Kurs: DigSamarbeid, 5 studiepoeng

Kurs: DigSamarbeid, 5 studiepoeng

Illustrasjon

Det er utviklet flere nye digitale samarbeidsplattformer det siste året som gir et stort potensial for økning i kvalitet og effektivitet dersom de tar i bruk på riktig måte. Bruk av de digitale verktøy er imidlertid ikke nok i seg selv, de må kombineres med bevisst møteledelse og metoder for samarbeid.

NB: Kurset er under utvikling - og dette er en pilotgjennomføring, så innholdet kan endres noe.

Innhold

Kurset dreier seg om bruk av digitale samarbeidsplattformer til bruk i planprosesser. Dette kurset har følgende moduler/temaer som vil dekkes i løpet av kurset:

 • Møteledelse på digitale plattformer
 • Oppbygging av og eksempler på programvare
 • Kommunikasjon og formidling på digitale plattformer
 • Planlegging, gjennomføring av møter og dokumentasjon av digitale møter.

Dette kurset vil sammen med DigProsess-kurset som ble gjennomført vår 2022 - høst 2022, og som blir tilbudt på nytt til høsten 2023 (mer info finner du her) omfatte de viktigste elementene i planprosesser som sikrer forståelse, forankring og koordinering i arbeidet med bærekraft. 

Læringsmål

Merk at kurset er under utvikling og at læringsmålene derfor kan endres innen kursstart. Deltagerne skal: 

 1. Få kunnskap om hva som er viktig for å lykkes med samarbeid, særlig på digitale plattformer.
 2. Få kunnskap om og kunne vurdere hva som er egnede digitale verktøy i digitale møter, seminarer, verksteder og hybride møter.
 3. Få oversikt over egnede metoder til bruk i digitalt samarbeid internt og eksternt.
 4. Kunne gjennomføre og evaluere digitale møter og samarbeidsprosesser.
 5. Få oversikt over hvilke verktøy som kan benyttes i digital medvirkning og kunne vurdere hvilke digitale verktøy som egner seg i ulike sammenhenger ved hjelp av medvirkningsstigen.
 6. Få en innsikt i og forståelse for det juridiske regelverket knyttet til digitale samarbeidsverktøy.
 7. Få oversikt over tekniske utfordringer ved gjennomføring av digitale møter og samarbeidsprosesser.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er planleggere og prosessledere som ønsker å utforske de nye mulighetene som ligger i å arbeide med digitale samarbeidsplattformer. Deltagere som tidligere har tatt kurset DigProsess har prioritert plass, men vi oppfordrer alle til å søke. 

Gjennomføring

Kurset vil gjennomføres digitalt over en egnet plattform med 7 korte samlinger. I tillegg til samlingene vil læringsmateriell gjøres tilgjengelig via læringsplattformen Canvas i forkant og etterkant av møtene. Datoer for samlinger er:

DatoTidsrom
Mandag 17.412:00 - 16:00
Torsdag 20.412:00 - 16:00
Tirsdag 2.509:00 - 11:00
Torsdag 4.509:00 - 11:00
Mandag 22.512:00 - 16:00
Torsdag 25.512:00 - 16:00
Tirsdag 30.512:00 - 16:00

Kurset er utviklet med tilskudd fra Høyere utdannings og kompetanse direktoratet (HK-dir) og deltagelse i pilotkurset vil være gratis for deltakerne. 

Forelesere

Førsteamanuensis Gunnar Ridderström ved fakultetet for Landskap og samfunn (LANDSAM) vil være faglig ansvarlig for kurset, i tillegg vil det komme bidrag fra: Elise Rustad Fossnes ved Norconsult, Susan Brockett, Erlend Eidsem Hansen og Hanne Reitzel Bjerke ved NMBUs læringssenter og Øyvind Hofstad ved NMBU. Det vil også bli hentet inn gjesteforelesere på temaer som Universell utforming, GDPR, ice-breakers og mer.

Eksamen

Det vil være to obligatoriske innleveringer som godkjennes underveis i kurset, etterfulgt av en skriftlig oppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Bestått eksamen vil gi 5 studiepoeng. Du kan følge kurset uten å ta eksamen hvis du ønsker det.

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadskjema for realkompetanse finner du her, eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf: 67 23 03 00 eller på epost: sevu@nmbu.no 

Tidsbruk

Normert tidsbruk totalt for kurset er på 125 timer, hvorav 25 timer av dette er samlinger. Resten er arbeid på egenhånd med litteratur, oppgaver og eksamen.