Akutt hemoragisk diarésyndrom (AHDS) hos hund

Akutt hemoragisk diarésyndrom (AHDS) hos hund

Alaska husky

I dette prosjektet studerer vi rollen for de to bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens som ble isolert fra syke hunder under utbruddet av akutt hemorragisk diaré høsten 2019.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Høsten 2019 ble det sett en økning i tilfeller av akutt hemoragisk diarésyndrom (AHDS) hos hund i Sørøst-Norge, og 42 hunder døde uten kjente predisponerende faktorer. Omfattende mediedekning av «den ukjente hundesykdommen» viste at et stort antall mennesker er opptatt av helsen til hundene deres og forventer at veterinære fagmiljøer arbeider med å forstå årsaken(e) for disse sykdomstilfellene. Et vidt spekter av infeksiøse agens, i tillegg til forgiftninger, ble utelukket på grunnlag av kliniske og patologiske funn, mikrobiologiske undersøkelser og molekylær diagnostikk. Bakterien Providencia (P.) alcalifaciens ble isolert fra omkring 60% av alle avføringsprøver som ble samlet inn og fra 75% av obduserte hunder – en uvanlig høy forekomst. I de fleste tilfellene ble P. alcalifaciens funnet sammen med Clostridium (C.) perfringens. For å undersøke underliggende årsaker til AHDS-utbruddet, og spesielt mulige roller for P. alcalifaciens og C. perfringens, ble det satt i gang et stort samarbeid mellom parakliniske og kliniske institutt ved NMBU og Veterinærinstituttet.

Akutt hemoragisk diaré hos hunder er et vanlig observert syndrom av ukjent etiologi. En foreløpig diagnose av "akutt hemoragisk diarésyndrom" (AHDS) kan gjøres ved å utelukke kjente årsaker til hemoragisk diaré. Under utbruddet av AHDS høsten 2019 var det eneste spesifikke funnet en høy forekomst av en uvanlig bakterie, P. alcalifaciens (62%), ofte i samforekomst med den vanlige bakterien C. perfringens (36.9%) (Haaland et al., 2020).

Mål

P. alcalifaciens er kjent for å kunne forårsake matbårne utbrudd av gastrointestinale sykdommer hos mennesker (Murata et al., 2001; Chlibek et al. 2002; Shah et al. 2014; Shima et al., 2017) og lungebetennelse hos smågriser (Wang et al., 2014). Den har også vært assosiert med diaré hos barn (Albert et al., 1989; Urbina et al. 2003), og turistdiaré (Haynes og Hawkey, 1989). Videre har P. alcalifaciens vært diskutert som årsak til enteritt hos hunder (Mohr, 2002; Tribe og Rood, 2002; Krol et al. 2007), men denne sammenhengen er kontroversiell. Bakteriens mulige rolle ved diaré hos hund i Norge ble beskrevet for første gang i 2005, da to bioingeniørstudenter skrev en bacheloroppgave under veiledning av Parafags instituttleder Trine L’Abée-Lund (Fauske og Næve, 2006). Det er store kunnskapshull i vår forståelse av den mulige rollen til P. alcalifaciens som kausativt agens for AHDS. Det mangler blant annet kunnskap om mulige virulensegenskaper og patogenese, interaksjon med andre bakterier og ikke minst epidemiologi. I dette prosjektet bruker vi forskjellige tilnærminger for å få innsikt i denne bakterien som et primært patogen, inkludert helgenomsekvensering, cellelinjeinfeksjonsmodeller og metagenomikk.

C. perfringens er en del av den normale tarmmikrobiotaen til mennesker og dyr og kan også finnes vidt utbredt i miljøet, og bakterien er et vanlig funn hos hunder med AHDS (Unterer et al., 2014). Selv om sykdom forårsaket av C. perfringens generelt antas å være av mindre alvorlig grad (Marks og Kather, 2006) har stammer som uttrykker enterotoksinene NetE/NetF blitt assosiert med alvorlig AHDS (Gohari et al. 2015; Sindern et al., 2019). Resultatene fra den første undersøkelsen av utbruddet i 2019 tydet ikke på at NetE/NetF-stammer spilte en rolle (Jørgensen et al., 2021). Nå jobber vi med en dybdeanalyse av utbruddsstammene av C. perfringens ved bruk av toksinotyping og sekvensering av hele genomet. I tillegg vil vi studere interaksjoner mellom C. perfringens og P. alcalifaciens ved koinfeksjon.

Alle infeksjonsstudier som gjennomføres som del av ph.d.- og forskerlinjeprosjekter tar i bruk in vitro-modeller i tråd med prinsippene for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk.

Vår kliniske kunnskap om akutt hemoragisk diarésyndrom (AHDS) og P. alcalifaciens er mangelfull, og det er behov for robuste data om blant annet behandlingsalternativer, langsiktig prognose og årsakssammenhenger.