Millionstøtte til forskningsfasiliteter for bærekraftig matproduksjon og bioteknologi

  • Studenter ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - KBM, utfører studentøvelser i pilotanlegget for meieri.
    Foto
    Håkon Sparre

Forskningsrådet innvilger én milliard kroner til forskningsinfrastruktur, som laboratorier og utstyr. NMBU er partner i 3 av 16 innvilgede søknader.

Millionstøtte til forskningsfasiliteter for bærekraftig matproduksjon og bioteknologi

Forskningsrådets styre vedtok fredag 6. september å investere inntil én milliard kroner i 16 nasjonale forskningsinfrastruktur. Halvparten av prosjektene er nye, mens de øvrige prosjektene skal styrke eksisterende nasjonale infrastrukturer, melder Forskningsrådet.

– Topp moderne verktøy for databehandling, laboratorier og utstyr er avgjørende for forskningskapasitet på nasjonalt prioriterte satsingsområder. Det høye søknadsbeløpet til denne utlysningen viser at det fortsatt er et stort udekket behov for å sette i gang nye prosjekter, men også for å oppgradere og videreutvikle infrastrukturer som har vist seg å fungere godt, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.

– Dette er en fantastisk nyhet vi er kjempeglade for. Det er spesielt flott at vi får midler til å videreføre arbeidet med Matpiloten, Norges eneste forskningsfabrikk for mat. Denne fikk vi midler til fase én av i 2011, og nå har vi fått midler til fase to, sier Ragnhild Solheim, forskningsdirektør ved NMBU. [Saken fortsetter under bildet]

Forskningsrådet lyste ut én milliard kroner til forskningsinfrastruktur høsten 2018 og 114 konsortier søkte til sammen om nær syv milliarder kroner. Nå har Forskningsrådets styre vedtatt å innvilge 16 av søknadene innen blant annet helseforskning, datahåndtering og bærekraftig matproduksjon, skriver Khrono.

De innvilgede søknadene hvor NMBU er involvert handler i hovedtrekk om bærekraftig matproduksjon og bioteknologi.

– Dette er helt fantastisk og har stor strategisk betydning for NMBU. Nå får vi midler, gjennom Food Pilot Plant Norway II, til å oppgradere og utvikle matpilot- og bioraffineringsanleggene våre, noe som byr på nye og unike muligheter for forskning og innovasjon, særlig rettet mot bærekraftig matproduksjon. Gjennom National Network of Advanced Proteomics Infrastructure (NAPI) vil KBM trolig få midler til nytt, meget avansert utstyr som vil styrke proteomikkplattformen vesentlig, sier Ågot Aakra, dekan for Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.

De innvilgede søknadene NMBU er partner og/eller koordinator i:

  • NMBU/Nofima: FoodPilotPlant Norway

Pilot Plant er en etablert forskningsinfrastruktur for matforskning. Nå styrkes arbeidet med bærekraftig matproduksjon og økt produktkvalitet. Infrastrukturen har høy relevans for næringsliv og samfunn, og holder høy internasjonal kvalitet.

NMBU er prosjektkoordinator. Kontaktpersoner ved NMBU: Siv Skeie og Bjørge Westereng.

  • UiO, OUS, Akershus univsykehus, NTNU, NMBU, UiB, UiT: National network of Advanced Proteomics Infrastructure (NAPI)

NAPI er en nasjonal infrastruktur for proteomikk (proteinanalyser) og bygger på et eksisterende nettverk som ble etablert under FUGE-satsingen. Infrastrukturen er fremhevet på veikartet som støtteverdig. Det er tidligere blitt investert store midler i genanalyser. Nå er tiden inne for investeringer i proteinanalyser.

UIO er prosjektkoordinator. Kontaktperson ved NMBU: Magnus Øverlie Arntsen

  • UiB, UiT, NMBU, NTNU, UiO: BioMedData - an infrastructure for data sharing and management

Infrastruktur for datahåndtering og datadeling innenfor biologisk og medisinsk forskning. Infrastrukturen skal bidra til bedre koordinering mellom etablerte infrastrukturer ved å legge til rette for tettere samarbeid og bedre dataflyt på tvers av de ulike infrastrukturene. Prosjektet støtter oppunder åpen forskning og deling/utnyttelse av forskningsdata. Forankret i ESFRI-prosjektet – ELIXIR.

UIB er prosjektkoordinator. Kontaktperson ved NMBU: Dag Inge Våge

Published 9. september 2019 - 13:03 - Updated 10. september 2019 - 13:52