Kurs under planlegging: DigProsess, 15 studiepoeng

Kurs under planlegging: DigProsess, 15 studiepoeng

Illustrasjon

Målet med kurset er å gi deltakerne innsikt i og forståelse for hvordan og hvorfor planlegging og prosessledelse skal bidra til bærekraftig utvikling. Kurset tar utgangspunkt i bestemmelsene i plan- og bygningsloven (PBL) som skal fremme bærekraftig utvikling til det beste for; den enkelte, samfunnet, og fremtidige generasjoner. Alle planer og prosesser skal bidra til å nå dette målet.

Bakgrunn 

DigProsess skal dekke behov for prosess- og medvirkningskompetanse i kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og i rådgiverbransjen.  

Kurset vil ha en bredere inngang til prosessledelse og -design som omfatter både utviklingsprosesser og planprosesser etter plan- og bygningsloven, samt prosessledelse og prosessdesign i en stadig mer digital hverdag. For å lette deltagelse og gi øke utbyttet til deltakeren vil kurset også være heldigitalt. Digitale verktøy og læringsressurser vil også integreres som en del av undervisningen. Sammen med kurset DigSamarbeid (mer info finner du her) vil DigProsess omfatte de viktigste elementene i planprosesser som sikrer forståelse, forankring og koordinering i arbeidet med bærekraft. 

Studiet vil bestå av fire moduler; 

  1. Grunnleggende prosesskunnskap 
  1. Prosessdesign og -ledelse i utviklingsprosesser 
  1. Prosessdesign og -ledelse i planprosesser 
  1. Prosessledelse i sanntid 

Kurset vil bestå av egenstudium av pensum, digitale forelesninger som følges i eget tempo, deltagelse på digitale samlinger og en oppgave knyttet til en case fra egen arbeidsplass. Ved at deltakerne skal jobbe med case og konkrete oppgaver som tar utgangspunkt i deres pågående arbeidsoppgaver vil kurset bidra til at også arbeidsplassen drar nytte av den enkeltes deltakelse. 

Kurset gir 15 studiepoeng og tilsvarer 375 timers arbeid fordelt på digitale samlinger, egenstudium og oppgaveskriving. For å få studiepoeng skal det skrives en kort oppgave etter hver modul, og en oppsummering etter siste modul. Oppgaven skal knyttes til egen arbeidshverdag eller case. 

Gjennomføring

Kurset er heldigitalt, men det vil legges opp til en fysisk samling i starten av kurset for å bli kjent med andre deltakere. Utover dette vil undervisningen foregå på Teams og via NMBUs læringsportal Canvas. Kurset vil bli gjennomført fra høst 2023 til vår 2024.

Pris og eksamen

Pris og eksamen for kurset er ikke endelig avklart, det vil bli annonsert når kurset åpner for påmelding

Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig vil være førsteamanuensis Gunnar Ridderström ved fakultetet for Landskap og samfunn (LANDSAM). I tillegg har han med seg Susan Brockett i flere av de forhåndsinnspilte videoene til kurset.