Elin Børrud

Elin Børrud

Professor

  • Institutt for by- og regionsplanlegging

Jeg er arkitekt og byplanlegger. Jeg er opptatt av undervisningskvalitet og studentenes læringsutbytte. Målet er å få studentene så faglig nysgjerrig at de tar ansvar for egen læring. For meg går veien til interessante forskningsspørsmål gjennom en praksis-nær undervisning. Under fanen publikasjoner finner du noen kursrapporter fra mitt emne LAA 350, som er et prosjektemne med studenter fra tre studieretninger. Studentene jobber i tverfaglige team med virkelighetsnære case, undervisninger er problembasert og med stort fokus på studentaktiv læring. som viser litt av resultatene fra undervisningen.  Jeg har også skrevet boken Prosjektbasert byutvikling sammen med August E Røsnes som beskriver godt hvilke komplekse problemstillinger som studentene må forholde seg til. 

I tillegg til å være ansatt som professor i By- og regionplanlegging, leder jeg SITRAP Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging. SITRAP skal med utgangspunkt i undervisning, forskning og praksis utvikle metoder for bedre undervisning og læring.  I 2020 ble jeg vurdert og anerkjent som merittert underviser.

Mitt forskningsfelt er byutvikling, bymorfologi og byplanlegging. Min hovedinteresse er å forstå byens transformasjonsprosesser og hvordan vi i planlegging kan bruke denne forståelsen til en smartere planlegging. Tilknyttet forskergruppa "Territorialisering og metoder i planlegging"  som retter søkelyset mot forskning for profesjonen (by- og regionplanlegging), med et overordnet mål om å utforske og utvikle metoder for registrering, forståelse og styring av samfunnets romlige dynamikk. les mer her:  https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/forskning/forskningsgrupper/node/30859

Jeg sitter i redaksjonsrådet til Nordic Journal of Architectural Research og Nordic Journal of Urban studies. Tidligere praksis; Statens Vegvesen, byutviklingsavd i PBE i Oslo kommune, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, partner i plan- og arkitektkontoret alt.arkitektur as som jeg også har gjort enkelte oppdrag sammen med som frittstående konsulent.