BioNEXT - Bioenergiens rolle i fremtidens energisystemer

BioNEXT - Bioenergiens rolle i fremtidens energisystemer

Forskningsprosjektet BioNEXT analyserer premissene hva som skal til for at Norges fremtidige bioenergiproduksjon skal bli lønnsom og effektiv.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Verden står overfor et grønt skifte. Dersom vi skal klare å begrense temperaturøkningen til to grader, må vi ifølge FN redusere de globale utslippene med 40-70 prosent innen 2050. Bioenergi omfatter et stort mangfold av teknologier for å generere varme, elektrisitet og drivstoff til transport. Til oppvarming og produksjon av elektrisitet kan bioenergi sikre både energisikkerhet og fleksibilitet i kraftsystemer. For tungtransport og luftfart er biodrivstoff ett av få alternativer til fossilt brensel. International Energy Agency (IEA) forventer at biomasse vil bli den største fornybare energikilden i det nordiske energisystemet innen 2050. Skog og annet tresatt areal utgjør omtrent 44 prosent av Norges landareal. De siste 90 årene har volumet på trevirke i norske skoger blitt tredoblet. Markedet for skog- og treprodukter har endret seg, med delvis stagnasjon i tradisjonelle markeder som avispapir. Skog- og trenæringen har sannsynligvis et betydelig potensiale for å øke både omsetning og verdiskaping. Dette uutnyttede er en forutsetning for at næringen med stor tyngde vil kunne bidra i gjennomføringen av det grønne skiftet. BioNEXT har som mål å gi forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å revitalisere norsk skog- og trenæring og bidra til lønnsom og effektiv bioenergiproduksjon.

Mål

BioNEXT skal adressere bioenergiens muligheter og utfordringer fra tre ulike perspektiver: Økonomi/marked, teknologi og virkemidler/reguleringer. Prosjektet skal undersøke hva slags type bioenergiløsninger som tjener det framtidige energisystemet og klimaet best. I tillegg skal det analysere hvordan norsk skogsektor og -industri kan revitaliseres og etablere ny, konkurransedyktig produksjon. Til slutt skal resultatene fra disse analysene føre fram til retningslinjer for politikkutforming som bidrar til en lønnsom, robust og bærekraftig verdikjede på lang sikt.

Mer om prosjektet

Biodrivstoff er en av få fornybare alternativer til fossilt drivstoff til bruk i tungtransport og luftfart. I motsetning til solenergi og vindkraft kan kraft og varme fra bioenergi tilpasses forbruk.  Derfor tror forskerne i BioNEXT at Europa på sikt vil etterspørre biomasse til energi i Europa.
– I denne omstillingsfasen mangler vi imidlertid kunnskap for å ta langsiktige og riktige strategiske valg. Denne kunnskapen skal BioNEXT-prosjektet bidra med, sier NMBU-professor og prosjektleder Torjus Folsland Bolkesjø.