Flaggermus i Norge. Felles innsats for å fylle viktige kunnskapshull - SCANDBAT

Flaggermus i Norge. Felles innsats for å fylle viktige kunnskapshull - SCANDBAT

Flaggermus i Norge. Felles innsats for å fylle viktige kunnskapshull - SCANDBAT

Ved hjelp av radiosendere og laserscanning skal forskerne finne ut hvor norske flaggermus lever livene sine.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Kunnskapen om norske flaggermus og hva slags landskap og leveområder de foretrekker er svært mangelfull. For eksempel har vi i dag ingen kunnskap om hvor de fleste artene overvintrer. SCANDBAT-prosjektet skal levere kunnskap som er svært relevant for forvaltning og bevaring av flere arter av flaggermus, inkludert to rødlistede arter. Forskerne skal ved hjelp av radiomerkede flaggermus og detaljert landskapsinformasjon finne ut av hvilke områder flaggermusene foretrekker og når de gjør det. Resultatene skal gi spesifikke råd om forvaltning, og bidra til å møte Norges forpliktelser i henhold til EUROBATS-avtalen.

Mål

Prosjektet skal identifisere følgende:

- Viktige steder for dagleie, ynglekolonier, sverming og overvintring, samt egenskapene disse områdene har. 

- Viktige habitater for jakt, og kjennetegn på bevegelseskorridorer mellom jaktområder og dagleier. 

- Hvordan flaggermusene bruker leveområdene sine, og hvordan dette varierer over tid (daglig og sesongmessig). 

Mer om prosjektet

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU og Norsk zoologisk forenings flaggermusgruppe. Det bygger på sistnevntes langvarige erfaring med overvåking av norske flaggermus. Etter prosjektslutt skal forskerne komme med anbefalinger til forvaltningen om skogforvaltning og -skjøtsel, bygninger med flaggermus og overvintringssteder. De skal også kunne gi råd om landskapsbruk og -forvaltning, og i hvilken retning forskningen bør gå videre.

Arter som omfattes:

  • Brunlangøre (Plecotus auritus)
  • Vannflaggermus (Myotis daubentonii)
  • Skjeggflaggermus (Myotis mystacinus)
  • Skogflaggermus (Myotis brandtii)
  • Nordflaggermus (Eptesicus nilssonii)
  • Skimmelflaggemus (Vespertilio murinus)

Følg prosjektet på Instagram.