Berit Lillebudal Sandnes, Grunnerverver og prosjektleder i Oslo kommune

Jeg jobber som grunnerverver og prosjektleder i Oslo kommune, Bymiljøetaten - sykkelplan. 

Berit Lillebudal Sandnes, Grunnerverver og prosjektleder i Oslo kommune

Yrkestittel
Grunnerverver og prosjektleder.

Hvor jobber du nå?
Oslo kommune, herunder Bymiljøetaten (BYM) – sykkelplan.

Hva gjør du i din jobb?
I dag jobber jeg hos Sykkelplan (BYM) som har i oppgave å utvide sykkelveinettet i Oslo og tilrettelegge for myke trafikanter. Dette innebærer at det er vi som bygger de kommunale sykkelfeltene og gang- og sykkelveier. Samtidig har vi noen ganger også mindre prosjekter, eksempelvis kryssinnstramminger.

Som grunnerverver består arbeidsoppgavene av å:
Planlegge og lede grunnervervsprosess i samarbeid med EBY (Eiendoms- og byfornyelsesetaten). I dette ligger det deltakelse med reguleringsplan, god dialog med grunneiere, verdsetting, befaringer, møter, forhandlinger og tilslutt inngåelse av avtaler med grunneiere. Det kan også bli aktuelt med deltakelse i skjønn og ekspropriasjon. 

Som prosjektleder består arbeidsoppgave av å:
Lede prosjektet fra start til slutt, dvs. fra forprosjektfasen til avslutningsfasen. Dette innebærer at man som prosjektleder må sørge for god samhandling på tvers av fagsøyler og jobbe i team. Samtidig må eksempelvis leveranse fra konsulenten kvalitetssikres. Videre er det viktig med kontraktsoppfølging av konsulenter og entreprenører. Avslutningsvis har man som prosjektleder det økonomiske ansvaret. Dette innebærer eksempelvis månedsrapportering og godkjenning av faktura. 

Hvilken utdanning tok du?
Jeg tok en mastergrad i Eiendom ved NMBU, uteksaminert våren 2017.

Hvor relevant var utdannelsen hos oss?
Utdanningen er meget relevant i jobben som grunnerverver. Dette fordi spesielt fagene EIE222, EIE306 og EIE320 gjorde meg godt rustet til arbeidslivet. Disse fagene gjorde at jeg fikk et godt innblikk i ulike verdsettingsmetoder og hvordan disse praktiseres. Samtidig var det nyttig med planfag, da jeg i dagens jobb er ansvarlig for at det tas hensyn til grunnerverv i prosjekteringen (planfasen). Videre hadde vi en del prosjektfag hvor det var viktig med samarbeid, noe som kommer godt med som prosjektleder. 

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Jeg valgte å studere ved NMBU fordi jeg hadde hørt masse positivt om studentmiljøet. Samtidig var interessen for juss og eiendom stor, og dermed var utdanning innenfor eiendom et naturlig valg. Ved å studere ved NMBU får man en bred og solid balast, noe som gjør en godt rustet til jobben som eksempelvis grunnerverver eller jordskiftedommer.

Hvilke råd har du til kommende studenter?
For kommende studenter er det viktig å engasjere seg og være nysgjerrig. Man kan engasjere seg både faglig og sosialt, eksempelvis i linjeforeningen Jordskifterlaget, representant for Tekna (Samfunnsutviklerne) og i de sosiale foreningene. Foreningslivet på Ås er unikt, så her er mulighetene mange. Ved å gjøre dette får man masse god erfaring som er nyttig i arbeidslivet og et nettverk man kan dra nytte av.

Ved å være nysgjerrig lærer man trolig mer, da man oppnår diskusjon og trygghet i klasserommet. Samtidig synes foreleseren det blir morsommere å lære bort. Videre kan jeg anbefale at ved oppstart av nytt fag, er det viktig å få oversikten og forstå sammenhengene. Samtidig kan jeg anbefale å finne studiekamerater som er omtrentlig på samme fagnivå som deg selv, slik at man har mulighet til å gjøre hverandre gode. Det er også viktig å søke på relevante sommerjobber. Sist, men ikke minst, ha det gøy og lev livet litt. 

Dine erfaring med NMBU?
Mine erfaringer med NMBU er meget positive. Det er et godt læringsmiljø og et inkluderende studentmiljø. Dette forutsetter dog at man som nevnt engasjerer seg. Samtidig er de ansatte ved NMBU meget behjelpelige.  NMBU og Jordskifterlaget tilrettelegger også godt for muligheter til å knytte kontakter, både med det offentlige og det private næringslivet. Dette gjør at man får en bred og oversiktlig innsikt i hva som venter etter endt studie.

 

 

Published 25. mars 2019 - 10:28 - Updated 25. mars 2019 - 10:56