Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU i praksis)

Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU i praksis)

Det overordnede målet med ‘UBU i praksis’ er at skoler og lærerutdanning sammen skal utvikle en praksis som fremmer utdanning for bærekraftig utvikling.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Internasjonal forskning fokuserer i økende grad på betydningen av å arbeide med hele skoler som arena for å utvikle bærekraftige holdninger og handlingskompetanse hos elever (Sterling 2009, UNESCO 2014; Barth, Michelsen, Rieckmann and Thomas 2016). I skolen har mye av fokuset på bærekraftig utvikling vært basert på en forståelse av at teoretisk kunnskap og holdningsskapende arbeid vil føre til endrede handlinger hos elevene. Forskning viser at endrede holdninger ikke nødvendigvis fører til endrede handlinger, men at endrede handlinger er viktig for å endre holdninger (Stoknes 2014). I skolen vil dette si at man ved å legge til rette for bærekraftige handlinger hos elevene og lærere vil kunne endre elevenes holdninger i en mer bærekraftig retning. Flere forskere innen UBU har derfor i den senere tid rettet fokus på hele skolen som en arena for bærekraftig utvikling og betydningen av at det pedagogiske opplegget ved skolen skal reflekteres i hvordan skolen drives (Sterling 2009, Scott 2014, Jegstad & Sinnes 2015, Sinnes 2015). Forskningen i "UBU i praksis" har derfor et overordnet fokus på å utvikle bærekraftige holdninger og handlingskompetanser hos elever.

"UBU i praksis" ledes og drives av ansatte ved lærerutdanningen ved NMBU. Vi har også tilknyttet forskere fra andre institusjoner.  Lærerutdanningen ved NMBU har siden 2007 hatt som overordnet målsetning å utdanne lærere som kan bidra til en bærekraftig utvikling. Dette er i tråd med NMBUs satsning på forskning på bærekraftig utvikling (NMBU 2016). Lærerutdanningen ved NMBU er den lærerutdanningen i Norge som over lengst tid har arbeidet helhetlig med å utvikle en lærerutdanning som fremmer bærekraftig utvikling. Lærerutdanningen ved NMBU mottok i 2017 Utdanningsforbundets Klimapris for dette arbeidet.

Mål

I prosjektet "UBU i praksis" er det overordnede målet at skoler og lærerutdanning sammen skal utvikle en praksis som fremmer utdanning for bærekraftig utvikling. Utdanning for bærekraftig utvikling kjennetegnes ved målet om å utvikle bærekraftige holdninger og handlingskompetanser hos elever. I "UBU i praksis" vil det derfor være fokus på å utforske hvordan skolen (elever, lærere, ledelse og andre kollegaer) kan utvikle et fokus på utdanning for bærekraftig utvikling på hele skolen. "UBU i praksis" vil også forske på hvordan erfaringene fra skolenes arbeid med UBU kan anvendes inn i lærerutdanningen for å utvikle en lærerutdanning som utdanner lærere som kan bidra til en bærekraftig utvikling. "UBU i praksis" vil arbeide med fire universitetsskoler tilknyttet NMBU (Frogn, Ski, Ås og Hvam videregående skole).

 

Mer om prosjektet

Forskning på UBU fremmer betydningen av å utvikle elevenes verdier og holdninger, kritisk tenkning, kreativitet, empati, optimisme, systemforståelse, handlingskompetanse, og evne til å forstå og handle i forhold til komplekse problemstillinger som er sentrale for å møte fremtidens utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling (de Haan 2010, Mogensen & Schnack 2010, UNESCO 2014, Sterling 2009, Jegstad & Sinnes 2015). Prosjektet "UBU i praksis" forsker på hvordan skoler og lærerutdanning sammen kan utvikle disse kompetansene hos elevene ved at de blir aktive deltakere i utforskende UBU-prosjekter på egen skole.

Aktuelle forskningsspørsmål i prosjektet er knyttet til undervisning og læring i klasserommet. Men forskning foregår også mer overordnet på skolenivå hvor det ses på hvordan skolen kan legge til rette for elevmedvirkning knyttet til bærekraftig utvikling. Prosjektet vil knytte seg til et «lærende nettverk» hvor de ulike universitetsskolene har en rolle, men hvor også andre skoler trekkes inn i erfaringsdelingen. Et sentralt element i forskningen i "UBU i praksis" vil derfor være å se på hvordan skoler kan lære av hverandres praksis når det gjelder å utvikle fokus på bærekraftig utvikling.

Tilnærmingen i prosjektet innebærer at lærere og lærerutdannere/forskere samarbeider om å utvikle praksis i skole og lærerutdanning (Carr & Kemmis 2003, Herr & Anderson 2005, Hodson & Bencze 1998).

 

 

 

 

Referanser

Barth, Michelsen, Rieckmann & Thomas (eds) (2016). Routledge Handbook of Higher Education for Sustainable Develeopment. Oxon: Routledge)

Carr, W., & Kemmis, S. (2003). Becoming critical: education knowledge and action research: London: Routledge

de Haan, G. (2010). The development of ESD-related competencies in supportive in- stitutional frameworks. International Review of Education, 56 (2-3), 315–328.

Herr, K., & Anderson, G. L. (2005). The action research dissertation: A guide for students and faculty. Thousand Oaks, CA: Sage

Hodson, D., & Bencze, L. (1998). Becoming critical about practical work: changing views and changing practice through action research. International Journal of Science Education, 20(6), 683-694.

Jegstad, K. & Sinnes, A.T. (2015). Chemistry Teaching for the Future: A Model for Secondary Chemistry Education for Sustainable Development. International Journal of Science Education 37 (4)

Mogensen og Schnack (2010) Mogensen, F., & Schnack, K. (2010). The action competence approach and the ‘new’discourses of education for sustainable development, competence and quality criteria. Environmental education research, 16(1), 59-74.

NMBU (2016). NMBUs research strategy. Downloaded  April 18th from https://www.nmbu.no/en/research/for_researchers/research-exellence/node/26511

Scott, W.B. (2014). Exploring a Transformative Orientation to Sustainability in Universities: A question of Loose and Tight Framings, Environmental Education Research, DOI: 10.1080/135

Sinnes, A (2015). Utdanning for bærekraftig utvikling. Hva, hvorfor og hvordan. Oslo: Universitetsforlaget.

Sterling, S. (2009). Sustainable education: Re-visioning learning and change. Totnes: Green Books

Stoknes, P. E. (2014). Rethinking climate communications and the psychological “climate paradox”.  Energy Research and Social Science, vol 1 (2014), 164-170.

UNESCO (2014) Education Strategy 2014-2021. Hentet 26.05.2015: http://en.unesco.org/themes/education-21st-century