Master (2-årig)
Heltid
Naturforvaltning

Vil du jobbe med viktige miljøutfordringer? Kombinasjonen natur- og samfunnsfag er nøkkelen til en bærekraftig forvaltning. Vi har ledende forskere innen alle relevante fagfelt og tilbyr et bredt spekter av emner og oppgavetema.

Søknadsfrist:

15. April

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

28

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller tilsvarende innenfor naturvitenskapelige disipliner (biologi, økologi, naturforvaltning eller miljøfag).

 • Søkeren må ha en bachelorgrad, eller tilsvarende, innenfor naturvitenskapelige disipliner med fordypning innen biologi, økologi og naturforvaltning. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.
Studenter fra MINA i felt ved Syverudbekken og Årungen
Eurasian eagle owl
Bilde av studenter i felt
Isbjørner på Svalbard

Naturforvaltning er skjæringspunktet mellom naturens tålegrenser, og samfunnets ønsker.

Hvordan finne en god balanse mellom hensynet til naturen og artene som lever der, og samfunnets behov? Hvordan sikrer vi livskvalitet og tilgang på naturressurser til både nåværende og fremtidige generasjoner?  

Nøkkelpersonen som gjør slike faglige vurderinger er naturforvalteren. Dette er studiet for deg som ønsker å bruke din anvendte biologiske kunnskap i arbeidslivet, og bidra til en bærekraftig forvaltning av naturområder og -ressurser. 

Forvaltning av natur krever både god biologisk og økologisk kunnskap, og solid kunnskap om miljøforvaltning, lovverk og samfunnsplanlegging, samt evnen til å kombinere disse.  

Studiet er utformet for å gi deg en solid forståelse av hvordan norsk miljøforvaltning er sammensatt og fungerer. Dette inkluderer kunnskap om: 

 • truede naturtyper og arter 
 • ulike verneformer 
 • konflikthåndtering og konfliktløsning 
 • konsekvenser av naturinngrep 
 • bærekraftig arealdisponering 
 • saksbehandling på alle nivå 

Vi legger vekt på en praktisk tilnærming, og vektlegger konkrete eksempler fra norsk naturforvaltning og besøk til forskjellige aktører og arbeidsgivere, både i det offentlige og private. I løpet av studiet skriver du blant annet en forvaltningsplan på oppdrag fra en ekstern organisasjon.  

Karrieremuligheter

Naturforvaltere får jobb over alt i samfunnet der det arbeides med miljøspørsmål. Det er svært mange aktuelle arbeidsgivere, både offentlig og privat. I det offentlige kan du jobbe på alle nivå, både kommunalt, regionalt og statlig. På statlig nivå er Statens naturoppsyn, Miljødirektoratet, NVE og Statens vegvesen typiske arbeidsgivere. I privat sektor er en rekke konsulentfirmaer, nærings- og interesseorganisasjoner aktuelle, som for eksempel Naturvernforbundet, Biofokus, WWF, Multiconsult med flere. Programmet har en solid vitenskapelig basis så det er også mulig å fortsette med en Phd-grad.

Noen eksempler på temaer våre ferdige kandidater jobber med er:

Bruk og vern av norsk natur, for eksempel i forbindelse med opprettelse av verneområder

Bærekraftig utvikling av byer og samfunn

Ferskvannsressurser og forurensningsproblematikk

Fisk- og viltforvaltning

Konsekvensutredninger og artskartlegging i forbindelse med inngrep i naturen

Nasjonalparkforvaltning

 

Her kan du lese noen eksempler på hva tidligere masterstudenter på naturforvaltning jobber med.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Være trent i tverrfaglig samarbeid, med vekt på å vurdere bærekraftige løsninger fra ulike faglige perspektiver.

  Kan kommunisere sine vurderinger og konklusjoner på en klar og overbevisende måte, både skriftlig og muntlig til forskere, forvaltningsmyndigheter og offentligheten

  Kan anvende sine fagkunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og selvstendige forskningsprosjekter innenfor naturforvaltning

  Kunnskaper:

  Har god forståelse for det økologiske og samfunnsmessige grunnlaget for en bærekraftig naturforvaltning

  Har en helhetlig forståelse av fagområdet, samt inngående kunnskap om to eller flere tema knyttet til naturforvaltning

  Kan analysere og problematisere konsekvensene ved bruk og vern av natur på en kritisk, grundig og tverrfaglig måte

  Har god kjennskap til den norske miljøforvaltningens oppbygning, relatert lovverk, saksbehandlingsregler og samfunnsplanlegging

  Ferdigheter:

  Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, både skriftlig og muntlig, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement, samt anvende resultatene i praktiske naturforvaltningsoppgaver

  Kan gjennomføre tverrfaglige analyser av problemer og løsninger knyttet til naturforvaltning og utarbeide operative forvaltningsplaner

  Kan utrede forskjellige forvaltningsstrategier for bærekraftig utnyttelse av naturressurser

 • Naturforvaltning er et internasjonalt fagområde, og det er mulig å ta relevante fag på universiteter over hele verden. Det mest hensiktsmessige er at dette skjer i høstsemesteret i det andre studieåret.

  NMBU har mange utvekslingsavtaler du kan benytte deg av og fakultetet har lang erfaring i å innpasse emner fra utenlandske læringsinstitusjoner.

  Populære destinasjoner blant studentene på dette programmet inkluderer blant annet USA, Canada, Nederland, Australia og New Zealand. Disse, og universiteter i et titalls andre land, tilbyr utmerkede utdanninger og fantastiske opplevelser.

  NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?
 • Følgende emner er obligatorisk for alle studentene:

  • Praktisk naturforvaltning
  • Miljø og planlegging - del 1
  • Miljø og planlegging - del 2
  • Miljøforvaltningsrett
  • Norsk naturforvaltning
  • Naturvitenskapelig metode
  • Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft

  Studentene spesialiserer seg videre ved å ta minst to av følgende emner på 300-nivå:

  • Viltforvaltning
  • Fiskeforvaltning
  • Vannforurensning
  • Miljøgifter og økotoksikologi
  • Økologiske effekter av globale miljøendringer
  • Landskapsøkologi
  • Økologi og forvaltning av elver og innsjøer
  • Naturbasert reiseliv
  • Naturressurs- og miljøøkonomi
  • Skogøkologi
  • Plan- og bygningsrett
  • Besøksforvaltning i frilufts- og verneområder
  • Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling
  • Global miljøpolitikk
  • Politisk økologi
  • Bevaringsbiologi
  • Restaureringsøkologi

  Du finner en oversikt over studieplanen her. 

  • Studiet tar blant annet for seg bevaringsbiologi, forvaltning av vilt- og fiskeressurser, vannressursforvaltning, miljørett og miljø- og arealplanlegging. Etter fullført utdannelse skal kandidaten forstå det økologiske og samfunnsmessige grunnlaget for naturforvaltning og kunne anvende dette i praksis. Kandidaten skal også forstå at det kreves tverrfaglig kompetanse og samarbeid for å bidra til bærekraftige løsninger på dagens store globale miljøutfordringer, og være trent til å bidra i slike prosesser.
  • Studenten tilegner seg, bearbeider, drøfter og syntetiserer avansert kunnskap gjennom en kombinasjon av forelesninger, seminarer, prosjektoppgaver i kontakt med aktuelle arbeidsgivere, semesteroppgaver, feltkurs og utferder. Studiet avsluttes med et selvstendig forskningsprosjekt, en masteroppgave på 30 eller 45 sstudiepoeng.
  • Evalueringsformene er varierte og består av skriftlig og muntlig eksamen, semesteroppgaver, forvaltningsplaner, studentforedrag, deltakelse i debatter samt deltagelse på og rapportering fra obligatoriske aktiviteter. Masteroppgaven diskuteres med ekstern sensor tilstede.
  • Fakultetet har et bredt spekter av emner som gis på engelsk, enten på fast basis eller etter forespørsel fra studentene. Fakultetet kan derfor tilby utenlandske studenter et normert studieår på engelsk innen fagområdene naturforvaltning og økologi.

Studieveileder(e):

Espen Arestøl

Espen Arestøl

Seniorrådgiver