parafag


Institutt for parakliniske fag


Institutt for parakliniske fag forsker og underviser innenfor fagområdene bakteriologi, mykologi, virologi, parasittologi, farmakologi, toksikologi og ernæring knyttet til fiske- og dyrehelse og mattrygghet.

Vi bistår også offentlige og private aktører med vår kunnskap.

Om parafag

Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning til veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning innenfor mikrobiologi (bakteriologi, mykologi og virologi), parasittologi, farmakologi, toksikologi og ernæring relatert til fiske- og dyrehelse, mattrygghet og miljø. Vi bistår også offentlige og private aktører med vår kunnskap.

Instituttet driver bakteriologisk og parasittologisk diagnostikktjeneste rettet mot interne og eksterne dyreklinikker. Vi har laboratorier med nasjonal referansefunksjon innen utvalgte områder innen bakteriologi, virologi, parasittologi og toksikologi knyttet til mattrygghet og miljø.

Faggruppene deltar i et stort antall forskningsprosjekter og tar imot oppdrag fra private og offentlige aktører.

 • Parafag gir forskningsbasert undervisning til veterinær- og dyrepleiestudenter. I Veterinærstudiet har vi hovedansvar for blokkene Allmenn Sykdomslære, Ernæringslære, Infeksjonslære, Farmakologi og toksikologi og Mattrygghet, samt ansvar for differensieringen i akvamedisin og kurs i smittevern og produksjonsdyrhygiene og importkontroll. I Dyrepleierstudiet har vi hovedansvar for blokken Infeksjonsbiologi og legemiddellære.

  I tillegg deltar vi i undervisning i doktorgradskurs (ph.d.-emner) som tilbys ved Veterinærhøgskolen.

 • Parafag driver forskning på høyt internasjonalt nivå innen fiske- og dyrehelse, mattrygghet og miljø.

  Våre fagfelt er sentrale innen én helse aspektet som uttrykker at menneskers helse, dyras helse og miljøet rundt oss påvirkes og er avhengig av hverandre. Dette gjør vi gjennom helkjedetenkning innen matproduksjon og gjennom å sette utfordringer hos dyr, menneske og miljø i sammenheng.

  Vi formidler kompetanse og forskningsresultater til både publikum og fagmiljø, og bistår offentlige og private aktører med vår kunnskap.

  • Hvilke infeksjoner gjør oppdrettslaks syk, og hvordan kan den fôres for å holde seg frisk?
  • Hvordan skal vi bruke legemidler til å behandle dyr på en optimal måte?
  • Hvordan kan vi forebygge sykdom gjennom mat og vann vi inntar?
  • Hva skjer når tilsetningsstoffer kommer ut i miljøet og hvilket betydning har det for dyr og menneskers helse?

  Dette er noen av problemstillingene vi jobber med ved Parafag. Mer informasjon om konkrete forskningsprosjekter og problemstillinger vi jobber med finnes under hver faggruppe.

 • Institutt for parakliniske fag  gir forskningsbasert forvaltningsstøtte til Mattilsynet innen NMBU Veterinærhøgskolens ansvarsområder, herunder dyr, fisk og næringsmidler inkludert drikkevann.

  Ansvarsområdene omfatter:

  • Beredskapsfunksjon
  • Referansefunksjoner
  • Faglige råd og vurdering av risiko
  • Diagnostikk og metodeutvikling
  • Overvåking og kunnskapsinnhenting
  • Rapportering

  Veterinærhøgskolen yter Mattilsynet bistand ved vurdering av risikofaktorer, og gir faglige råd om hvordan risiko skal håndteres.

  Veterinærhøgskole understøtter Mattilsynet med kunnskap om mikrobiologiske agens og toksiske stoffer, og epidemiologiske forhold omkring disse. Dette gjelder følgende områder:

  • Næringsmiddelbakteriologi og -virologi
  • Næringsmiddelbårne parasitter
  • Drikkevann
  • Marine algetoksiner
  • Medisinrester
  • Forurensende stoffer
  • Sykdommer hos bier
  • Alvorlig smittsom dyresykdom og smittekontroll
  • Tiltak inne produksjonshygiene (HACCP)
  • Epidemiologisk og statistisk kompetanse for å designe overvåkings- og kartleggingsprogrammer
  • Risikoanalyse, med særlig vekt på risikovurderinger

  Veterinærhøgskolen deltar i nasjonale og internasjonale møter sammen med eller på vegne av Mattilsynet, herunder i vitenskapelige komiteer.

  Referansefunksjoner

  Forskjellige laboratorier ved Institutt for parakliniske fag har referansefunksjon for Mattilsynet for bakterier (Mattrygghetslab), virusparasitterlegemiddelresteralgegifter og biesykdommer.


  Referansefunksjoner basert på internasjonalt regelverk (EØS)

  • Forbudte stoffer: Kloramfenikol, nitrofuraner, nitroimidazoler
  • Legemidler: Antiinfektiva
  • Kontroll av bakteriell og virologisk forurensing av toskallede bløtdyr
  • Algegifter i toskallede bløtdyr


  Nasjonale referansefunksjoner basert på nasjonalt regelverk

  • Kimtall og indikatorbakterier i drikkevann
  • Norovirus i drikkevann
  • Cryptosporidium i drikkevann
  • Giardia i drikkevann

  Andre nasjonale referansefunksjoner

  Bakterier

  • Clostridium perfringens
  • Bacillus cereus
  • Aeromonas spp.
  • Clostridium botulinum og tilhørende toksin
  • Vibrio spp.

  Virus

  • Norovirus

  Parasitter      

  • Giardia
  • Cryptosporidium
  • Cyclospora
  • Sarcocystis
 • Veterinærhøgskolens laboratoriediagnostikk

  Ved Veterinærhøgskolen har vi fire ulike laboratorier som kan utføre analyser for diagnostikk innen klinisk veterinærmedisin. Vi tar imot blodprøver for hematologi, medisinsk biokjemi og endokrinologi, prøver for undersøkelse av bakterier, sopp og parasitter, genetiske analyser, og helseovervåkning for eksperimentell biomedisin.


  Mattrygghetslab

  Mattrygghetslab arbeider med forskningsprosjekter og rutineprøver innen næringsmiddelmikrobiologi. Laboratoriet er kvalitetssikret og akkreditert i henhold til standarden NS-EN ISO/IEC 17025.


  Algetoksinlaboratoriet

  Algetoksinlaboratoriet (Algelab) er nasjonalt referanselaboratorium for marine algetoksiner, der det utføres analyser av marine algetoksiner i skjell for Mattilsynets overvåkningsprogram. 


  Parasittologisk laboratorium

  Parasittologisk laboratorium driver diagnostisk virksomhet for interne og eksterne brukere og utfører et bredt spekter av analyser for påvisning av parasitter i prøver fra dyr, vann og mat.


  Viruslaboratoriet

  Viruslaboratoret kan tilby analyser av blåskjell, østers, bær og vann for innhold av sykdomsfremkallende virus og indikatorvirus. Viruslaboratoriet er nasjonalt referanselaboratorium for noro- og hepatitt A virus i mat og vann.


  Miljøtoksikologisk laboratorium

  Miljøtoksikologisk laboratorium er et nasjonalt referanselaboratorium for klorerte pesticider, der det utføres analyser av klorerte pesticider i biologisk materiale i matvarer for EU’s overvåkningsprogram av plantevernrester i mat.

 • Inndelingen av faggruppene er basert på undervisningsfagene i studieporteføljen vår. 

Nyheter fra Parafag

Alle nyheter fra instiuttet