Master (5-årig)
Heltid
Industriell økonomi

Har du en gründer i magen? Vil du være med å gjøre norske bedrifter mer innovative og konkurransedyktige – eller kanskje starte en egen bedrift? Da kan studier i industriell økonomi være noe for deg!

Studiestart:

Høst 2023

Antall studieplasser:

40

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + SIVING 

 • For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

  Studenter med høyere utdanning fra tidligere, kan søke både gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn. Gjennom Samordna opptak er opptaksgrunnlaget karakterer fra videregående skole. På høyere årstrinn er opptaksgrunnlaget karakterer fra høyere utdanning. For industriell økonomi er opptak til høyere årstrinn mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 studiepoengs omfang . Det stilles krav om minimum 30 studiepoeng i matematikk, inkludert statistikk. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak til høyere årstrinn. Ved å søke gjennom både Samordna opptak og høyere årstrinn, øker sjansene for at du kommer inn. Dersom du ikke dekker opptakskravene til høyere årstrinn, søker du kun opptak via Samordna opptak.

  Tidligere utdanning godkjennes emne for emne i henhold til studiets oppbygging. Dette gjelder både når du søker gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn. Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning, vil studietiden normalt gå utover to år.

Studenter ved NMBU har både praksis- og teoretisk rettet fag

Med en mastergrad i industriell økonomi blir du sivilingeniør – og får samtidig verdifull kunnskap om økonomi, ledelse og forretnings- og produktutvikling. Hos oss er innovasjon, miljø og bærekraft en rød tråd gjennom hele studieprogrammet.

Få arbeidserfaring mens du skriver master

I første del av studiet får du en grundig innføring i realfag og basisemner innen teknologi, økonomi og ledelse. De siste årene fordyper du deg i disse temaene, og lærer mer om hvordan du kan bruke ingeniørfagene og økonomikunnskapen din i arbeidslivet.

I siste semester skriver du en masteroppgave. Vanligvis gjennomfører du denne i samarbeid med én eller flere næringslivspartnere – eller en partner fra offentlig sektor.

Her kan du se eksempler på studieplaner.

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til Industriell økonomi heter Indøk NMBU. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Utveksling til Hawaii eller Australia?

Hos oss kan du velge å ta deler av studiet som utvekslingsstudent i utlandet, for eksempel ved Hawaii Pacific University eller University of Western Australia.

Du kan følge oss på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss.

Karrieremuligheter

Med en master i industriell økonomi får du kompetanse som er ettertraktet i arbeidslivet. Mange av studentene våre sikrer seg også jobb allerede før de ferdige med masteroppgaven sin. Utdanningen gjør deg kvalifisert til lederstillinger i offentlige og private virksomheter lederstillinger i mindre foretak og avdelinger ulike typer mellomlederstillinger i mellomstore og større bedrifter prosjektlederstillinger. Kompetansen din er i tillegg populær i offentlig forvaltning. Noen velger også å starte egen bedrift etter studiene.

Les om tidligere student Phan Åge Haugård, som er seksjonsleder i COWI AS.

Her kan du lese om hva noen tidligere studenter på REALTEK jobber med.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  • Kan formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.
  • Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap.
  • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.
  • Har tilegnet seg tilstrekkelig faglig kompetanse til å fylle stillinger innen teknologiledelse og kunne gjennomføre teknologisk rettede prosjekter hos næringsliv, privat tjenesteyting og innen offentlig sektor og skoleverk.

  Kunnskaper:

  • Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
  • Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
  • Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.

  Ferdigheter:

  • Kan utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder kunne utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst.
  • Kan løse tidsaktuelle oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.
  • Kan vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk.
  • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.
 • Grunnemnene i matematikk, fysikk og ingeniørkurs er tilsvarende de man finner ved andre universitet i Norge og utlandet. Studentene kan ta deler av studiet i utlandet. Det er lagt opp til et utenlandsopphold i 3. eller 4. studieår (typisk Danmark, Sverige, England, Australia, USA og Canada).
 • Alle studenter må gjennomføre en obligatorisk grunnblokk (105 sp):

  • innføringsemne 10 sp
  • ex.phil 10 sp
  • matematikk 30 sp
  • informatikk 10 sp
  • fysikk 20 sp
  • statistikk 10 sp
  • statikk, fasthetslære og konstruksjonsteknikk 15 sp

  I tillegg inngår en obligatorisk innføringspakke på 65 sp. økonomifag.

  • Mikroøkonomi II 10 sp
  • Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 sp
  • Driftsregnskap og budsjettering 10 sp
  • Finansiering og investering 10 sp
  • Praktisk posjektstyring 10 sp
  • Industriell ledelse 5 sp
  • Innovasjonsbedrift 10 sp
  • Eksperter i team 5 sp

  Videre inngår en fordypning i økonomi på 25 sp, der 15 sp må være på 300-nivå.

  Man velger en teknologiprofil på 75 sp, der 15 sp må være på 300-nivå:

  • Maskin- og produktutvikling
  • Byggteknikk
  • VA-teknikk
  • Industrielle prosesser
  • Energifysikk
  • Næringsmiddelprosess

  Masteroppgaven utgjør 30 sp.

  Studenter med høyere utdanning fra tidligere

  Studenter med høyere utdanning fra tidligere kan søke om å få denne innpasset i studiet. Alle obligatoriske emner i utdanningsplanen må være godkjent.

  For den femårige mastergraden i teknologi kan instituttet gi fritak fra programmets krav om Examen philosophicum dersom kandidaten har fått innpasset en bachelorgrad eller en tilsvarende grad av minimum 3 års omfang.

  Her kan du se eksempler på studieplaner.

  • Masterstudiet i industriell økonomi ved NMBU er et 5-årig profesjonsstudium med basis i naturvitenskaplige fag, teknologi og økonomi. Masterprogrammet er et samarbeid mellom Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) og Handelshøgskolen NMBU, og gir både en god ingeniørmessig plattform og en fullverdig universitetsutdannelse i teknologi og økonomi. Utdanningsprofilen er i første rekke rettet mot studenter som ønsker å kombinere teknologifag med økonomi- og ledelsesfag, men gir også muligheter for individuelle tilpasninger. I studiet i industriell økonomi kombineres en teknologisk og en økonomisk hovedfagsprofil, med et felles grunnfagstilbud og en kombinasjon av teknologisk og økonomisk rettede mellomfagsemner.
  • I undervisningen kan følgende former inngå

   1. forelesninger
   2. prosjektoppgaver, f.eks. semesteroppgaven som presenteres i plenum
   3. underveis i masteroppgavearbeidet arrangeres plenumsmøter for studentene hvor de presenterer sitt arbeid,
   4. demonstrasjoner
   5. gruppearbeid på temaer, metoder, datamodeller
   6. øvingsoppgaver i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver
   7. laboratorieanalyser
   8. deltagelse på seminarer
   9. utferder og studiereiser
  • Noen emner har skriftlig eksamen og noen har muntlig eksamen. Andre emner har langsgående evaluering hvor flere elementer inngår i grunnlaget for karakterfastsettingen. I stor grad nyttes bokstavkarakterer, men i enkelte emner nyttes bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid, masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studenten vil bli stilt spørsmål fra sin oppgave av sensor.

Studieveileder(e):