Master (5-årig)
Heltid
Industriell økonomi

Har du en gründer i magen? Vil du være med å gjøre norske bedrifter mer innovative og konkurransedyktige – eller kanskje starte en egen bedrift? Da kan studier i industriell økonomi være noe for deg!

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

40

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + SIVING 

 • For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

  Hvis du har treårig relevant utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du søke opptak til høyere årstrinn. Det stilles krav om minst 25 studiepoeng matematikk og minst 5 studiepoeng statistikk, som skal dekke kravet til matematikk og statistikk i sivilingeniørutdanningen ved NMBU. Du må minst ha karakter C for å bli tatt opp til høyere årstrinn. Hvis du har relevant fagspesifikk bakgrunn, vil du normalt kunne gjennomføre studiet på to år. Hvis du bare har delvis relevant bakgrunn, vil du normalt bruke mer enn to år på å fullføre studiene. 
Studenter ved NMBU har både praksis- og teoretisk rettet fag

Med en mastergrad i industriell økonomi blir du sivilingeniør – og får samtidig verdifull kunnskap om økonomi, ledelse og forretnings- og produktutvikling. Hos oss er innovasjon, miljø og bærekraft en rød tråd gjennom hele studieprogrammet.

Få arbeidserfaring mens du skriver master

I første del av studiet får du en grundig innføring i realfag og basisemner innen teknologi, økonomi og ledelse. De siste årene fordyper du deg i disse temaene, og lærer mer om hvordan du kan bruke ingeniørfagene og økonomikunnskapen din i arbeidslivet.

I siste semester skriver du en masteroppgave. Vanligvis gjennomfører du denne i samarbeid med én eller flere næringslivspartnere – eller en partner fra offentlig sektor.

Her kan du se eksempler på studieplaner.

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til Industriell økonomi heter Indøk NMBU. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Utveksling til Hawaii eller Australia?

Hos oss kan du velge å ta deler av studiet som utvekslingsstudent i utlandet, for eksempel ved Hawaii Pacific University eller University of Western Australia.

Karrieremuligheter

Med en master i industriell økonomi får du kompetanse som er ettertraktet i arbeidslivet. Mange av studentene våre sikrer seg jobb allerede før de ferdige med masteroppgaven sin. Utdanningen gjør deg kvalifisert til:

 • lederstillinger i offentlige og private virksomheter
 • lederstillinger i mindre foretak og avdelinger
 • ulike typer mellomlederstillinger i mellomstore og større bedrifter
 • prosjektlederstillinger

Kompetansen din er i tillegg populær i offentlig forvaltning. Noen velger også å starte egen bedrift etter studiene.

Les om tidligere student Phan Åge Haugård, som er seksjonsleder i COWI AS.

Her kan du lese om hva noen tidligere studenter på REALTEK jobber med.

 • Sivilingeniørstudiet i Industriell økonomi kombinerer tradisjonelle sivilingeniørfag, ledelse, økonomi, forretnings- og produktutvikling med mål om å sette kandidaten i stand til å gi et betydelig bidrag til samfunnsutviklingen.

  Kandidaten vil i løpet av studiet ha tilegnet seg kunnskap i form av en faglig verktøykasse bestående av realfag, grunnleggende prinsipper innen teknologi, digitalisering, økonomi og prosjektledelse. Innovasjon, miljø og bærekraft er en gjennomgående rød tråd i studiet. I tillegg vil kandidatene oppnå dybdekunnskap innen en valgt spesialisering (maskinteknikk, produktutvikling, energifysikk, vann- og miljøteknikk, byggeteknikk, prosessteknikk og datavitenskap).

  Dette vil gi et solid kunnskapsgrunnlag som gjør kandidaten i stand til å bidra til utviklingen av fremtidens teknologi som ivaretar bærekraft og etiske hensyn i et helhetlig samfunnsperspektiv.

  En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  • Evnen til å formidle og kommunisere teknologifaglige, økonomifaglige, ledelsesfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten. 
  • Evnen til å bidra til innovasjon, entreprenørskap og bærekraft. 
  • Evnen til å gjennomføre et selvstendig, forsknings- og utviklingsprosjekter innen offentlige og private virksomheter.
  • Evnen til å formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.

  Kunnskaper:

  • Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske, økonomiske, ledelse, forretnings- og produktutvikling basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
  • Har dybdekunnskap innen et fagfelt knyttet opp mot aktiv forskning og utvikling, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.
  • Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan reflektere rundt etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
  • Har tverrfaglig kompetanse og forståelse slik at kandidaten er i stand til å arbeide i team på tvers av fagområder. 

  Ferdigheter:

  • Kan utarbeide helhetlige løsninger på teknologifaglige, økonomifaglige, prosjektledelsesfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst. 
  • Kan selvstendig og kritisk vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger. 
  • Kan fremheve teknologiske løsninger som kan bidra til utvikling av et bærekraftig og klimatilpasset samfunn. 
  • Kan håndtere følgende faser i prosjekter: «Idé», «Forstudie», «Forprosjekt», «Detaljprosjektering», «gjennomføring» og «drift og vedlikehold».
  • Har praktiske ferdigheter i aktuell teknologi og metodikk, slik at de kan gå rett inn i produktivt arbeid.
  • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd. 
 • Studieløpet er tilpasset slik at det er muligheter for å ta deler av studieløpet i utlandet. Det er anbefalt å planlegge utvekslingen til 3. eller 4. studieår, men andre tilpasninger er også mulig.

  www.nmbu.no/studenter/utveksling

 • Industriell økonomi er et fulltidsstudium over 5 år som gir 300 studiepoeng.
  Programmet har følgende oppbygging:

  • Grunnpakke for sivilingeniørstudier
  • Programspesifikke emner
  • Spesialiseringsemner
  • Valgfrie emner
  • Masteroppgave

  Her kan du se studieplaner

  • Industriell økonomi er et 5-årig profesjonsstudium som gir deg en kombinasjon av naturvitenskaplige fag, teknologi, økonomi og ledelse. Utdanningen er en av de mest ettertraktede i Norge, og gir deg kompetanse til å løse komplekse problemstillinger i tverrfaglige team. Dette er spesielt viktig i en tid med store samfunnsutfordringer, som klimaendringer og grønn omstilling.
   Industriell økonomi er viktig for samfunnet fordi kandidatene får kompetanse til å løse komplekse problemer innenfor både private og offentlige virksomheter. Utdanningen ved NMBU legger vekt på miljø og bærekraft, som er i tråd med samfunnets langsiktige mål. De ulike spesialiseringene i programmet gir deg verktøyene du trenger for å kunne bidra til positiv utvikling av samfunnet. Du får kunnskapen til å utvikle og implementere de teknologiske løsningene som trengs for å redusere klimautslipp og bygge et mer bærekraftig samfunn.
  • Undervisningen er variert, men den vanligste formen er forelesninger og øvingstimer. I noen emner er det obligatoriske aktiviteter som f.eks. gruppearbeid, øvelser på lab med påfølgende rapporter, prosjektoppgaver, utflukter og deltakelse på seminarer.
  • Mange emner har en avsluttende eksamen som bestemmer hele karakteren i emnet. Eksamen kan være både skriftlig og muntlig. Andre emner har samlet vurdering der det inngår flere elementer, som f.eks. deleksamen, innleveringsoppgave, rapport eller semesteroppgave, og hvor du får en karakter på hver av dem. Når det er mappevurdering blir ikke hver enkelt oppgave vurdert hver for seg, men får en felles karakter på slutten, når mappen leveres. Som regel bruker vi bokstavkarakterer, men i enkelte emner får du bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid, masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Oppgaven forsvares muntlig.

Studieveileder(e):

Rune Grønnevik

Rune Grønnevik

Seniorrådgiver
Karianne Risvik Johnsen

Karianne Risvik Johnsen

Rådgiver

Mekarim Azhar Khalil

Førstekonsulent
Nora Sunde

Nora Sunde

Rådgiver