Master (2-årig)
Heltid
Urbant landbruk

Hvordan gjør vi byene grønnere og mer bærekraftige? Hvilke sosiale, teknologiske og økonomiske aspekter er knyttet til urban matproduksjon? Hvordan kan vi se på urbant landbruk som mer enn kun dyrkning av planter i byen?

Søknadsfrist:

15. April

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

20

Opptakskrav:

Opptakskrav vil være en bachelorgrad (180 studiepoeng).

 

 • Opptakskrav til master i urbant landbruk er en bachelorgrad (180 studiepoeng). For å få en variert studentgruppe, vil det være prioritert å velge ut studenter med bakgrunn fra ulike fagområder. Aktuelle fagbakgrunner kan være innenfor plantevitenskap, naturvitenskaplige studier, folkehelse, sykepleie, geografi, miljø, planfag, teknologi, økonomi, humanioria og kreative fag (etc.). Alle bachelorprogrammene som tilbys ved NMBU, eller tilsvarende fra andre universitet, er aktuelle.

  For å sette sammen en allsidig gruppe, motiverte studenter, er det obligatorisk med et motivasjonsbrev, som skal følge søknaden.

  Alle aktuelle kandidater vil bli intervjuet.

  Minimum C i snitt fra bachelorgraden. Fra høsten 2024 gis studiet på engelsk og søkere må dokumentere tilstrekkelige engelskkunnskaper ihht. universitetets regelverk om opptak til engelske masterprogram.

  Språkkrav: Dokumentasjon av språkkunnskaper

Ivrige urbane gartnere dyrker mat på et tak i storby
Urban agriculture with plants growing in a rooftop garden in a Chinese city.

Urbant landbruk er komplekst, og denne utdanningen vil gjøre deg i stand til å jobbe med slike komplekse problemstillinger, både innen offentlig forvaltning og privat sektor. Urbant landbruk og kretsløpstankegang handler om kombinasjonen av mange fagområder, for eksempel:

- grønne og levende byer
- sosial inkludering og integrering
- folkehelse
- arealplanlegging
- matproduksjon
- bruk av nytteplanter og prydplanter
- husdyrhold i byene
- vann og avløp
- forurensning
- miljø, økologi og bærekraft
- spredning av patogener (sykdomssmitte)
- økonomi og gründervirksomhet

Det faglige fokuset i mastergraden er på bærekraftig og grønn utvikling av urbane områder, ressurser i kretsløp og evnen til å se helheten når mange fagområder må involveres i prosjekter. Samarbeid mellom ulike fagområder blir stadig viktigere i arbeidslivet, og dette studiet vil hjelpe deg til å bli god på problemløsning, samhandling og kommunikasjon. Undervisningen vil baseres på en studentaktiv læringsform, der gruppearbeid og samhandling mellom studenter med ulik fagbakgrunn står i fokus.

Utdanningen gir deg en faglig bredde, og muligheter til å fokusere på dine interesseområder, med stor valgfrihet i emnevalg. Mastergraden er et samarbeid mellom universitetet, forvaltningen, sivilsamfunnet og næringslivet, og vil gi deg gode muligheter til å få erfaring og kontakter med relevante bedrifter og statlig/kommunal forvaltning.

Mastergraden i urbant landbruk baserer seg på en studentaktiv læringsfilosofi. Her møter du tverrfaglig gruppearbeid, samhandlingslæring, studentpresentasjoner, rapporter og refleksjonslæring. Næringslivet bidrar med relevante problemstillinger som studentene får jobbe med å løse i tverrfaglige grupper. Undervisningen baserer seg på forelesninger rundt relevante tema for hver problemstilling. Du, som student, får en sentral rolle i å påvirke læringen, og bidra aktivt inn mot kunnskapsutveksling i fellesskap og et godt gruppemiljø.

 

Studieplan

Det er 40 studiepoeng obligatoriske emner, i tillegg kan studentene velge mellom en 30- eller en 60 studiepoengs masteroppgave. Ut over dette, så vil du kunne velge en stor del av emnene selv.
Last ned studieplanen for master i urbant landbruk 

 

Internship

Det er mulig for studenter i urbant landbruk å ta et internship. Internship kan gi deg som student relevant arbeidserfaring. I et internship  jobber du som student med en relevant problemstilling i en bedrift eller på et forskningsanlegg. Du får arbeidserfaring, kontakter i arbeidslivet, praktisk læring og en viktig erfaring utenfor universitetet. Mer informasjon om internship emnet BINT304

Her har vi samlet noen intervjuer med studenter som har tatt internship i løpet av studiet sitt: Studentintervjuer internship

----

Se og hør professor Trine Hvoslef-Eide (video) fortelle om blant annet hvorfor studiet har studenter med mange forskjellige bakgrunner, slik som sykepleiere, arkitekt, agronomer, landskapsingeniører, folk utdannet i rettslære, økonomi og ledelse, og kunstner, for å nevne noen. Det er fordi urbant landbruk er så mye mer enn å dyrke gulrøtter.

Landskapsingeniør Sigurd Øverli og sykepleier Sarah Arntzen (video) synes tverrfaglig samarbeid med studenter med forskjellig faglig bakgrunn, det å jobbe med virkelige case og å kunne skreddersy masteren ved fritt valg av fag har gitt dem begge stor personlig vekst i masterstudiet i urbant landbruk.

Karrieremuligheter

Mastergraden gir en god bakgrunn som problemløser for en rekke ulike stillinger knyttet opp mot kretsløpsteknologi, arealplanlegging og urbant landbruk. Arbeidsmulighetene vil være avhengig av spesialkompetansen fra bachelorgraden, og den valgte spesialiseringen i mastergraden. Både leder- og rådgiver/konsulent-stillinger innen statlig-, kommunal- og privat sektor vil være aktuelle, både nasjonalt og internasjonalt. Mastergraden vil også gi et godt grunnlag for å bli selvstendig næringsdrivende. Mastergraden kvalifiserer for opptak til PhD-programmer innenfor fagområdene, og kvalifiserer for rekrutteringsstillinger innen forskning.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, avhengig av valgt fagspesialisering, definert i kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

  Kunnskap: 

  • Studenten/Kandidaten skal ha videreutviklet sin spesialist-kompetanse innenfor eget fagfelt, samt utviklet evne til å utvide sin kompetanse også i andre fagretninger, i tilknytning til urbant landbruksrelaterte problemstillinger.
  • Studenten/Kandidaten skal kunne kartlegge og analysere ulike dimensjoner av komplekse systemer i urbane landbruksmiljøer, særlig rettet mot planter og matproduksjon (sikkerhet og trygghet). De skal også ha kunnskap om vann, energi, forurensing, urban planlegging, folkehelse, blå-grønne strukturer, biologisk mangfold, opplevelser, innovasjon, sosial bærekraft mm. 
  • Studenten/Kandidaten skal kunne forstå og utvikle rollen til sitt eget fagmiljø/-kompetanse i komplekse urbant-landbrukssystemer 

  Ferdigheter: 

  • Studenten/kandidaten bør ha praktiske ferdigheter innen urban dyrking, og ha kunnskap om urbant landbruks betydning i alle aspekter av samfunnet og samfunnsutviklingen
  • Studenten/Kandidaten skal ha utviklet evnen til selvstendig læring, og å analysere det nødvendige kunnskapsbehovet for å bidra til en løsning på en gitt kompleks problemstilling (‘wicked problem’) 
  • Studenten/Kandidaten skal kunne analysere aktuelle problemstillinger og bestemme hvilke metoder og hvilke kunnskapsbehov som er nødvendig for å finne gode løsninger 
  • Studenten/Kandidaten skal ha gode konstruktive problemløsningsferdigheter 
  • Studenten/Kandidaten skal kunne tilpasse egen spesialistkompetanse inn i et tverrfaglig samarbeid 
  • Studenten/Kandidaten skal kunne kritisk vurdere nytteverdier og ulemper ved urbant landbruk i en sosial sammenheng og i et bærekraftig miljø-perspektiv 
  • Studenten/Kandidaten skal kunne diskutere med, og gjøre seg forstått av, spesialister innenfor andre fagområder, som benytter annen terminologi 
  • Studenten/Kandidaten skal ha evne til refleksjon over eget og andres fagområder og arbeid 
  • Studenten/Kandidaten skal kunne forstå viktigheten/nytten av tverrfaglighet, og kunne planlegge, utvikle og gjennomføre prosesser tilpasset den aktuelle oppgaven 
  • Studenten/Kandidaten skal ha evne til kritisk vurdering av viktigheten/nytteverdien av transfaglighet (universitetets tverrfaglighet i samhandling med samfunnet) i utviklings- og planleggingsprosesser 

  Generell kompetanse: 

  • Studenten/Kandidaten skal kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å kommunisere med andre fagfolk, og på en god måte gjennomføre prosjekter i fellesskap 
  • Studenten/Kandidaten skal kunne bidra til generell bærekraftig utvikling innenfor urbane miljøer og problemstillinger tilknyttet urbant landbruk 
  • Studenten/Kandidaten skal kunne lese, forstå og nyttiggjøre seg kunnskap fra ulike kilder, og kritisk vurdere dens nytteverdi og autentisitet 
  • Studenten/Kandidaten skal under veiledning kunne utforske og gjennomføre mindre, selvstendige forskningsprosjekt/utviklingsarbeider i tilknytning til urbant landbruk, trekke konklusjoner, foreslå løsninger og presentere resultatene på en hensiktsmessig måte 
  • Studenten/Kandidaten skal kunne forstå, verdsette og dra nytte av behovet for ulike kompetanser i medarbeiderne/gruppemedlemmene inn mot et gitt prosjekt 
 • Studentene setter selv sammen sitt eget studieløp under veiledning av studieveileder og fagansvarlige på studieprogrammet. Første og andre semester er det obligatoriske og valgfrie emner ved NMBU. Semester tre av mastergraden er åpen for utveksling, for studenter som velger en 30 studiepoengs masteroppgave. Fjerde semester vil i sin helhet brukes til masteroppgaven.

  Flere store universitet i Europa og USA tilbyr lignende utdanninger eller fagområder, og det vil være naturlig for studentene innen urbant landbruk å dra på utveksling til disse universitetene.

 • Struktur:

  Masterprogrammet er bygget opp av transfaglige emner innen urbant landbruk, tuftet på forskningsbasert kunnskap om læring og læringsmetodikk. Dette utgjør 15 studiepoeng det første semesteret (MUA300), og følges opp videre gjennom det andre semesteret med et 10 studiepoengs emne (MUA301). Ut over dette, så er det obligatorisk med emnet INN200 (5 studiepoeng i høstparallellen) det første studieåret. I det andre studieåret skal studentene ta metodeemnet MTH300 (5 studiepoeng i høstparallellen) og en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng. Tilsammen gir dette 25 til 55 studiepoeng valgfrie emner, avhengig av størrelsen på masteroppgaven, som bestemmes i samråd med studieveileder, veileder av masteroppgaven og fagansvarlig. Ved en 30 studiepoengs masteroppgave, vil studenten også ha anledning til å benytte tredje semester på utveksling. Fjerde semester vil studenten i sin helhet benytte til masteroppgaven både ved en 30- og 60-studiepoengs oppgave.

  Til sammen vil det være krav om at studenten har minimum 120 studiepoeng i mastergraden, der minimum 30 studiepoeng må være på 300-nivå. For studieprogrammet kan det inngå ett eller to emner på totalt 10 sp på 100 nivå, aktuelle emner er spesifisert i studieplanen for masterprogrammet.

  Emnevalg og spesialisering:

  De valgfrie emnene vil studentene i utgangspunktet kunne velge blant alle tilgjengelige emner som tilbys ved NMBU, og tilsvarende emner på internasjonale universitet gjennom utveksling. Det vil utarbeides eksempler på emnesammensetning for studenter med ulik faglig bakgrunn og lister med anbefalte emner, som studentene kan benytte som veiledende i valg av emner. Studentene vil ha svært ulike bakgrunner og fagprofiler, og vil få hjelp/veiledning til emnevalg av studieveileder, veileder for masteroppgaven og faglig programansvarlig.

  Studentene vil kunne velge mellom å bygge videre på sin fag-spesialisering fra bachelorgraden, eller å få en økt breddekunnskap innen flere fagområder relevante mot urbant landbruk. Kunnskapen de opparbeider seg i de fagspesifikke emnene vil de kunne ta med seg inn i urbant landbruksemnene, og slik lære å benytte seg av kunnskapen i en gruppedynamikk og gjennom samarbeidslæring, der det er forventet at studentene skal lære fra hverandre og utforske ny fagkunnskap sammen. Til slutt vil de binde denne kunnskapen sammen i en selvvalgt, relevant masteroppgave.

  • Verden står overfor store utfordringer som endret klima, overforbruk av ressurser, artstap, arealutnyttelse og urbanisering, med komplekse problemstillinger som krever multidisiplinær fagkunnskap. I verdens voksende byer er det en økende interesse og samtidig en bekymring hos innbyggerne for matproduksjon, selvforsyning og matsikkerhet, kretsløp og bærekraftig utvikling, og utfordrer samfunnet å finne innovative løsninger. Nå bor omtrent halvparten av jordens befolkning i urbane strøk, som forventes å stige til 70% innen 2050. Dette vil øke presset til å skaffe nok, sunn og ernæringsriktig mat til den urbane befolkningen. Presset på jordens arealressurser er stor, for å unngå å ta i bruk landarealer som huser rikt biologisk mangfold. Å ta i bruk ulike typer arealer som egner seg til både små- og storskala matproduksjon er derfor en mulig vei å gå. Dette krever bred tverrfaglig kompetanse i samspill med private og offentlige aktører – i en transfaglig samhandling. 

   NMBU har lang tradisjon med å finne gode, tverrfaglige løsninger i skjæringspunktet mellom landbruk, by- og landskapsplanlegging, avløp i kretsløp, vann- og gjødselhåndtering, andre teknologiske innovasjoner og entreprenørskap. Dette kan benyttes inn mot det urbane landbruket, som er et komplekst samspill mellom mange fagområder; byplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, plantedyrking for pryd og trygg mat, kunnskap om husdyr, kompost og substrat, økologisk helhetsforståelse, gjødsling, vannhusholdning, avfallskretsløp, energikretsløp, sirkulær økonomi, innovasjon, forurensning, folkehelse m.m. Flere av NMBUs utdanningsmiljøer har mottatt lokale og nasjonale priser for sin innovative og nyskapende undervisning. Mange fagmiljøer fra universitets syv fakulteter, i samarbeid med NMBUs læringssenter og eksterne aktører, har bygget videre på dette gjennom i fellesskap å tilby et transfaglig masterstudium i urbant landbruk. Transfaglighet er her forstått som «en ny form for samfunnsmessig kunnskapsutvikling som bringer samfunnsaktører inn og forener tverrfaglighet med et aktivt brukerperspektiv» etter Nenseth et al. (2010 s. 4). Her lærer studentene blant annet samarbeidsmetodikk og kommunikasjon på tvers av fagmiljøer, samt mellom akademiske miljøer, næringsliv og samfunn. Studentene skal få mulighet til å utvikle sin egen kompetanse innenfor, og mellom ulike fagområder. Studentene skal forberedes på yrkeslivet med ulike metoder som gjenspeiler det de kan oppleve i en arbeidssammenheng, med en helhetlig tankemåte, gjennom faktiske, komplekse problemstillinger.

   NMBUs strategi fram mot 2030 er «Felles innsats for en bærekraftig fremtid». NMBU har også utviklet en læringsfilosofi som gir grunnlag for en utdanningsfaglig transformasjon med økende vekt på studentaktiv læring. Masterprogrammet i urbant landbruk er basert på denne tankegangen, og vil samle både studenter og undervisere, fra alle fagmiljøene ved NMBU som vektlegger bærekraftig utvikling, tverrfaglighet, transfaglighet, samarbeid, studentaktiv læring og kontinuerlig utvikling av gode undervisningsmetoder som grunnlag foren livslang læring, som er ett av NMBUs satsningsområder fram mot 2030. 

   Kandidatene fra dette studieprogrammet vil være svært aktuelle for arbeidsmarkedet i offentlig og privat forvaltning og næringsliv, der samarbeidsevner og tverrfaglighet blir stadig viktigere. Urbant landbruk er nevnt i Regjeringens erklæring fra Granavolden: «Legge til rette for urbant landbruk» (side 44, siste punkt). Dette har ført til at Landbruks- og matdepartementet nå arbeider med en nasjonal strategi for urbant landbruk, Fylkesmennene gjør det samme i hver region, og alle etterspør fagkompetanse fra NMBU og Nasjonalt senter for urbant landbruk (NCUA) ved NMBU. I tillegg kommuniserer NCUA og fagmiljøene regelmessig med private aktører (landskapsplanlegging, arkitektkontor, byplanlegging, utbyggere, private interesseorganisasjoner, etc.) som etterspør fagkompetanse innen urbant landbruk. NCUA og arbeidsgruppen ser for seg at våre masterkandidater i urbant landbruk vil fylle et stort behov for tverrfaglig kompetanse og evne til praktisk, tverrfaglig samhandling innen urbant landbruk og sirkulær økonomi. Studentene vil i tillegg tilegne seg en arbeidsmetode som kan brukes innen alle transfaglige prosjekter på tvers av disipliner.

  • Emnene i masterprogrammet bygges opp rundt forskningsbaserte læringsmetoder, og baseres på pedagogiske prinsipper som benyttes ved flere prisbelønte læringsmiljøer ved NMBU. Dette vil gjøre at studentene i tillegg til tradisjonelle forelesninger, øvinger, semesteroppgaver, feltkurs og laboratoriearbeid vil møte nye læringsaktiviteter i form av:

   ‘Transfaglige samhandlingsgrupper’ (TSG): Emnene innen urbant landbruk vil basere seg på denne metoden for samhandlingslæring, der reelle problemstillinger fra offentlig og private aktører i næringsliv og forvaltning, skal løses i tverrfaglige studentgrupper i samarbeid med «problemeieren». Underviseren vil her påta seg rollen som ‘fasilitator for læring’, og hjelpe studentene med å utvikle evnen til å identifisere problemstillinger og utfordringer, og å lære ny fagkunnskap både sammen og av hverandre. Dette er en viktig arbeidsmetode, som ligner mye på det studentene vil møte i arbeidslivet etter fullført studieløp. Metoden baserer seg på det som i dag tilbys ved LANDSAM (‘selvprogrammering’) og i faggruppen Agroøkologi ved BIOVIT (‘aksjonslæring’). Målet er at studentene skal utvikle gode samarbeidsegenskaper både innad og mellom ulike fagdisipliner, å forstå hverandres faguttrykk/-språk, og å kunne kommunisere med både akademia og samfunnet utenfor. Studentene vil også lære å bruke sin egen fagkunnskap inn mot gruppesamarbeid og se nytten/behovet for alle fagdisipliner
    

   Mentorordning: studentene vil være en viktig læringsressurs, og delta aktivt i undervisningen og vurderingen av hverandre. Dette vil bygges på ‘peer mentoring’ og ‘peer assessment’, som er en pedagogisk støttemodell. Målet her er å maksimere læringspotensialet hos studentene under problem- og prosjekt-baserte læringsaktiviteter. Studentene skal være mer bevisst sin egen læringsprosess mens de lærer (og ikke etterpå), og å få eierskap til den. Underveisvurderingen er uformell og tillitsbasert gjennom mentor-mentee relasjoner, arrangert av faglig ansvarlig. Oppfølging (gjennom aktiv bruk av milepæler og refleksjon), motivering (gjennom aktiv bruk av utfordringer og støtte), og meningsfull tilbakemelding (basert på involvering og erfaring), er viktige elementer. 
    

   Digital undervisning, -gruppearbeid og -seminarer: For emnene innen urbant landbruk er det ønskelig å øke mulighetene for digitalisering av undervisningen, gruppearbeid og seminarer, for å bedre mulighetene for læring, undervisning og samhandling mellom studenter, undervisere, eksterne aktører i samfunnet – nasjonalt og internasjonalt. Dette vil også åpne opp for at studentene kan gjennomføre disse emnene, eller deler av emnene, mens de er på utveksling ved andre universitet, og slik øke mulighetene for spennende og nye emnekombinasjoner for studentene. Det er viktig at bruken av nettbaserte løsninger støtter studentaktiv læring på en god måte, derfor vil det digitale tilbudet innen emnene være under konstant utvikling, og endringer mellom år vil forekomme. En kombinasjon av nettbaserte løsninger og fysisk samling på universitetet vil forberede studentene på et stadig mer digitalisert arbeidsliv. Det vil også gi erfaring i fordeler og ulemper ved bruk av slike løsninger, og hvordan god kommunikasjon og samhandling kan opprettholdes digitalt. Det digitale tilbudet i studentenes andre, valgfrie emner vil variere med den enkelte emneansvarliges avgjørelser, basert på undervisningsmulighetene i emnet.
    

   Studentaktiv læring: studentene vil møte mer dynamiske læringsformer, der deres egen læring står i fokus og fagkunnskapen tilpasses den enkeltes behov innenfor gitte problemstillinger (siden de vil ha ulik bakgrunn, vil de ha ulike behov for faglig påfyll). De vil være svært viktige bidragsytere inn mot læringsmiljøet i fellesskap, og vil kunne påvirke de læringsaktivitetene som benyttes. Læringsmiljøet utvikles i fellesskap innen studentgruppen og med underviserne/fasilitatorene, og studentenes tilbakemeldinger vil være med på å forme studieprogrammet, aktiviteter og læringsformer over tid.
    

   Fasilitering av læring: studentene vil oppleve at underviserens rolle vil være mer i retning av en ‘fasilitator for læring’, som vil legge til rette for, og hjelpe studentene med, å søke ny kunnskap rettet mot den enkeltes interesseområde, eller rettet mot behovet innen den aktuelle problemstillingen som det jobbes med. Fasilitatoren vil «tilrettelegge, veilede og støtte studentene i deres læringsprosess» (NMBUs læringsfilosofi). Dette kan foregå via tradisjonelle forelesninger innenfor eget fagområde, ved å invitere inn eksterne fagpersoner, hjelp og veiledning til å finne kilder, opprette kontakt med andre fagpersoner/-miljøer, osv. Det er viktig at studentene ‘lærer å lære’, lærer å søke kunnskap, klarer å reflektere over hvilken kunnskap som kreves ved ulike problemstillinger, og forstår hvordan dette kan anvendes
    

   Refleksjon: Studentene skal bli bevisst sin egen læring. Dette oppnås ved å legge stor vekt på refleksjon både av læring, og som metode for læring. Over tid vil dette kunne gi studentene en dypere forståelse av prosessene som skjer under læring og i et gruppesamarbeid. Som en konsekvens av refleksjonen ønsker vi også å oppnå individuell ansvarlighet inn i et gruppesamarbeid. Målet er en god, felles læringsprosess der alle er likeverdige partnere, som jobber mot et felles mål. Studentene vil derfor bli bedt om å skrive sin egen refleksjonsdagbok, som over tid vil dokumentere læringen og utviklingen i prosessen.
    

   Utveksling: studentene vil oppfordres til utvekslingsopphold for å øke erfaringsgrunnlaget, få internasjonal erfaring og oppleve andre arbeidsmetoder, læringsmetoder, samarbeidsmetoder og få tilgang til andre/flere emner innen urbant landbruk enn det NMBU (og Norge) kan tilby

    

   Internship: studenter som ikke drar på utveksling (i inn- eller utland) i løpet av masterstudiet, vil oppfordres til å benytte muligheten med emnene innen «internship» ved fakultetene. «Internship» er et emne (med studiepoeng) der studenten deltar i et forhåndsdefinert arbeid i en relevant bedrift/næringsaktør/forvaltning, som avsluttes med en rapport og en presentasjon av rapporten. Dette vil gi en god, næringsrelatert erfaring, der akademisk fagkunnskap kan knyttes opp mot samfunnets og bedriftens behov. Studenten får mulighet til å opparbeide studiepoeng, samtidig som de bidrar til å løse oppgaver for samfunnet. Samarbeidspartneren Pådriv vil her kunne formidle gode, relevante kontakter inn mot næringslivet på nasjonal basis. Nettverkene fagmiljøene har bygget opp gjennom forskningsprosjekter, EU-søknader og konferanser, vil benyttes for å skaffe tilveie gode fagmiljø i utlandet som studentene også kan dra på internship til. Vi har kontakter inne urbant landbruk på alle kontinenter (med unntak av Antarktis).

   Læringsmetodene/aktivitetene vil hele tiden være under vurdering, og utvikles videre basert på de aktuelle problemstillingene, studentenes tilbakemelding og undervisernes/fasilitatorenes erfaringer med emnene over tid.

  • Studentene vil oppleve ulike former for vurdering i studieløpet. I tillegg til de tradisjonelle vurderingsformene, som muntlig- og skriftlig eksamen, obligatoriske aktiviteter og øvelser, semesteroppgaver og rapporter, så vil studentene i emnene innen urbant landbruk også erfare andre vurderingsformer.

   Gjennom samarbeidslæringsprosessen vil studentene gjøres ansvarlig for sin egen og gruppas læring. Studentene må selv vurdere læringsprosessen, og både sitt eget utbytte av denne og sitt eget bidrag gjennom skriftlige innleveringer. For å være i stand til å gjøre en slik vurdering må studentene øke sin bevissthet rundt egen og andres læring. Til dette vil det benyttes refleksjon, og en refleksjonsdagbok/-rapport vil være obligatorisk for hver enkelt student. Underveisvurdering vil også bli gjennomført gjennom ‘mentorordningen’.

   I tillegg til egen og andre studenters vurdering underveis i studieløpet, vil studentene få jevnlige tilbakemeldinger på ulike typer av faglig arbeid fra fagpersoner (også eksterne), og dette vil samlet fungere som en form for mappevurdering. I denne mappevurderingen vil også refleksjonsrapporten/-dagboken, og egen vurdering av læringsprosessen og den faglige utviklingen inngå. Det vil brukes tid på å utvikle et godt pedagogisk system for mappeevalueringer og gode tilbakemeldinger til studentene, slik at studentene oppnår en læringseffekt av vurderingen og kan bruke disse til faglig utvikling gjennom studieløpet.

   Masteroppgaven forsvarers og diskuteres med student og sensorer før en endelig karakter fastsettes.

  • Alle emner innen urbant landbruk vil tilbys på norsk, og vil være åpne for alle studenter ved NMBU. Fra 2024 tilbys også studiet på engelsk, slik at også innvekslingsstudenter fra partneruniversiteter kan inkluderes. 

   Studentene vil kunne velge andre emner fra emnetilbudet ved NMBU. Det vil settes sammen eksempler på emnepakker for å hjelpe studentene til å se mulighetene, og disse vil også være tilgjengelige for studenter fra andre studieprogram. Hjelp til å velge gode emner med en fagprofil rettet mot urbant landbruk, vil også tilbys av studieveileder og fagansvarlig for studieprogrammet. Det er derfor viktig at disse innlemmes i seminarer og workhop’er der emnetilbudene diskuteres og utvikles.

Studieveileder(e):

Cathrine Strømø

Seniorrådgiver

Nina Rosita Hansen

Seniorkonsulent