Master (5-årig)
Heltid
Geoinformatikk

Vil du jobbe med satellittkartlegging, GPS eller 3D-modellering? Med en master i geoinformatikk får du kunnskap om teknologi vi bruker hver eneste dag – og kompetanse på et fagfelt som bare blir større og større.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

15

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + SIVING

 • For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).


  Hvis du har treårig relevant utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du søke opptak til høyere årstrinn. Det stilles krav om minst 25 studiepoeng matematikk og minst 5 studiepoeng statistikk, som skal dekke kravet til matematikk og statistikk i sivilingeniørutdanningen ved NMBU. Du må minst ha karakter C for å bli tatt opp til høyere årstrinn. Hvis du har relevant fagspesifikk bakgrunn, vil du normalt kunne gjennomføre studiet på to år. Hvis du bare har delvis relevant bakgrunn, vil du normalt bruke mer enn to år på å fullføre studiene.

Studenter ved Realtek NMBU gjør praktiske øvelser i oppstartsfasen av studieåret
Arkivfoto: Masterstudentene i geomatikk har gitt studiet sitt full score. Bildet er fra 2018, og ikke av dagens studenter som har svart på spørreundersøkelsen.
TIlfeldige studenter i Bikuben på NMBU

Hvordan virker GPS-en på telefonen din? Hvordan kan satellitter måle opp hele jordkloden på millimeteren? Hvordan kan du lage eksakte 3D-modeller basert på digital bildebehandling? Alt dette kan geoinformatikk gi deg svaret på!

Geoinformatikk kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og er et superviktig fagfelt for en rekke bransjer og industrier. Med en master i geoinformatikk, får du verdifull kompetanse om alt fra måling og innhenting av data, til visualisering og modellering.

På nettsidene til geomatikkbransjen finner du mye informasjon om geomatikk og hvilke jobbmuligheter du har

Sett sammen de emnene du liker best

Det første året tar du innføringsemner i geomatikk og grunnleggende emner i realfag. Deretter lærer du om både landmåling, geodesi, geografisk informasjonsbehandling, fotogrammetri og satellittkartlegging/fjernmåling. De tre første årene er i stor grad felles for bachelor- og masterstudiet og danner fundamentet for et videre studium mot en mastergrad i geoinformatikk. I masterprogrammet i geoinformatikk vil du jobbe med emner fra geomatikk, matematikk og datavitenskap, og lære deg beregning og analyse av alle former for geografisk informasjon ved hjelp av metoder som f.eks. posisjonsbestemmelse, klassifisering, datautvinning og maskinlæring.

De siste årene velger du spesialisering ut fra egen interesse, og avslutter med å skrive en masteroppgave innenfor det fagområdet du har fordypet deg i. Studieoppbyggingen er fleksibel, så du kan kombinere de emnene du er mest interessert i.

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til Geoinformatikk heter Atlas. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Les om Yonatan, som dro på feltarbeid til Etiopia da han skrev masteroppgaven sin. 

 

Karrieremuligheter

Med en master i geoinformatikk blir du geomatiker. Du får verdifull kunnskap om instrumenter, metoder og datahåndtering som brukes til blant annet kart, 3D-modellering og oppmåling. Det er et stort behov for geomatikere både i det private næringslivet og i offentlig sektor, og behovet er økende. Du har med andre ord gode muligheter til å få deg en spennende og variert jobb innenfor en av de mange sektorene som driver med geodata, som for eksempel: større bedrifter, entreprenørselskaper og konsulentselskaper, og offentlige arbeidsgivere som etater, kommuner, fylkeskommuner og fagetater innen forskning og utvikling. Her kan du blant annet bli geodataansvarlig, GIS-konsulent, landmåler, utviklingsingeniør eller 3D-prosjektleder. Kompetansen din vil også gjøre deg etterspurt av aktører som driver med klima- og miljørelaterte problemstillinger – som ras- og flomkartlegging, analyse av trafikkflyt samt endring av isbreer og havnivå. 

Her kan du lese om hva tidligere studenter på REALTEK jobber med.

Les om Sigrid, som fikk jobb som overingeniør i Kartverket etter studiene.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

   

  Generell kompetanse:

  • Kan formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.
  • Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap.
  • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor geoinformatikk, både med spesialister og til allmennheten.
  • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer.
  • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag i realfag og geoinformatikk for å kunne spesifisere og løse oppgaver og som grunnlag for videre læring.
  • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

   

  Kunnskaper:

  • Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
  • Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datavitenskapelige basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
  • Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.
  • Kjenner begreper og prinsipper innen de ulike disiplinene innen geoinformatikk og forstår det matematisk-naturvitenskapelige grunnlaget for anvendelse av metoder og teknikker.
  • Kjenner muligheter og begrensninger som er knyttet til ulike former for geografisk informasjon.

   

  Ferdigheter:

  • Kan utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst.
  • Kan vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk.
  • Har praktiske ferdigheter i bruk av aktuell teknologi og metodikk for å kunne gå rett inn i produktivt arbeid i geomatikkbransjen.
  • Kan utføre innhenting, bearbeiding, kontroll, analyse, forvaltning og presentasjon av ulike former for geodata.
  • Forstår og begrunner sine beregninger innenfor geoinformatikk.
 • Studieløpet er tilpasset slik at det er muligheter for å ta deler av studieløpet i utlandet. Det er anbefalt å planlegge utvekslingen til 3. eller 4. studieår, men andre tilpasninger er også mulig.


  Trykk på lenken under for å lese mer om utveksling:

  https://www.nmbu.no/studenter/utveksling

 • Geoinformatikk er et fulltidsstudium over 5 år som gir 300 studiepoeng.


  Studieprogrammet har følgende oppbygging:

  • Grunnpakke for sivilingeniørstudier
  • Programspesifikke emner
  • Spesialiseringsemner
  • Valgfrie emner
  • Masteroppgave

  Her kan du se studieplaner.

  • Analyser viser at 70-80 prosent av alle samfunnsaktiviteter utøves på grunnlag av geografisk informasjon. En god infrastruktur og relevant kompetanse er nødvendig for at moderne geografisk informasjonsteknologi skal kunne benyttes på en mest mulig effektiv måte for videre utvikling av et bærekraftig samfunn. 

   Studieprogrammet i geoinformatikk inneholder en tett integrering av geomatikk og datavitenskap. Geomatikk inneholder geodesi/landmåling, fjernmåling ( bl.a.fotogrammetri/satellittkartlegging) og geografisk informasjonsvitenskap. Disse fagene utgjør til sammen læren om referansesystem, datainnsamling, beregninger/analyse og presentasjon av geografisk informasjon.

  • Undervisningen er variert, men den vanligste formen er forelesninger og øvingstimer. I noen emner er det obligatoriske aktiviteter som f.eks. gruppearbeid, øvelser på lab med påfølgende rapporter, prosjektoppgaver, utflukter og deltakelse på seminarer.
  • Mange emner har en avsluttende eksamen som bestemmer hele karakteren i emnet. Eksamen kan være både skriftlig og muntlig. Andre emner har samlet vurdering der det inngår flere elementer, som f.eks. deleksamen, innleveringsoppgave, rapport eller semesteroppgave, og hvor du får en karakter på hver av dem. Når det er mappevurdering blir ikke hver enkelt oppgave vurdert hver for seg, men får en felles karakter på slutten, når mappen leveres. Som regel bruker vi bokstavkarakterer, men i enkelte emner får du bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid, masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Oppgaven forsvares muntlig.
  • Studiet inneholder praktisk øvingsopplegg som i stor grad er basert på bruk av egen laptop.

Studieveileder(e):

Rune Grønnevik

Rune Grønnevik

Seniorrådgiver
Karianne Risvik Johnsen

Karianne Risvik Johnsen

Rådgiver

Mekarim Azhar Khalil

Førstekonsulent
Nora Sunde

Nora Sunde

Rådgiver