Studieutvalget ved NMBU

Studieutvalget ved NMBU (NMBU-SU) er universitetets rådgivende utdanningspolitiske organ. Utvalget er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på NMBUs utdanningsvirksomhet, og være en møteplass for menings-, erfarings- og idéutvikling.

Oversikt over medlemmer, møtedatoer, innkallinger og protokoller

Kontaktinformasjon:

 • Til alle medlemmer

  • Sekretær for utvalget sender møteinvitasjon til medlemmenes Outlook kalender.
  • Saksliste og saksdokumenter publiseres ca en uke før møtet. Lenke til saksdokumentene legges også inn i møteinvitasjonen.
  • Utkast til protokoll sendes for godkjenning pr e-post før publisering.

   

  Til studentrepresentanter

  • Det gis godtgjøring for medgått møtetid og 2 timer forberedelse per møte. Utvalgsgodtgjøring er definert som honorar og ikke betaling for tjeneste. Det inngår ikke i feriepengegrunnlaget (jf. SPH pkt. 11.2.3 departementets kommentar til ferieloven § 2 nr. 1 og § 10 nr. 1) og er heller ikke pensjonsgivende. Godtgjørelsen er skattepliktig. 
  • Studentrepresentanter godtgjøres med
   • Studenter uten master: Ltr 39
    Studenter som tar 2-årig master eller er 4. el 5. år på 5-årig master: Ltr 41 
    Studenter med master: Ltr 51
  • Det gis godtgjøring for arbeidstimer i ulike arbeidsgrupper og styringsgrupper. 
  • Nye studentrepresentanter i utvalget må signere en assosiert avtale før lønn kan utbetales. Send opplysninger om fullt navn, adresse, privat e-post, telefonnummer og kontonummer til utvalgets sekretær (bodino@nmbu.no), og du vil få tilsendt en avtale pr e-post som skal signeres digitalt. 
  • Send timelister etter hvert møte til utvalgets sekretær.

   

  Til Ph.d-representant

  • Regler for godtgjørelse finnes i medarbeiderhåndboka «Retningslinjer for honorering av Ph.d.-kandidater og andre representanter for de midlertidig ansatte i råd og utvalg ved NMBU»
  • Registrerer timene dine i UBW som variabelt bilag. Ph.d.-kandidater godtgjøres med sats basert på ditt ordinære lønnstrinn/ lønnsnivå. Hør med økonomiansvarlig på ditt fakultet hvilken timelønn dette tilsvarer. 
  • Benytt følgende info:
   • Koststed 221010
   • Prosjektnummer 1221030000
   • Arbeidsordre 1221030000B
   • Konto 5301
  • Spør Lønnsavdelingen (lonn@nmbu.no) om bistand om du trenger det.