Bachelor
Heltid
Samfunnsøkonomi

Studerer du samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen NMBU, får du en anvendt og samfunnsrelevant utdanning og en sterk kvantitativ bakgrunn som kan brukes til å analysere og forstå data.

Studiestart:

Høst 2023

Antall studieplasser:

35

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse

 • Opptakskravet til programmet er generell studiekompetanse. Gode mattekunnskaper er en fordel, men ikke noe krav.
  Generell informasjon om opptak ved NMBU kan du finne her: www.nmbu.no/studier/opptak.

Økonomifaget handler enkelt sagt om hvordan økonomien funger. Det handler om hvordan mennesker og bedrifter daglig tar avgjørelser og prioriterer begrensete ressurser, og om hvordan disse avgjørelsene påvirkes av omverden.  

I bachelorstudiet vil du lære å analysere komplekse, samfunnsmessige og globale utfordringer. Studiet gir deg kunnskap innen de klassiske samfunnsøkonomiske grenene makroøkonomi og mikroøkonomi, og innen matematikk, statistikk og økonometri.  

Etter gjennomført studie sitter du igjen med et teoretisk rammeverk for å forstå økonomien. Du sitter også igjen med en sterk kvantitativ bakgrunn. Den kan brukes til å analyse og forstå data, til å utforske og teste teoriene opp mot virkeligheten, og til å løse moderne problemstillinger.  

I løpet av studiet møter du fagfolk som er internasjonalt anerkjent innen sine felt, og som er involverte i nasjonal og internasjonal politikkutvikling. Fagfeltene hvor Handelshøyskolen har sterke fagmiljøer spenner fra miljø-, energi- og klimaøkonomi, utviklingsøkonomi, offentlig økonomi og boligøkonomi, til finans- og råvaremarkedsanalyse.

Du kan ta ett eller to semestre av bachelorstudiet i utlandet.

Her kan du lese mer om studentlivet ved NMBU.

 

Oppbygging
Programmet er delt opp i en obligatorisk del på 135 studiepoeng og en del med 45 valgfrie studiepoeng. Disse kan velges blant emner ved Handelshøyskolen eller andre emner ved NMBU. I tillegg til de samfunnsøkonomiske emnene kan du velge emner innen bedriftsøkonomi, organisasjon og ledelse, jus, samfunnsfag, naturvitenskap og teknologi.

Du kan også velge å spesialisere deg innenfor ett av de følgende områdene. Klikk på lenkene under for mer informasjon om de ulike spesialiseringene.

Her kan du lese mer om studiets oppbygning og profileringene du kan velge i studiet.

Du kan også velge et løp som kvalifiserer for opptak til master i økonomi og administrasjon. Klikk her for mer informasjon.

Karrieremuligheter

En bachelorgrad kan gi mulighet for jobber som saksbehandler og utreder i stat, kommuner, organisasjoner og privat virksomhet, som for eksempel bank og forsikring.

De fleste som tar bachelor i samfunnsøkonomi, går videre med masterstudier. Vårt studieprogram gir deg muligheter for å kvalifisere for opptak til masterstudier i Applied Economics and Sustainability (samfunnsøkonomi), samt andre masterprogrammer ved NMBU, som for eksempel Bioøkonomi - biobasert verdiskaping og forretningsutvikling og Økonomi og administrasjon (siviløkonom).

 

Yrkeseksempler: - Intervjuer med tidligere studenter

 • Kandidatens læringsutbytte

  En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Behersker grunnleggende samfunnsøkonomiske begreper og tenkemåter:

  • Har bred kunnskap om begreper og modeller innen mikro- og makroøkonomi, og kan forklare grunnleggende teorier om hvordan markeder og økonomien fungerer.
  • Har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og økonometri, og forståelse for hvordan metodiske verktøy kan brukes når man samler inn, organiserer og analyserer data.
  • Har kunnskap om hvordan historiske og institusjonelle rammebetingelser påvirker markeder og økonomien.
  • Kan anvende samfunnsøkonomiske teorier, metoder og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på komplekse økonomiske problemer.

  Kan anvende kunnskap fra andre fagområder:

  • Kan finne fram til, vurdere og integrere relevant faglitteratur fra ulike fagfelt for å belyse samfunnsøkonomiske problemstillinger.

  Er i stand til å analysere komplekse samfunnsmessige problemer med bærekraft som et styrende prinsipp:

  • Forstår begrepet bærekraft, har kunnskap om FNs bærekraftsmål og forholdet mellom målene, og er i stand til å diskutere hvordan målene kan nås.
  • Kan forklare hvordan knappe ressurser kan brukes på en bærekraftig og effektiv måte som også oppfyller fordelingsmål.
  • Kan gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse der bærekraft er et grunnleggende premiss.

  Kan jobbe løsningsorientert alene og i grupper:

  • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, også i en flerfaglig arbeidskontekst.
  • Kan formidle og dele kunnskap om grunnleggende økonomisk teori, analyser, metodiske tilnærminger, resultater og forutsetninger, både skriftlig og gjennom muntlige presentasjoner.
  • Har innsikt i miljømessige og etiske standarder, og er i stand til å handle i samsvar med disse.
 • Det anbefales at studenten benytter seg av muligheten for å dra på utveksling, innenfor normert studietid, via utvekslingsavtalene som er knyttet til programmet. Det er gode muligheter for å ta valgfrie emner, enkelte obligatoriske emner og oppgaver hos våre partneruniversiteter. Utvekslingsopphold anbefales gjennomført i løpet av 4., 5. og/eller 6. semester.
  En oversikt over utvekslingsavtaler som er aktuelle for studenter ved Handelshøyskolen, NMBU, finner du her: www.nmbu.no/student/utveksling/hvor/etter_fakultet/hh
 • Studieprogrammet har en obligatorisk, teoretisk og metodisk kjerne på 135 stp. Dette er for å sikre at programmet holder en høy standard tilsvarende samfunnsøkonomi ved andre norske utdanningsinstitusjoner, og "Bachelor in Economics" internasjonalt. Studiet gir grunnleggende kunnskaper innen samfunnsøkonomiske emner som makroøkonomi og mikroøkonomi i tillegg til matematikk, statistikk og økonometri. Studentene har mulighet til å velge mellom de tre profilene: Miljø-, klima- og energiøkonomi; Fattigdom, utvikling og handel; og Bedrift og næring; eller de kan lage sin egen profil. Profilene er designet for å vise anvendelsen av økonomisk teori og metode på problemstillinger innen de aktuelle områdene. Som valgfrie emner kan studentene velge blant annet emner i samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, organisasjon og ledelse, utviklingsstudier, jus, naturvitenskapelige emner eller teknologi. I løpet av studiet kan studentene ta ett eller to semestre ved et universitet i utlandet.

  Link til plan for studiets oppbygning.

  • Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi gir økt innsikt i hvordan økonomien fungerer og hvordan knappe ressurser kan fordeles på en effektiv og bærekraftig måte. Du vil utvikle en forståelse av samspillet imellom bruk av naturressurser, arbeidskraft, produksjonsutstyr og teknologi, for å tilfredsstille menneskelig behov gjennom produksjon av varer og tjenester med sikte på å øke nytten i samfunnet. Studiet tar opp hvordan og hvorfor produksjon og forbruk organiseres ulikt i ulike land til ulike tider, og hvordan ressurser blir fordelt mellom grupper og individer i dag og over tid. Du vil også lære hvordan myndighetene påvirker og kan påvirke produksjon, forbruk, fordeling og forurensning.
  • I løpet av studieprogrammet møter studentene på en rekke ulike læringsaktiviteter: forberedelse til og deltakelse i forelesningstimer, deltakelse i seminar/ kollokvium med lærer til stede, problemløsning, gruppearbeid, selvstudier, oppgaver, presentasjoner, ekskursjoner.
  • En rekke evalueringsmåter er implementert i studiet. Enkelte emner har tradisjonell, avsluttende eksamen, mens andre emner har langsgående evaluering i form av prosjekter, presentasjoner, større skriftlige arbeider og foredrag.
  • På studiet brukes datamaskin både i undervisningen og på eksamen. Det er derfor et krav om at alle studenter skal ha egen bærbar datamaskin, jf. Forskrift om studier ved NMBU § 17-4

   .

  • Vi underviser noen av våre bacheloremner på engelsk. Det er i hovedsak bacheloremner i naturressurs- og miljøøkonomi, energiøkonomi og internasjonal økonomi, men også noen bacheloremner i makroøkonomi, økonometri, filosofi og globale utfordringer som undervises på engelsk. Alle våre masteremner i samfunnsøkonomi undervises på engelsk.

Studieveileder(e):