SITRAP får DIKU-midler til spennende samarbeidsprosjekt

Av Elin Børrud

Sammen med Spire, DogA, KS og NBBL har SITRAP fått støtte til et spennende samarbeidsprosjekt. Målet er å utvikle, gjennomføre og teste metoder for medvirkning i planlegging, spesielt rettet mot involvering av barn og unge i planlegging. SAMBED er navnet på prosjektet som får 5 mill. over en treårsperiode. Mer om tildelingen her.

I SAMBED skal vi utvikle et tilbud til studenter som ønsker å få mer relevant erfaring med og kunnskap om hvordan unge kan involveres i planlegging og bli inspirert til å bli aktive deltakere i utviklingen av et bærekraftig samfunn. Det er tre hovedaktiviteter i prosjektet:
1) Utvikling og gjennomføre av et opplegg for medvirkning;
Med utgangspunkt i konkrete område- eller utbyggingsplaner hvor det skal gjennomføres medvirkning etter PBL § 5-1 skal vi planlegge og gjennomføre 5- 10 medvirkningsprosesser i samarbeid med SPIRE. Noen av disse vil være integrert i den ordinære undervisningen, noen vil bli tilbudt som et spesial-emne. Ideutvikling og kreative prosesser omkring hvordan opplegget kan gjennomføres, vil være en sentral del av dette delprosjektet. Både fysiske møter og digitale spill, Hackathon, rollespill etc. er metoder og verktøy som kan være relevant. Opplegget i prosessene vil bli følge-evaluert og gjenstand for refleksjon, videreutviklet og testet ut på nytt. Dokumentasjon i form av en rapport fra hver av planprosessene vil inneholde intervjuer med aktørene og interessentene. Vi vil bruke deltagende observasjon som metode for innsamling av data. NBBL og KS vil være sentrale formidlingskanaler for relevante case.
2) Metodeutvikling i praksis.
En viktig del av prosjektet er å kartlegge metoder som er bruk i planprosesser i dagens praksis i regi av kommuner, fylkeskommuner og private utbyggere. Vi ønsker å se denne oversikten i lys av eksisterende (deskriptiv, normativ og preskriptiv) teori om medvirkning i planprosesser. Metodeutviklingen skjer i tett samarbeid med DOGA og SPIRE og ved å invitere aktører fra praksis sammen med studenter, undervisere og forskere til fagseminarer og ideverksteder.
3) Utvikling av et modulbasert undervisningsopplegg
Ved å bruke erfaringer og kunnskap utviklet i de to første delprosjektene ønsker vi å utvikle et undervisningsopplegg som består av moduler med forskjellig fokus, omfang og ressurskrav, og som kan settes sammen på mange måter og tilpasses de ulike behov, både for ordinære studieprogram, etter- og videreutdanning, samt veiledning og enklere kursing. 

Publisert - Oppdatert

Del på