FOR VÅRE PH.D-STUDENTER ─ BIOVIT

Ph.d.-studiet ved Biovit

 • Kjenn dine rettigheter og plikter

  Gjør deg kjent med forskrifter og rettningslinjer for doktorgrader ved NMBU.

  BIOVIT har utfyllende regler til forskriften for graden philosophiae doctor (ph.d).

  Stipendiat, ph.d.-kandidat eller ph.d.-student?

  En stipendiat er ansatt på NMBU for å ta en doktorgrad. En stipendiat har lønn, og har samme rettigheter og plikter som enhver annen ansatt ved NMBU.

  Ph.d.-kandidat er et fellesbegrep for alle som er tatt opp til et ph.d.-program, uavhengig av arbeidssted og finansiering.

  Som ph.d.-kandidat har du to forskjellige avtaler:

  1. en ansettelsesavtale som regulerer lønn og ansettelsesforhold
  2. en ph.d.-avtale som inngås mellom ph.d.-kandidat, veiledere og fakultetet, og med eventuelle involverte eksterne parter. Ph.d.-avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter innenfor avtaleperioden og omtaler blant annet finansiering,veiledning,rapportering, publisering og eiendomsrett til resultater.

  Som ph.d.-kandidat er du registrert som student og har studierett ved NMBU og kan melde deg opp i emner ved NMBU via Studentweb.

  Det er kun ph.d.-kandidater som får støtte fra Lånekassen som skal betale semesteravgift. Andre ph.d.-kandidater, for eksempel alle som er ansatt i en stipendiatstilling, er ikke definert som «studenter» i denne sammenhengen og skal ikke betale semesteravgift.

  Forskningsutvalget ph.d.

  Søknader som sendes inn til fakultetet blir behandlet i Forskningsutvalget ph.d.

  Forskningsutvalget ph.d. er en arbeidsgruppe for Forskningsutvalget ved BIOVIT.

  Helsehjelp

  Som ph.d.-kandidat kan det hende at du av og til har behov for helsehjelp eller rådgivning som universitetet ikke tilbyr. Hvis du er usikker på hvor du skal henvende deg, se Helsestasjon for ungdom og studenter. Du kan også ta kontakt med HMS-rådgiver ved fakultetet.

  SoDoC

  Ved NMBU finnes det en uavhengig ikke-politisk interesseorganisasjon for alle ph.d.-kandidater, SoDoC. Alle ph.d.-kandidater er automatisk medlem av denne organisasjonen.

  Kontaktinfo ph.d. ved BIOVIT

  • phd-biovit@nmbu.no
  • Mara Dagestad (seniorrådgiver ph.d.), tlf. 67 23 27 15
  • Anna Mazzarella (seniorrådgiver ph.d.), tlf. 67 23 26 8
  • Øystein Holand (ph.d.-programleder)

  Hvem gjør hva på BIOVIT

  På vår side på intranett finner du en oversikt over administrativt ansatte på BIOVIT, samt en liste sortert på arbeidsoppgaver.

  Mer informasjon for nye ph.d.-kandidater (engelsk tekst)

 • Opptaksprosessen til ph.d.-utdanning ved BIOVIT.

  Stipendiat ved NMBU

  Opptak til NMBUs ph.d.-program gjøres i sammenheng med ansettelse i stilling som stipendiat. Fakultetet kan, ved behov, be om at NMBU 1.1 Søknad om opptak fylles ut og sendes til fakultetet.

  Eksterne kandidater

  Eksterne kandidater som ønsker opptak ved ett av NMBUs ph.d.-program må sende inn NMBU 1.1 Søknad om opptak innen to måneder etter startdato for finansiering av ph.d.-utdanningen. Søknaden sendes til fakultetet det søkes opptak ved. Les mer informasjon på denne siden.

  Søknaden skal inneholde følgende informasjon fra søker:

  • Den utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket
  • Engelskkunnskaper
  • Pass dersom søker ikke er norsk statsborger
  • Fullfinansiering av hele opptaksperioden
  • Forslag om veiledere og beskrivelse av tilknytning til fagmiljø
  • Prosjektskisse med faglig redegjørelse for prosjektet og fremdriftsplan
  • Beskrivelse av eventuelle spesielle behov for faglige og materielle ressurser, som tilgang til nødvendig infrastruktur for å gjennomføre ph.d.-prosjektet
  • Opplysninger om planlagt hovedarbeidssted
  • Opplysninger om eventuelle immateriellrettslige forhold og redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser
  • Informasjon om hvorvidt prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer, tillatelse til behandling av personopplysninger eller andre tillatelser. Slike tillatelser bør om mulig legges ved søknaden.

  Les mer om opptak på forskningsavdelingens sider.

 • Obligatoriske seminarer

  Ph.d.-kandidaten skal gjennomføre 3 faste seminarer i løpet av ph.d.-utdanningen - et startseminar, en midtveisevaluering (vektlegges særlig) og et sluttseminar. Målet med seminarene er å sikre at ph.d.-kandidaten kommer raskt i gang med doktorgradsarbeidet, får synliggjort sin progresjon og får diskutert faglige og praktiske utfordringer i prosjektet, med et bredere publikum enn veiledergruppen.

  Før utdanningsplanen kan godkjennes, skal kandidaten gjennomføre et startseminar.

  Tidspunkt og hensikt

  Startseminaret skal gjennomføres i første semester, og helst før inngåelse av ph.d.-avtale og utdanningsplan. Målet er få innspill på prosjektplanen og hjelp til å finne relevante emner og aktiviteter som skal inngå i utdanningsplanen.

  Ph.d.-kandidaten presenterer prosjektplan og utdanningsplan for å få innspill på prosjektvinkling, design, metode, omfang og realisme av prosjektet samt mulige emner, seminarer og aktiviteter.
  Diskutere hvilke tekniske, akademiske og praktiske ressurser som er nødvendige for å kunne gjennomføre prosjektet.
  Drøfte opphold ved annet (lære-)sted enn NMBU.

  Generelt for alle seminarene

  Tilhørere

  • Ph.d.-kandidatens veiledere
  • Ansatte og studenter ved fakultetet og ev. andre relevante forskningsmiljøer
  • Andre ph.d.-kandidater og deres veiledere

  Ansvar

  • Hovedveileder har ansvar for å ta initiativ til at seminarene blir holdt og for at det blir rapportert til fakultetet at seminarene er gjennomført.
  • Hovedveileder har ansvar for å annonsere seminar.
  • Hele veiledergruppa bør være til stede under seminarene og diskusjonen etterpå.
  • Ph.d.-kandidaten har ansvar for presentasjonen under seminaret.

  Det skal settes av tid til respons fra tilhørerne.

  Se også NMBUs anbefalte rutiner for de obligatoriske seminarene.

 • Utdanningsplan og opplæringsdel

  NMBU 1.3 Utdanningsplan skal inneholde prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan for arbeidet med ph.d.-prosjektet, plan for opplæringsdelen, publiseringsplan, og plan for opphold ved andre institusjoner (i inn- og utland).

  Opplæringsdelen

  Kravet til opplæringsdelen er 35 studiepoeng inkludert kurs i forskningsetikk og vitenskapsteori på minst 5 studiepoeng. Kandidaten kan i samråd med hovedveileder velge å inkludere flere studiepoeng. Som hovedregel kreves kurs i statistikk i opplæringsdelen, eller dokumentert sterke ferdigheter i statistikk ved opptak, sett i forhold til ph.d.-studentens fagområde. Opplæringsdelen skal være gjennomført, bestått, og godkjent av fakultetet før avhandlingen leveres inn til bedømmelse.

  Innen rammen av 35 studiepoeng kan opplæringsdelen inneholde inntil 5 studiepoeng i generelle ferdigheter som prosjektledelse, forskningsformidling eller pedagogikk. Kurs i akademisk skriving godkjennes ikke som tellende studiepoeng i opplæringsdelen.

  Endringer i avtaleperiode/veiledere/opplæringsdel

  Hvis du har endringer i opplæringsdelen, veiledere eller avtaleperiode, må du fylle ut og sende inn NMBU 2.2 Endringsskjema.

  Alder og nivå på emner

  Emner som inngår skal være på master- eller ph.d.- nivå, og minst 20 studiepoeng bør avlegges etter opptak. Emner som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn to år ved oppstart. For ph.d.-kandidater som har tatt forskerlinje, gjelder at hele opplæringsdelen skal være tatt etter opptak til forskerlinjen.

  Forskningsetikk

  Et emne i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi på minimum 5 studiepoeng skal inngå i opplæringsdelen. PHI401 eller VET400 dekker dette behovet. Dersom du har tatt et annet emne i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi, kan du søke fakultetet om å få godkjent dette emnet inn i opplæringsdelen din. Du må levere emnebeskrivelse og karakterutskrift/ kursbevis til fakultetet slik at de kan bedømme innhold i og omfang av emnet. Fakultetet rådfører seg med NMBUs etikkråd dersom det er tvil om emnet kan godkjennes.

  Les mer om emner ved NMBU og andre institusjoner og spesialpensum.

 • Fremdriftsrapportering og datahåndteringsplan

  Ph.d.-kandidaten skal levere en årlig fremdriftsrapport (frist 15. januar) på fastsatt skjema NMBU 2.1 Fremdriftsrapport. Ph.d.-kandidat og hovedveileder skal i forbindelse med fremdriftsrapporteringen gå gjennom utdanningsplanen og datahåndteringsplanen og vurdere behov for justeringer.

  Les mer informasjon om datahåndtering og datahåndteringsplan her.

  Les mer om framdriftsrapport på forskningsavdelingens sider.

 • Midtveisevaluering skal gjennomføres når kandidaten har fullført maksimum to studieår av utdanningstiden. Målet er å evaluere progresjon og identifisere eventuelle behov og/ eller barrierer i prosjektet. Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer som er oppnevnt av fakultetet.

  • Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer som er oppnevnt av fakultetet; én av kandidatens veiledere og ett annet medlem med vitenskapelig kompetanse innen kandidatens fagområde som kommer fra kandidatens fakultet eller utenfra.
  • Evalueringsgruppen skal ta stilling til faglig status og fremdrift, og skal gi tilbakemelding på skjema 2.4 Midtveisevaluering. Ph.d.-kandidaten, veilederne og fakultetet skal informeres om komiteens rapport.
  • Dersom evalueringsgruppen rapporterer om vesentlige svakheter ved doktorgradsarbeidet, slik at det er fare for at utdanningen ikke kan gjennomføres på normert tid, skal fakultetet i samarbeid med veilederne og kandidaten, iverksette tiltak for å legge til rette for fullføring.

  Rutiner for midtveisevaluering på BIOVIT.

 • Fremdriftsrapporting

  Ph.d.-kandidaten skal levere en årlig fremdriftsrapport (frist 15. januar) på fastsatt skjema NMBU 2.1 Fremdriftsrapport. Ph.d.-kandidat og hovedveileder skal i forbindelse med fremdriftsrapporteringen gå gjennom utdanningsplanen og datahåndteringsplanen og vurdere behov for justeringer.

  Datahåndteringsplanen

  Ph.d.-kandidat og hovedveileder skal i forbindelse med fremdriftsrapporteringen gå gjennom datahåndteringsplanen og vurdere behov for justeringer.

  Les mer informasjon om datahåndtering og datahåndteringsplan her.

  Les mer om framdriftsrapport på forskningsavdelingens sider.

 • Tidspunkt og hensikt
  Sluttseminaret gjennomføres når arbeidet med avhandlingen nærmer seg ferdigstilling. Målet er å få innspill til det avsluttende arbeidet med avhandlingen og til forberedelsene til prøveforelesning/disputas.

  Gjennomføring

  1. Presentasjon av innholdet i avhandlingen.
  2. Respons fra tilhørerne. Innspill til det avsluttende arbeidet.
  3. Praktiske tips og råd om prøveforelesning og disputas.

  Generelt for alle seminarene

  Tilhørere

  • Ph.d.-kandidatens veiledere
  • Ansatte og studenter ved fakultetet og ev. andre relevante forskningsmiljøer
  • Andre ph.d.-kandidater og deres veiledere

  Ansvar

  • Hovedveileder har ansvar for å ta initiativ til at seminarene blir holdt og for at det blir rapportert til fakultetet at seminarene er gjennomført.
  • Hovedveileder har ansvar for å annonsere seminar.
  • Hele veiledergruppa bør være til stede under seminarene og diskusjonen etterpå.
  • Ph.d.-kandidaten har ansvar for presentasjonen under seminaret.

  Det skal settes av tid til respons fra tilhørerne.

  Se også NMBUs anbefalte rutiner for de obligatoriske seminarene.

 • Avhandling og "kappe"

  • Det finnes en egen mal som kan benyttes når du skal begynne å skrive avhandlingen. Malen er laget i riktig størrelse for trykking, 17x24 cm, og kan benyttes til hele skriveprosessen (skriving, innlevering til bedømmelse og trykking). På denne måten sikres det at all tekst, figurer og bilder fremkommer riktig ved trykking. Artiklene kommer som regel i A4 størrelse. Malen er laget for å passe alle fagområdene ved NMBU. Det er godt mulig at det er deler i malen som ikke skal være med i din avhandling. Da er det mulig å endre det manuelt i filen din. Om du ønsker å ha avsnittene i en annen rekkefølge, er dette også noe du kan gjøre selv.
  • BIOVIT har egen veiledning for utforming av "kappen".
  • Avhandlingen skal ha en tittelside etter fastsatt mal.

  Les mer om skriving av avhandling på forskningsavdelingens sider.

  Forslag til bedømmelseskomité

  Hovedveileder fremmer i god tid før innlevering av avhandlingen, et begrunnet forslag til sammensetning av komité: NMBU 4.1 Forslag til bedømmelseskomite (word dokument). Ph.d.-kandidaten skal underrettes om forslaget og har anledning til å komme med skriftlige merknader, senest innen fem arbeidsdager etter at forslaget er gjort kjent for ph.d.-kandidaten. Fakultetet fatter beslutning om hvorvidt merknadene skal tas til følge.

  Oppnevning av bedømmelseskomité

  Fakultetet, ved dekanen, skal oppnevne en sakkyndig bedømmelseskomité som skal bedømme avhandlingen, eventuelt prøveforelesningen, og disputasen. Kravene til en bedømmelseskomité er omtalt i ph.d.-forskriften § 13.

  Innlevering og søknad om å få avhandlingen bedømt

  Krav til avhandlingen er beskrevet i ph.d.-forskriftens paragraf 10.

  Ph.d.-kandidaten skal innen avtalt frist levere avhandlingen til fakultetet og søke om å få den bedømt. I forkant av innleveringen skal ISBN/ISSN/Thesis-nummer bestilles hos universitetsbiblioteket (biblioteket@nmbu.no). Numrene skal stå på avhandlingen. Det er året disputasen skal holdes som skal stå i Thesis-nummer.

  Ph.d.-kandidaten skal levere følgende til fakultetet (ved Mara Dagestad):

  • NMBU 4.2 Innlevering av avhandling med bekreftelse fra hovedveileder som på at avhandlingen er klar til å leveres for bedømmelse.
  • Elektronisk versjon av avhandlingen (PDF-format). Den elektroniske versjonen blir arkivert av fakultetet.
  • NMBU 4.3 Medforfattererklæring (Word-skjema) ved artikkelbasert avhandling.

  Bedømmelse

  Etter innleveringen oversendes avhandlingen til bedømmelseskomiteen. Komiteen skal levere en felles, begrunnet innstilling til fakultetet, hvor det skal gå klart fram om komiteen:

  Tilrår at avhandlingen godkjennes for disputas.
  Foreløpig ikke tilrår godkjenning av avhandlingen, men tilrår at ph.d.-kandidaten gis tillatelse til en mindre omarbeiding. Fakultetet kan da gi ph.d.-kandidaten en frist på inntil 3 måneder til omarbeiding. Bedømmelseskomiteen skal innen seks (6) uker fra de mottar den omarbeidete avhandlingen avgi sin endelige innstilling.
  Tilrår at avhandlingen underkjennes. En underkjent ph.d.-avhandling, kan bedømmes i omarbeidet utgave tidligst seks (6) måneder etter at fakultetet har fattet vedtak om underkjenni

  Bedømmelseskomiteen leverer innstillingen NMBU 4.4 Bedømmelse av avhandlingen til fakultetet senest 25 arbeidsdager før planlagt disputas. Fakultetet fatter beslutning på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling.

  Pressemelding

  BIOVIT har laget egen veileder for bedømmelse av avhandling.

  NMBU ønsker å bekjentgjøre og markedsføre doktorgradsarbeid som gjøres ved universitetet. Så snart avhandlingen er godkjent, kan du fylle ut et pressemeldingsskjema som du sender til Janne Brodin. I pressemeldingsskjema får du tips til hvordan du kan beskrive arbeidet ditt på en måte som gjør at leseren kan få et innblikk i hva som er gjort og oppnådd, og hva det kan brukes til.

  Trykking av avhandlingen

  Når avhandlingen er godkjent, er den klar for trykking.

  BIOVIT dekker 10.000 (inkl. MOMS) av kostnadene til trykking.

  Trykking bestilles av ph.d.-kandidaten ved å sende e-post til trykkeriet. Ressursnummer for bestillingen må stå på bestillingen for at trykkeriarbeidet kan starte.

  Trykkeriene har NMBUs offisielle mal og utformer omslag. Trykkeriet trykker opp det antall avhandlinger som kandidaten ønsker og sender elektronisk PDF-versjon av avhandlingen slik den fremkommer i trykt versjon til ph.d.-kandidaten.
  Trykkeriene sender den ferdig trykte avhandlingen til Nasjonalbiblioteket (5 eksemplarer) og til Universitetsbiblioteket (1 eksemplar). Dette antallet tas ut av bestilt beholdning.

  Følg veiledning om trykking her.


  Pliktavlevering til fakultetet

  • Elektronisk pdf-versjon av hele den endelige trykte versjonen av avhandlingen, med omslag.
  • Kvittering for opplasting av avhandling i NMBU Brage (se punkt under om opplasting og elektronisk tilgjengeliggjøring av avhandlingen i NMBU Brage).
  • Overnevnte arkiveres av fakultetet.

  Les mer om avslutning av ph.d.-studiet her.

 • Doktorgradsprøven

  Når avhandlingen din er godkjent og offentliggjort, er du klar for doktorgradsprøven. Doktorgradsprøven består av to deler: Prøveforelesning og offentlig disputas.

  Fakultetet sørger for annonsering på NMBU sin internettside.

  Prøveforelesning

  Ph.d.-kandidaten skal før disputasen prøveforelese over et oppgitt emne. Dette er en selvstendig del av doktorgradsprøven. Hensikten er å prøve ph.d.-kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper ut over avhandlingens tema og evnen til å formidle kunnskapene i en forelesningssituasjon. Forelesningen skal vare 45 minutter. Det faglige nivået på forelesningen skal tilpasses masterstudenter eller studenter i sluttfasen av en femårig profesjonsutdanning.

  Tittel på prøveforelesningen bestemmes av bedømmelseskomiteen og kunngjøres for ph.d.-kandidaten 10 arbeidsdager før den skal finne sted. Emnet skal ikke stå i direkte forbindelse med temaet for doktorgradsarbeidet. Prøveforelesningen skal holdes på engelsk eller norsk med mindre et annet språk er godkjent.

  Fakultetet bestemmer tidspunktet for prøveforelesningen.


  Offentlig disputas

  Prøveforelesningen skal være bestått før det kan holdes disputas.

  Disputasen skal være en faglig diskusjon mellom opponenter og doktorand om problemformuleringer, metodisk, empirisk og teoretisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Det bør legges spesiell vekt på å få etterprøvd holdbarheten av viktige konklusjoner som doktoranden har trukket i sitt arbeid. Problemstillingene som opponentene velger å forfølge, behøver ikke være begrenset til de som er omtalt i komiteens uttalelse om avhandlingen. Etter at begge opponentene har avsluttet sin opposisjon, og doktoranden har fått anledning til å forsvare avhandlingen, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio.

  Bedømmelseskomiteen vurderer prøveforelesning og disputas på fastsatt skjema NMBU 4.5c Bedømmelse av prøveforelesning og disputas.

  Vitnemål

  Når alle deler av doktorgradsutdanningen er godkjent, tildeles doktoranden graden philosophiae doctor (ph.d.) av rektor. Vitnemål utstedes fortløpende, og inneholder opplysninger om fagområde, tittelen på avhandlingen, tema for prøveforelesningen, godkjente emner i opplæringsdelen, veiledere og bedømmelseskomiteens medlemmer. Det er flere instanser involvert i utstedelsen, derfor tar det noen dager å fullføre.

  MERK: For enkelte land (Etiopia med flere) er det nødvendig med en legalisering av vitnemålet før det er gyldig i hjemlandet. Grunnet korona-pandemien tar slike prosesser lengre tid enn normalt, og det anbefales å legge inn minimum 4 uker etter disputas før hjemreise, slik at dokumentene er ferdige og kan tas med hjem av doktoranden selv.


  Les mer om avslutning av ph.d.-studiet her.