Bachelor
Heltid
Samfunnsøkonomi

Studerer du samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen NMBU, får du en anvendt og samfunnsrelevant utdanning og en sterk kvantitativ bakgrunn som kan brukes til å analysere og forstå data.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

35

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

 • Opptakskravet til programmet er generell studiekompetanse. Gode mattekunnskaper er en fordel, men ikke noe krav. Generell informasjon om opptak ved NMBU kan du finne her: www.nmbu.no/studier/opptak.

Samfunnsøkonomi handler enkelt sagt om hvordan økonomien funger. Det handler om hvordan mennesker og bedrifter daglig tar avgjørelser og prioriterer hvordan begrensete ressurser skal brukes på en mest mulig effektiv måte, og om hvordan disse avgjørelsene påvirkes av omverden.  

I bachelorstudiet vil du lære og analysere komplekse, samfunnsmessige, og globale utfordringer. Studiet gir deg kunnskap innen de klassiske samfunnsøkonomiske grenene makroøkonomi og mikroøkonomi, og innen matematikk, statistikk, økonometri (statistisk analyse av økonomiske problemstillinger og data) og programmering.  

Etter gjennomført studie sitter du igjen med et teoretisk rammeverk for å forstå økonomien. Du sitter også igjen med en sterk kvantitativ bakgrunn som kan brukes til å analysere og forstå data, til å utforske og teste teorier opp mot virkeligheten, og til å løse moderne problemstillinger. Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi er en anvendt tilnærming til samfunnsøkonomifaget med vekt på bruk av data og empiri.  

I løpet av studiet møter du fagfolk som er internasjonalt anerkjent innen sine felt, og som er involverte i nasjonal og internasjonal politikkutvikling. Fagfeltene hvor Handelshøyskolen har sterke fagmiljøer i miljø-, energi- og klimaøkonomi, utviklingsøkonomi, offentlig økonomi, skatt og boligøkonomi, og finans- og råvaremarkedsanalyse.

Programmet er lagt godt til rette for at du kan ta ett eller to semestre av bachelorstudiet i utlandet ved å benytte deg av en av handelshøyskolens eller NMBUS mange utvekslingsavtaler.

Her kan du lese mer om studentlivet ved NMBU.

 

Oppbygging

Studieprogrammet har en obligatorisk, teoretisk og metodisk kjerne på 135 studiepoeng. Dette er for å sikre at programmet holder en høy standard tilsvarende samfunnsøkonomi ved andre norske utdanningsinstitusjoner, og "Bachelor in Economics" internasjonalt. Studiet gir grunnleggende kunnskaper innen samfunnsøkonomiske emner som makroøkonomi og mikroøkonomi i tillegg til matematikk, statistikk, økonometri og programmering. Studentene har mulighet til å velge profilen Miljø, klima- og energiøkonomi eller de kan lage sin egen profil. Som valgfrie emner kan studentene velge blant annet emner i samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, organisasjon og ledelse, utviklingsstudier, jus, naturvitenskapelige emner eller teknologi. I løpet av studiet kan studentene ta ett eller to semestre ved et universitet i utlandet.

Her kan du lese mer om studiets oppbygning

Karrieremuligheter

Samfunnsøkonomer arbeider med analyse og beslutninger i offentlige og private organisasjoner i bedrifter og forvaltning. Aktuelle områder er for eksempel miljøpolitikk, ressursforvaltning, næringsutvikling og bistandsarbeid. 

De fleste som tar bachelor i samfunnsøkonomi, går videre med masterstudier. Vårt studieprogram gir deg muligheter for å kvalifisere for opptak til masterstudier i Applied Economics and Sustainability (samfunnsøkonomi), Economics and Environmental Governance, Global Economy and Politics og Bioøkonomi - biobasert verdiskaping og forretningsutvikling 

Yrkeseksempler: - Intervjuer med tidligere studenter

 

Har du spørsmål til studierådgiver?

Hvis du lurer på noe angående studieprogrammet som du ikke finner svaret på her er du velkommen til å kontakte oss. Ta gjerne kontakt på e-post studieveileder-hh@nmbu.no eller på telefon direkte til studierådgiver. Du kan også booke tid til studieveiledning dersom du ønsker å avtale et møte.

 • Kandidatens læringsutbytte

  En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskap
  • Har bred kunnskap om begreper og grunnleggende modeller innen mikro- og makroøkonomi
  • Ha grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og økonometri, og forståelse for hvordan metodiske verktøy kan brukes når man samler inn, organiserer og analyserer data
  • Ha kunnskap om hvordan historiske, institusjonelle og politiske rammebetingelser påvirker samfunnet, markeder og økonomien
  • Har kunnskap om FNs bærekraftsmål og forholdet imellom dem, og hvordan de relaterer seg til samfunnsøkonomi
  Ferdigheter
  • Kan anvende samfunnsøkonomiske teorier, metoder og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på økonomiske problemer
  • Kan finne frem til, vurdere, og integrere relevant faglitteratur fra ulike fagfelt for å belyse samfunnsøkonomiske problemstillinger
  • Kan identifisere og analysere økonomiske virkemidler for å utvikle politikk som kan bidra til at vi når bærekraftsmålene
  • Evne til å gjennomføre grundige samfunnsøkonomiske analyser hvor også bærekraft står sentralt
  • Kan forklare hvordan knappe ressurser kan brukes på en bærekraftig og effektiv måte som også tar hensyn til fordelingsspørsmål
  • Har evne til å hente inn og bearbeide komplekse data til bruk i samfunnsøknomiske analyser og modeller ved bruk av R
  Generell kompetanse
  • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe, også i en flerfaglig kontekst
  • Kan formidle og dele kunnskap om grunnleggende øknomisk teori, analyser, metodiske tilnærminger, resultater og forutsetninger, både skriftlig og muntlig.
  • Har innsikt i miljømessige og etiske standarder og er i stand til å handle i samsvar med disse
 • Det anbefales at studenten drar på utveksling. Det er gode muligheter for å ta valgfrie emner, enkelte obligatoriske emner og oppgaver hos våre partneruniversiteter. Utvekslingsopphold anbefales gjennomført i løpet av 5. og/eller 6. semester. En oversikt over utvekslingsavtaler som er aktuelle for studenter ved Handelshøyskolen, NMBU, finner du her: www.nmbu.no/student/utveksling/hvor/etter_fakultet/hh
 • Studieprogrammet har en obligatorisk, teoretisk og metodisk kjerne på 135 studiepoeng. Dette er for å sikre at programmet holder en høy standard tilsvarende samfunnsøkonomi ved andre norske utdanningsinstitusjoner, og "Bachelor in Economics" internasjonalt. Studiet gir grunnleggende kunnskaper innen samfunnsøkonomiske emner som makroøkonomi og mikroøkonomi i tillegg til matematikk, statistikk, økonometri og programmering. Studentene har mulighet til å velge profilen Miljø-, klima- og energiøkonomi eller de kan lage sin egen profil. Som valgfrie emner kan studentene velge blant annet emner i samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, organisasjon og ledelse, utviklingsstudier, jus, naturvitenskapelige emner eller teknologi. I løpet av studiet kan studentene ta ett eller to semestre ved et universitet i utlandet.

  Link til plan for studiets oppbygning.

  • Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi gir økt innsikt i hvordan økonomien fungerer og hvordan knappe ressurser kan fordeles på en effektiv og bærekraftig måte. Du vil utvikle en forståelse av samspillet imellom bruk av naturressurser, arbeidskraft, produksjonsutstyr og teknologi, for å tilfredsstille menneskelig behov gjennom produksjon av varer og tjenester med sikte på å øke nytten i samfunnet. Studiet tar opp hvordan og hvorfor produksjon og forbruk organiseres ulikt i ulike land til ulike tider, og hvordan ressurser blir fordelt mellom grupper og individer i dag og over tid. Du vil også lære hvordan myndighetene påvirker og kan påvirke produksjon, forbruk, fordeling og forurensning.
  • Emnene i programmet benytter seg av ulike pedagogiske tilnærminger, inkludert tradisjonelle forelesninger, gruppe- og teamarbeid, case-studier, ekskursjoner og feltturer, samt digitale læringsverktøy. Det legges vekt på studentsentrert læring.
  • Programmet bruker ulike vurderingsmetoder, inkludert semesteroppgaver, prosjektrapporter, fagfellevurdering, presentasjoner og eksamener. Alle vurderinger er tilpasset hver enkelt emnes læringsmål, og emnene i programmet er valgt slik at de samlet sett oppfyller programmet sine læringsmål. Vurderingene i emnene er utformet slik at studentene vil møte ulike vurderingsmetoder gjennom hele programmet
  • På studiet brukes datamaskin både i undervisningen og på eksamen. Det er derfor et krav om at alle studenter skal ha egen bærbar datamaskin, jf. Forskrift om studier ved NMBU § 17-4

   .

  • Noen av bacheloremnene går på engelsk. For en oppdatert liste, se NMBUs emneoversikt.

Studieveileder(e):

Madeleine Sjøbrend

Madeleine Sjøbrend

Seniorrådgiver