Innovasjonsallianser

Av Tonje C. Nore

 Innovasjonsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter innen høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring. Målet med innovasjonsallianser er å utvikle nyskapende utdanningstilbud som fremmer innovasjon og entreprenørskap innen utdanning og arbeidsliv. Prosjektene skal identifisere kunnskapsbehov og tilrettelegge for kunnskapsflyt mellom aktører innen utdanning og arbeidsliv for å utvikle nye ferdigheter og å dekke behovene

Hvem kan søke?

 • fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner
 • høyere yrkesfaglig utdanning
 • høyskoler og universitet
 • arbeids- og næringslivsaktører
 • bedrifter
 • veiledningsinstitusjoner
 • bransjeorganisasjoner
 • andre private og offentlige aktører som arbeider med utdanningssektoren

Denne listen ikke er uttømmende. Se Erasmus+ Programme guide for mer informasjon.

Hva kan du søke støtte til?

Alliansene er transnasjonale, strukturerte og resultatorienterte samarbeidsprosjekt. Alliansene skal adressere store samfunnsutfordringer, slike som bærekraft, digitalisering, demografiske endringer og omstilling i arbeidslivet. Alliansene kan rettes mot en eller flere sektorer, utvikles i samarbeid med arbeidslivet, skal fremme innovative strategiske satsinger og deres resultater skal frembringe brede samfunnseffekter.  

Det er mulig å søke om midler innen to kategorier: 

 • Allianser med fokus på innovasjon (nyskapende allianser for høyere utdanning, fag- og yrkesopplæring samt bedrifter). Dette kan inkludere utvikling av nye undervisningsformer, utdannings- og opplæringsprogrammer i arbeidslivet (livslang læring), innovative løsninger på bestemte utfordringer, design av innovative produkter og prosesser, m.m. , etc. 
 • Allianser om utvikling av ferdigheter - sektorspesifikke samarbeid som fremmer nyskapende tilnærminger til utvikling av nye ferdigheter. Dette skal styrke innovasjons- og entreprenørskapskompetanse, gjennom for eksempel utvikling av nye emner og studieprogrammer som er rettet mot praksisfeltet, bransjer, kompetansehull og utvikles i samsvar med europeiske strategiske mål. 
 • For mer informasjon, se Erasmus+ Programme Guide 2021

Hvor stort støttebeløp kan man søke om?

Allianser følger modellen for sekkebeløp, og støtten skal være avhengig av prosjektbeskrivelse og varighet. Maks beløp innen ulike kategorier er følgende: 

 • Allianser om innovasjon (nyskapende allianser for høyere utdanning, fag- og yrkesopplæring samt bedrifter):
  • 1 million EUR (prosjektvarighet to år)
  • 1,5 million EUR (prosjektvarighet tre år) 
 • Allianser om utvikling av ferdigheter:
  • 4 millioner EUR (prosjektvarighet fire år)  

Slik søker du

Innovasjonsallianser er et sentralisert tiltak i Erasmus+ som forvaltes av Europakommisjonen. Koordinatoren sender en søknad til Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel på vegne av hele alliansen. 

Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fortløpende. 

Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider. 

 

Prosjektetableringsstøtte (PES-midler) 

Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning.

Les mer om prosjektetableringsstøtte

Fakta

DIKUs informasjon om Innovasjonsallianser

Søknadsfrist: 7.september 2021 innen kl 17.00

Publisert - Oppdatert

Del på