Likestilling, mangfold og inkludering

(Illustrasjonsbilde: Shuttershock.com)
Foto: (Illustrasjonsbilde: Shuttershock.com)

NMBU ønsker å ha et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv og studentmiljø der alle skal verdsettes og ha like muligheter.

Arbeidet med likestilling, mangfold og inkludering er en del av NMBUs strategiske arbeid. Universitetet ønsker å oppnå balansert kjønnsfordeling på alle nivåer i organisasjonen: studenter, alle grupper ansatte, råd, utvalg og styringsorgan og ikke minst på ulike nivå i studie- og karriereveier. Ved å forstå og etterleve en kultur preget av likestilling og mangfold vil NMBU dra nytte av hele ressurstilfanget i sin søken etter de beste forskerne, de beste studentene, de beste foreleserne, og de beste lederne.

Handlingsplan 2022-2025

NMBU skal etterleve kravene fra norske myndigheter og EU når det gjelder likestilling, mangfold og inkludering. I tillegg ønsker NMBU å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål om likestilling mellom kjønnene og mindre ulikhet. For å innfri dette, og egne ambisjoner, har NMBU utarbeidet en Handlingsplan for 2022-2025.

Handlingsplanen definerer mål og handlinger, viser til ansvar og lister opp nødvendige ressurser for å forbedre likestillingen ved NMBU.

 • Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) er fagavdeling for likestilling og mangfold, innehar sekretariatsfunksjonen for komitéen og bistår med koordinering av komiteen og andre arbeidsgrupper etter behov.

  Kontakt

 • Formålet med komité for likestilling og mangfold er å være pådriver og inspirator i arbeidet med likestilling og mangfold for ansatte og studenter ved NMBU. Sammensetning:

  • Rektor (leder)
  • Dekan fra hvert av fakultetene
  • Personal- og organisasjonsdirektør
  • 1 fast ansatt, oppnevnt etter forslag fra tjenestemannsorganisasjonene
  • 1 ph.d. stipendiat eller postdoktor, oppnevnt av SoDoc
  • 1 student oppnevnt av studentdemokratiet
  • 1 representant for midlertidig ansatte
  • Hovedverneombudet

  Medlemmet fra tjenestemannsorganisasjonene, studenten, stipendiaten/postdoktoren og representanten for midlertidig ansatte oppnevnes for ett år av gangen.

 • Det er utpekt likestillings- og mangfoldskontakter ved hvert fakultet, som bidrar med sin fakultetsspesifikke kunnskap, og som bindeleddet mellom sentrale ressurser i personalavdelingen og mellom fakultetene og respektive dekan.

 • I årsrapporten for likestilling, mangfold og inkludering er det gjort rede for NMBUs aktiviteter og ambisjoner om likestilling, kjønnsbalanse, mangfold og inkludering. Rapporten er utarbeidet med hensikt å innfri aktivitets- og redegjørelsesplikten. Mer om Aktivitets- og Redegjørelsesplikten: LDO - Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt

 • Opprykksprosjektet

  Som et ledd i arbeidet med å øke andelen kvinner i professorstilling ved NMBU er det igangsatt en seminarrekke. Målgruppen er i første omgang kvinner i førsteamanuensisstilling som ønsker å arbeide målrettet mot professoropprykk. Kvinner i andre stillingskategorier kan også være aktuelle for deltakelse. Seminarene vil i hovedsak foregå på engelsk, men deler kan også være på norsk.

 • Kif – Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

  På nettsiden Kifinfo.no finnes nyttige tips og ressurser til de som jobber med likestilling, mangfold og inkludering i UHI-sektoren, som handlingsplaner og oversikt over andre universiteter og høyskolers arbeid på området.  

  Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO)

  Tilbyr kunnskap, veiledning og kompetanseheving om:

  LDO - Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt

  LDO - Veiledningstjenesten Tilbyr veiledning for både privatpersoner og arbeidsgivere i saker om diskriminering.

  LDO - Arrangementer Ombudet holder jevnlig kurs om temaer innen likestilling og anti-diskriminering.

  GENDIM - verktøykasse for likestilling og kjønnsbalanse ved universitet og høyskoler

  GENDIM verktøykasse er en nettside utviklet av forskningsgruppen Kjønnsbalanse og mangfold i høyere utdanning ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), for å hjelpe ledere i akademia på instituttnivå, fakultetsnivå, og toppledelse med å integrere likestillings- og inkluderingsarbeid i sitt daglige virke.

  GEAR – Likestilling i akademia og forskning

  Gender Equality in Academia and Research - GEAR tool | EIGE (europa.eu)

  Verktøyet Gender Equality in Academia and Research (GEAR) gir universiteter og forskningsorganisasjoner praktiske råd og verktøy gjennom alle stadier av institusjonell endring, fra utviklingen av handlingsplan for likestilling og mangfold til å evaluere dens reelle virkning.

  Rosa Kompetanse

  Rosa kompetanse – FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (foreningenfri.no) Rosa kompetanse tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til alle deler av arbeidslivet.

  Working with Norwegians

  Kunsten å arbeide med nordmenn - Ellis Culture NMBU har allerede en fast avtale med Karin Ellis som holder kurs i interkulturell kommunikasjon, med tilbud både for den som er ny i Norge samt hvordan man jobber på den flerkulturelle arbeidsplassen. Det førstnevnte kurset som NMBU tilbyr hver høst forklarer formelle spilleregler og uskrevne regler i norsk arbeidsliv, samt de sosiale kodene for dem som ikke har vokst opp i Norge.

 • Fra 2022 ble det innført krav om handlingsplan for likestilling (Gender Equality Plan, GEP) når du skal søke midler fra Horisont Europa og Norges Forskningsråd. NMBU har utarbeidet en handlingsplan for likestilling og mangfold for 2022-2025. Søkere kan derfor bekrefte dette tiltakspunktet i søknadene. I tillegg:

  • Integrering av et kjønnsperspektiv blir et standardkrav i alle programmene i Horisont Europa/NFR.
  • Kjønnsbalanse i forskerteam blir ett av fem kriterier for tildeling av forskningsmidler.

  Ressurssider om inkludering av kjønnsperspektiver i forskning, forskningssøknader og undervisning:

  Kjønnsperspektiver i forskning | Forskningsetikk

  Artikkel_kjønnsperspektiver_i_forskning_Forskningsetikk.pdf (kjonnsforskning.no)

  Gendered innovations 2 - Publications Office of the EU (europa.eu)

  How To Gender Equality - RRI Tools (rri-tools.eu)

  Eksempel på kjønnsperspektiver i undervisningsopplegg