Biotour

.
BIOTOUR - fra stedsbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser: Reiselivet i den nye bioøkonomien

BIOTOUR nyheter

Politikerne som sitter i nasjonalpark-styrene må se muligheten til å kople bruk og vern, mener Knut Bjørn Stokke.

Samarbeid på tvers av vernegrenser

Det pågående arbeidet med besøksstrategier for nasjonalparker og deres randsoner er en gylden anledning til å få kommunene sterkere på banen for å sikre helhetlig forvaltning av natur og reiseliv på tvers av vernegrensene, skriver BIOTOUR-forsker Knut Bjørn Stokke i en kronikk.

Om oss

BIOTOUR er et fireårig, tverrfaglig forskningsprosjekt som ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Naturbasert reiseliv spiller en stadig viktigere rolle i bioøkonomien. Potensialet for videre vekst er stort. Mangfoldet er blitt større, blant annet som følge av globaliseringstrender og innføring av ny teknologi. Derfor trengs det mer kunnskap om ressurser og ressursbruk, etterspørselsstrukturer, marked- og markedstilpassede produkter, entreprenørskap og ledelse.

Hovedmålsetningen er å utforske nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

For tilgang til BIOTOURs intranett (krever innlogging), klikk her.

BIOTOUR har også en egen nettside på engelsk, primært rettet mot forskere. For tilgang klikk her.

 BIOTOUR has an english website. For access, please click here.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder: 
Peter Fredman
+ 47 67 23 16 52

Nestleder:
Jan Vidar Haukeland
+ 47 67 23 17 17/92 63 01 90

Kommunikasjon og administrasjon:
Liv Røhnebæk Bjergene
Phone: + 47 99 79 71 13

Følg oss på sosiale medier