Master (5-årig)
Heltid
Geoinformatikk

Vil du jobbe med satellittkartlegging, GPS eller 3D-modellering? Med en master i geoinformatikk får du kunnskap om teknologi vi bruker hver eneste dag – og kompetanse på et fagfelt som bare blir større og større.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

15

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

 • For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

  Opptak til høyere årstrinn er mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 25 sp. matematikk. Dette kan være emner som tilsvarer MATH111,MATH112 eller MATH113. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C i snitt for opptak til høyere årstrinn. Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på tre år.

Masterstudent David Gottfridsson kjører drone (DJI Phantom). Han skal skrive masteroppgave i geomatikk om fotogrammetri, 3D-modellering, med fotomateriale fra droner.
Arkivfoto: Masterstudentene i geomatikk har gitt studiet sitt full score. Bildet er fra 2018, og ikke av dagens studenter som har svart på spørreundersøkelsen.

Hvordan virker GPS-en på telefonen din? Hvordan kan satellitter måle opp hele jordkloden på millimeteren? Hvordan kan du lage eksakte 3D-modeller basert på digital bildebehandling? Alt dette kan geoinformatikk gi deg svaret på!

Geoinformatikk kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og er et superviktig fagfelt for en rekke bransjer og industrier. Med en master i geoinformatikk, får du verdifull kompetanse om alt fra måling og innhenting av data, til visualisering og modellering.

Sett sammen de emnene du liker best

Det første året tar du innføringsemner i geomatikk og grunnleggende emner i realfag. Deretter lærer du om både landmåling, geodesi, geografisk informasjonsbehandling, fotogrammetri og satellittkartlegging/fjernmåling.

De siste årene velger du spesialisering ut fra egen interesse, og avslutter med å skrive en masteroppgave innenfor det fagområdet du har fordypet deg i. Studieoppbyggingen er fleksibel, så kan kombinere de emnene du er mest interessert i.

Kåret til landets beste master innen geofag

Mastergraden ble kåret til Norges beste masterprogram innen geofag i Studiebarometeret 2019 og hadde landets mest fornøyde studenter i 2020

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til Geoinformatikk heter Atlas. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Les om Yonatan, som dro på feltarbeid til Etiopia da han skrev masteroppgaven sin. 

Karrieremuligheter

Med en master i geoinformatikk blir du geomatiker. Du får verdifull kunnskap om instrumenter, metoder og datahåndtering som brukes til blant annet kart, 3D-modellering og oppmåling. Det er et stort behov for geomatikere både i det private næringslivet og i offentlig sektor, og behovet er økende. Du har med andre ord gode muligheter til å få deg en spennende og variert jobb innenfor en av de mange sektorene som driver med geodata, som for eksempel: større bedrifter, entreprenørselskaper og konsulentselskaper, og offentlige arbeidsgivere som etater, kommuner, fylkeskommuner og fagetater innen forskning og utvikling. Her kan du blant annet bli geodataansvarlig, GIS-konsulent, landmåler, utviklingsingeniør eller 3D-prosjektleder. Kompetansen din vil også gjøre deg etterspurt av aktører som driver med klima- og miljørelaterte problemstillinger – som ras- og flomkartlegging, analyse av trafikkflyt samt endring av isbreer og havnivå. 

Her kan du lese om hva tidligere studenter på REALTEK jobber med.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  • Kan formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.
  • Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap.
  • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor geomatikk, både med spesialister og til allmennheten.
  • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer.
  • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag i realfag og geomatikk for å kunne spesifisere og løse oppgaver og som grunnlag for videre læring.
  • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

  Kunnskaper:

  • Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
  • Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
  • Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.
  • Kjenner begreper og prinsipper innen de ulike disiplinene innen geomatikk og forstår det matematisk-naturvitenskapelige grunnlaget for anvendelse av metoder og teknikker.
  • Kjenner muligheter og begrensninger som er knyttet til ulike former for geografisk informasjon.

  Ferdigheter:

  • Kan utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst.
  • Kan vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk.
  • Har praktiske ferdigheter i bruk av aktuell teknologi og metodikk for å kunne gå rett inn i produktivt arbeid i geomatikkbransjen.
  • Kan utføre innhenting, bearbeiding, kontroll, analyse, forvaltning og presentasjon av ulike former for geodata.
  • Forstår og begrunner sine beregninger innenfor geomatikk.
 • Studiets grunnemner, grunnleggende ingeniøremner og visse høyere grads emner finnes også ved utenlandske universiteter. Utdanningsløpet er lagt opp for et utenlandsopphold i 4. studieår.
 • Alle studenter skal ta følgende emner:

  • innføringsemne 5 sp
  • ex.phil 10 sp
  • matematikk 30 sp
  • informatikk 10 sp
  • fysikk 15 sp
  • statistikk 10 sp
  • økonomi og samfunnsfag 5 sp

  Videre består programmet av emner innen realfag og programspesifikke emner. De programspesifikke emnene vil omfatte geodesi, landmåling, geografisk informasjonsbehandling, og fjernmåling.

  Med dette som bakgrunn velger studenten blant 3 hovedprofiler:

  • Geografiske informasjonsystemer (GIS)
  • Bildebruk og fotogrammetri
  • Geodesi

  Uansett profil skal alle studenter ta 30 sp. emner på 300-nivå. Studiet avsluttes med en 30 sp. masteroppgave.

  Studenter med høyere utdanning fra tidligere

  Studenter med høyere utdanning fra tidligere kan søke om å få denne innpasset i studiet. Tidligere utdanning godkjennes emne for emne. Alle obligatoriske emner i utdanningsplanen må være godkjent.

  Her kan du se eksempler på studieplaner

  • Analyser viser at 70-80 prosent av alle samfunnsaktiviteter utøves på grunnlag av geografisk informasjon. En god infrastruktur for geografisk informasjon er nødvendig for at moderne geografisk informasjonsteknologi skal kunne benyttes på en mest mulig effektiv måte. Fagområdet geomatikk inneholder geodesi/landmåling, fjernmåling ( bl.a.fotogrammetri/satellittkartlegging) og geografisk informasjonsvitenskap. Disse fagene utgjør til sammen læren om referansesystem, målinger, beregninger/analyse og presentasjon av geografisk informasjon.
  • I undervisningen kan følgende former inngå:

   1. forelesninger
   2. prosjektoppgaver, f.eks. semesteroppgaven som presenteres i plenum
   3. underveis i masteroppgavearbeidet arrangeres plenumsmøter for studentene hvor de presenterer sitt arbeid
   4. demonstrasjoner
   5. gruppearbeid på temaer, metoder, datamodeller
   6. øvingsoppgaver i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver
   7. laboratorieanalyser
   8. deltagelse på seminarer
   9. utferder og studiereiser.
  • Noen emner har skriftlig eksamen og noen har muntlig eksamen. Andre emner har langsgående evaluering hvor flere elementer inngår i grunnlaget for karakterfastsettingen. I stor grad nyttes bokstavkarakterer, men i enkelte emner nyttes bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid, masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studenten vil bli stilt spørsmål fra sin oppgave av sensor.