Lærerakademi

Av Tonje C. Nore

De europeiske lærarakademiene – eller Erasmus+ Teacher Academies – er et nytt sentraladministrert partnerskapsprogram, i regi av EU, som institusjoner/partnerskap kan søke om midler til varige samarbeid fra. Intensjonen med akademiene er innledningsvis å skape nettverk som omfatter lærerutdanningsinstitusjoner og lærerorganisasjoner. Over tid er intensjonen å skape praksisfellesskap på tvers av europeiske landegrenser – særlig innenfor initiell lærerutdanning og videre profesjonsutvikling – med mål om at dette på sikt skal informere nasjonal og europeisk utdanningspolitikk og bygge oppunder innovasjon i lærerpraksis. Nettverkene er ment å tilby både lærere og studenter læringsmuligheter i pedagogiske førehald av felles relevans og interesse. 

Hvem kan søke

 Følgende organisasjonstyper som er registrert i et programland kan stå som søker/part i partnerskap:

 • Lærerutdanningsinstitusjoner.
 • Offentlige forvaltningsorgan som er ansvarlige for utdanningspolicy (som departement, direktorat etc.).
 • Offentlige eller private organ (enten på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå) som er ansvarlige for å utvikle policy for lærerutdanning, samt utvikle standarder for lærerutdanning. 
 • Lærerorganisasjoner eller andre nasjonalt anerkjende tilbydere av lærerutdanning og videre profesjonsutvikling. 
 • Myndigheter ansvarlige for utdanning og opplæring av lærere samt tilsyn av videre profesjonsutvikling og kvalifikasjoner av lærere. 
 • Skoler som samarbeider med lærerutdanningstilbydere for å muliggjøre praksis som del av lærerutdanningen. 
 • Andre skoler eller organisasjonar med relevans for prosjektet.

I tillegg må et Erasmus+ Lærarakademi bestå av minst 3 fullverdige partnere fra minst 3 programland. Av desse må minst 2 være nasjonalt anerkjente tilbydere av lærerutdanning, og disse må være fra to forskjellige programland. I tillegg må minst 1 partner være nasjonalt anerkjent tilbyder av videre profesjonsutvikling for lærere (EVU).

Se Erasmus+ Programme guide for videre forklaringer rundt gyldige søkere og partnere.

Hva kan du søke støtte til?

 Under Erasmus Teacher Academies søker en om midler til å opprette nettopp slike europeiske lærarakademi. Lærarakademiene er partnerskap mellom institusjoner/organisasjoner av typen som er nevnt over. I partnerskapene skal en implementere et sammenhengende og omfattende sett med aktiviteter som støtter oppunder målsetningene for programmet.

For utfyllande forklaring og eksempel på slike aktiviteter, se Erasmus+ Programme guide under "setting up a project" (s. 210).

Slik søker du

Ettersom programmet er sentraladministrert, søker en ikke til noen norsk forvalter, men direkte til Europakommisjonen sin underorganisasjon Forvaltningsbyrået for utdanning, audiovisuelle medier og kultur (EACEA). Dette gjør en ved å utarbeide et prosjekt/partnerskap i tråd med søknadskriteriene som står oppført i programguiden (se lengre nede).

Søknaden leverer en gjennom søknadsskjema som skal publiseres på EACEA sine egne sider. Søknadsskjema er ikke publisert enda, men vil bli lagt ut på nettsidene deres ved et senere tidspunkt. Lenke til dette vil også legges ut på DIKU sine sider rundt samme tid. Nøyaktig tidspunkt for dette er ikke klart ennå.

Uten direkte forvaltningsansvar for programmet har Diku, som det nasjonale kontoret i Norge, en meir informativ, rekrutterende og rettledende rolle, og vil bistå mer støttende i søknadsprosessene – etter beste evne og i tråd med det ressursene tillater. Mer informasjon om slik støtte og eventuelle informasjonswebinar kommer senere.

Se ellers i programguiden for søknadskriterium og all annen informasjon som for øyeblikket er tilgjengelig om programmet.

Det blir i høyeste grad oppfordret til å ta kontakt dersom man har spørsmål. Diku vil svare etter beste evne på alle spørsmål som skulle oppstå.

Prosjektetableringsstøtte

 Institusjoner, organer, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). Også her vil Diku hjelpe med rettledning etter behov.

Søk prosjektetableringsstøtte (PES).

Mer informasjon om tiltaket

Lærarakademia har fire hovudmål, som noko forenkla kan oppsummerast slik:

 • Programmet skal bidra til utvikling av policy og praksis tilknyttet lærerutdanningene i Europa.
 • Programmet skal styrke den europeiske dimensjonen og internasjonaliseringaeni lærerutdanningene.
 • Programmet skal utvikle og prøve ut forskjellige former for virtuell, fysisk og blanda mobilitet som del av initiell lærerutdanning samt læreres videre profesjonsutvikling.
 • Programmet skal bidra til å utvikle berekraftige partnarskap/samarbeid som verktøy for kvalitetsheving i lærarutdanningane.

Lærarakademia er sentraladministrerte. Dette vil seie at det er Europakommisjonen som både mottek og handsamar søknader, samt forvaltar programmet etter prosjektstart. 

Maksimal søknadsramme for kvart partnarskap: 1,5 millionar EUR, med prosjektperiode på tre år.

Publisert - Oppdatert

Del på