Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.

Av Solveig Fossum-Raunehaug

Doktorgradprosjekt i bedrift eller offentlig sektor

Bedrifter eller arbeidsgivere i offentlig sektor, som ønsker å styrke sin forskningskompetanse og -aktivitet, kan søke om et doktorgradsprosjekt.

Prosjektet skal være relevant for virksomhetens ansvarsområde og bygge kunnskap og kompetanse som er relevant og anvendbar for den bedriften eller offentlige virksomheten.

Doktorgradskandidaten er ansatt i bedriften eller i den offentlig etaten og tar ph.d.-utdanning ved NMBU.

Partene i ordningen og ansvarsfordelingen mellom dem

Bedriften / den offentlige etaten

 • - Er den som søker om midler, mottar midlene og er prosjektansvarlig
 • - Tar kontakt med gradsgivende institusjon (NMBU) før, eller seinest i, søknadsfasen for å etablere et forpliktende samarbeid for hele prosjektperioden
 • - Må ha personell og andre ressurser avsatt til egen FoU

Ph.d.-kandidaten

 • - Er ansatt i bedriften / den offentlige etaten
 • - Må være kvalifisert, og selv søke om opptak, til ph.d.-program ved NMBU
 • - Fordeler sin tid etter avtale mellom bedrift og gradsgivende institusjon. Kandidaten skal oppholde seg ved UH-institusjonen i minimum ett år i løpet av den treårige prosjektperioden (residensplikt).
 • - Skal ha veileder både fra gradsgivende institusjon og bedrift (ev. mentor fra bedrift)
 • Les mer om:
  - Før du søker om opptak til ph.d.-utdanningen
 • - Opptak til og oppstart av ph.d.-utdanningen

Gradsgivende institusjon / NMBU

 • - Samarbeider med bedriften / den offentlige etaten fra søknadsfasen og gjennom hele prosjektperioden
 • - Tar opp (den kvalifiserte) kandidaten til ph.d.-program ved et fakultet, og oppnevner veiledere fra både NMBU og bedriften / den offentlige etaten (ev. mentor fra bedrift / offentlig etat
 • - Inngår ph.d.-avtale med ph.d.-kandidaten og bedriften / den offentlige etaten i samsvar med gjeldende regelverk for ordningen og det partene er enige om
 • - Følger opp sine forpliktelser i hht. ph.d.-avtalen og tildeler ph.d.-graden når ph.d.-kandidaten har fullført ph.d.-programmet

Forskningsrådet

Veiledende beregningsmetode for kostnader ved NMBU

I et notat fra UHR (Nærings-ph.d.-ordningen: Kostnader og finansiering av opphold ved gradsgivende institusjon tas det utgangspunkt i at et prosjekt som har finansiering gjennom nærings-ph.d.-ordningen, er å anse som et bidragsprosjekt. Det betyr at kostnadene i prosjektet beregnes ved hjelp av TDI-modellen, og at UH-institusjonene har anledning til å gå inn med egenfinansiering i prosjektet. 

Egenfinansiering vil være gjenstand for forhandlinger mellom grads­givende institusjon og den enkelte bedrift i hvert enkelt prosjekt. Resultatet vil avhenge av begge parters økonomiske handlingsrom.For offentlig sektor-ph.d. anbefaler Forskningsrådet samme retningslinjer som for nærings-ph.d.

 • Kostnader for veiledning beregnes ut fra et normert omfang på 75 timer per år à 12 mnd. Veiledningskostnader finansieres enten av UH-institusjon som en del av veileders forskningstid (egenfinansiering) eller av bedrift/offentlig virksomhet. Veiledningskostnader vil være gjenstand for forhandlinger mellom grads­givende institusjon og den enkelte bedrift/offentlig virksomhet i hvert enkelt prosjekt.
 • TDI-modellen legges til grunn for beregning av UH-institusjonens indirekte kostnader (IK). IK-satsen er for 2024 kr 585 400 per år for fulltidsopphold ved NMBU. Kandidaten skal oppholde seg ved UH-institusjonen i minimum ett år i løpet av den treårige prosjektperioden (residensplikt). Bedrift/ offentlig virksomhet legger denne kostnaden inn i prosjektbudsjettet.
 • Kostnader for tilgang til laboratorier og bruk av avansert vitenskapelig utstyr ved NMBU (leiestedskostnader) beregnes utfra fakultetenes satser. Bedrift/ offentlig virksomhet legger disse kostnaden inn i prosjektbudsjettet.

Hva kan NMBU fakturere bedrift/ offentlig virksomhet for?

Kontaktpersoner:

Publisert - Oppdatert

Del på