Jean Monnet Erasmus+

Av Tonje C. Nore

EUs flagg.
EUs flagg.Foto: Pixabay

Jean Monnet (f. 1888) regnes av mange som arkitekten bak et enhetlig Europa. Erasmus+ tiltaket Jean Monnet har som målsetning å fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europastudier, samt å bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere, særlig med tanke på å forbedre forvaltningen av EU-politikken.

Hvem kan søke?

  • Høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om Jean Monnet Modul, Chair og Centre of Excellence.  
  • Høyere utdanningsinstitusjoner og andre aktører som tilbyr lærerutdanning eller etter- og videreutdanning for lærere innen skole og fag- og yrkesopplæring kan søke om Jean Monnet Teacher trainings. 
  • Én skole eller én fag- og yrkesopplærings institusjon kan søke om Jean Monnet Networks in Other Fields of Education and Training på vegne av partnerne i det foreslåtte nettverket.  
  • Enkeltpersoner kan ikke søke direkte om tilskudd. 

Nærmere detaljer om krav til søkere og sammensetning av nettverk finnes i Erasmus+ Programme guide.  

Hva er nytt?

 Tiltaket har i Erasmus+ programperioden 2014-2020 hatt som mål å fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europastudier, samt å bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere, særlig med tanke på å forbedre forvaltningen av europeisk politikk. Dette vil fortsatt være et viktig mål for tiltaket, men i 2021 åpnes det også opp for deltakelse fra skolesektoren og fag- og yrkesopplæring. Målet er å bidra til å fremme kunnskap om og forståelse av EU, europeisk integrasjon og hvordan EU-institusjonene fungerer. 

I den nye Erasmus+ programperioden vil høyere utdanningsinstitusjoner fortsatt kunne søke om Jean Monnet Modul, Chair eller Centre of Exellence. Alle aktivitetene er knyttet til å fremme kunnskap om EU, europeisk integrasjon og hvordan dets institusjoner fungerer. 

For å nå et bredere publikum vil nå også skoler og yrkesfaglige utdanningsinstitusjoner i programland kunne delta i tiltaket. To nye aktiviteter vil være rettet mot denne sektoren: 

  • Teacher Trainings som retter seg mot aktører som driver med lærerutdanning til skoler og yrkesfag knyttet til opplæring om EU. 
  • Jean Monnet Networks in Other Fields of Education and Training, eller som skal bidra til deling av god praksis, og spredning av felles forståelse for læringsmetodologi knyttet til undervisning om EU på skoler og fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner. Dette kan blant annet skje gjennom ansattmobilitet.

Hva kan du søke støtte til?

Innenfor Jean Monnet-tiltaket er det mulighet for å få støtte til en rekke aktiviteter: 

  • Jean Monnet Modul - En Jean Monnet-modul er et kort undervisningsprogram eller kurs innenfor Europastudier ved en høyere utdanningsinstitusjon (Min. 40 undervisningstimer per akademisk år). Modulen kan også bidra til å integrere en Europavinkling i studier som i hovedsak ikke er EU-relaterte
  • Jean Monnet Chair - En Jean Monnet Chair er en undervisningsstilling med spesialisering innenfor Europastudier (Kun én professor i 3 år med min. 90 undervisningstimer per akademisk år).
  • Jean Monnet Centre of Excellence - Et Jean Monnet Centre of Excellence er et svært sterkt miljø innenfor Europastudier og EU-relaterte studier. Sentrene bidrar til synergier mellom ulike disipliner og ressurser innenfor Europastudier og til internasjonale aktiviteter og nettverk
  • Jean Monnet Teacher Training -  

Detaljer om tiltakene finner du i Erasmus+ Programme guide

Se også faktaark om Jean Monnet

Slik søker du

 Erasmus+ Jean Monnet er et sentralisert tiltak i Erasmus+, det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.  

Søknad sendes til The Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.  Hvis ønskelig kan DIKU bistå søkere med råd og veiledning i søknadsprosessen.

Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.  Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fortløpende.  

Søk om midler til prosjektetableringsstøtte (PES). Løpende søknadsfrist. 

Fakta

Søknadsfrist

1 March 2022 innen kl 17.00

Aktuelle nettsider

DIKUs nettside om Jean Monnet

Søk prosjektetableringsstøtte (PES)

Publisert - Oppdatert

Del på