen. Forskningen vil også innlemmes i utdanningsprogrammene på NMBU og BI for å sikre kompetent arbeidskraft.

  Hovedmålet med forskningen i earthresQue er å utvikle teknologi, systeminnovasjon og et styringsrammeverk for å oppnå bærekraftig forvaltning og behandling av avfall og overskuddsmasser, basert på et vitenskapelig fundament og utdanning.

  Forskningen er organisert i tre sammenkoblede arbeidspakker (AP):

  Resirkulering og gjenbruk gjennom nye behandlingsprosesser for forurenset jord, overskuddsmasser, bygg- og rivningsavfall, som gjør dem egnet som råvarer i nye produkter. Inkludert forvaltning av gamle deponier og bærekraftige løsninger for fremtidige deponier.

  Bærekraftig håndtering av avfall ved å utvikle metoder og modeller for å vurdere og dokumentere bærekraft, inkludert alle aspekter av miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske aspekter av resirkulerte materialer og behandlingsmetoder, basert på internasjonalt aksepterte standarder.

  Regulatorisk rammeverk og styringsmetodikk for å fjerne nåværende hindringer, både økonomiske, regulatoriske og styringsmessige. Dette inkluderer optimalisert materialflyt og forretningskonsepter tilpasset samfunnets behov for mer gjenbruk/resirkulering og mindre bruk av jomfruelige materialer.

 • Det overordnede målet med senteret er mer innovasjon og verdiskaping i bransjen som håndterer og gjenvinner avfall og overskuddsmasser. Fremstående forskningsmiljøer samarbeider med forskningsaktive brukere om å utvikle kompetanse og teknologi som kan fornye og videreutvikle både næringsliv og offentlig sektor.

  Gjennom langsiktig forskning vil det skapes muligheter for innovasjon og økt konkurransekraft hos brukerpartnere, med samfunnsmessige ringvirkninger utover de partnere som direkte deltar i senterets virksomhet.

  Senteret vil definere, kartlegge og følge opp forskningsresultater med innovasjonspotensial, og bidra til kunnskaps- og teknologioverføring innenfor et område med store muligheter for verdiskaping.

  Innovasjoner i SFI earthresQue vil komme i form av bidrag til ny teknologi, nye behandlingsprosesser, nye produkter, nye test- og målemetoder, forbedrede verktøy for risikostyring samt utvikling av regelverk. Innovasjoner som vil bidra til bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

  Hvor moden en teknologi er, måles ofte på en TRL-skala. Denne skalaen sier noe om hvor langt man har kommet i utviklingsprosessen og hvilken dokumentasjon som finnes for teknologiens ytelse. Et senter for forskningsdrevet innovasjon som SFI earthresQue vil fokusere på tidlige utviklingsfaser (TRL 2-4), men vil gjennom forskningen, kommersialisering og spin-off prosjekter også bidra i det videre utviklingsløpet.

 • Senterleder:

  For alle henvendelser til senterledelsen: earthresque@nmbu.no

  For alle administrative henvendelser: earthresque.admin@nmbu.no 

Nyheter fra prosjektet

Organisering

Publikasjoner