Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til at universitetsstyret er i stand til å ivareta sitt overordnede ansvar. LMU har delegert myndighet fra universitetsstyret til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet og som ikke er av overordnet strategisk karakter.

Oversikt over medlemmer, møtedatoer, innkallinger og protokoller

Hvert høstsemester ledes utvalget av prorektor for utdanning. Hver vår oppnevner studenttinget en studentrepresentant som leder utvalget. Høsten 2023 ledes utvalget av prorektor for utdanning.

Kontaktinformasjon til LMUs sekretariat:

Aktuelle saker og rapporter

 • Med læringsmiljø ved NMBU menes totaliteten av alle forhold som påvirker studentenes mulighet og evne til trivsel og læring, både på og utenfor campus. Dette inkluderer både fysiske, psykososiale, digitale, pedagogiske og organisatoriske forhold.

  Dette omfatter:

  • Fysisk læringsmiljø: Bygninger og omgivelser – universell utforming
  • Psykososialt læringsmiljø: De mellommenneskelige forhold – holdninger, trivsel, kulturell og relasjonell samhandling
  • Organisatorisk læringsmiljø: System for tilbakemelding og medvirkning – kvalitetssystem
  • Digitalt læringsmiljø: Grensegangen mellom læringsprosesser, pedagogikk og teknologi
  • Pedagogisk læringsmiljø: Form, innhold og rammer for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring, herunder lærestoff, læremidler, organisering av undervisningen, arbeidsformer, og vurderingsformer
 • Håndbok for medlemmer i LMU

  Til alle medlemmer

  • Sekretær for utvalget sender møteinvitasjon til medlemmenes Outlook kalender.
  • Saksliste og saksdokumenter publiseres ca en uke før møtet. Lenke til saksdokumentene legges også inn i møteinvitasjonen
  • Utkast til protokoll sendes for godkjenning pr e-post før de publiseres

  Til studentrepresentanter

  • Det gis godtgjøring for medgått møtetid og 2 timer forberedelse per møte. Utvalgsgodtgjøring er definert som honorar og ikke betaling for tjeneste. Det inngår ikke i feriepengegrunnlaget (jf. SPH pkt. 11.2.3 departementets kommentar til ferieloven § 2 nr. 1 og § 10 nr. 1) og er heller ikke pensjonsgivende. Godtgjørelsen er skattepliktig. 
  • Studentrepresentanter godtgjøres med
   • Studenter uten master: Ltr 39
    Studenter som tar 2-årig master eller er 4. el 5. år på 5-årig master: Ltr 41 
    Studenter med master: Ltr 51
  • Det gis godtgjøring for arbeidstimer i ulike arbeidsgrupper og styringsgrupper. 
  • Nye studentrepresentanter i utvalget må signere en assosiert avtale før lønn kan utbetales. Send opplysninger om fullt navn, adresse, privat e-post, telefonnummer og kontonummer til utvalgets sekretær (bodino@nmbu.no), og du vil få tilsendt en avtale pr e-post som skal signeres digitalt. 
  • Send timelister etter hvert møte til utvalgets sekretær
 • Vedtektene er vedtatt i fellesstyret 20. september 2013, med utgangspunkt i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, og på grunnlag av fellesstyrets vedtak i sak 113/2013 om lovpålagte utvalg ved NMBU. Justering av vedtekter for å tilpasse vedtektene ny organisasjonsmodell ble vedtatt av rektor desember 2016 (delegert fullmakt fra styret). Endringer i sammensetning av utvalget samt fjerning av overgangsbestemmelser vedtatt 26. juni 2020. 

  Kap 1: Generelle bestemmelser

  § 1-1 Formål
  Læringsmiljøutvalget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skal bidra til et godt studie- og læringsmiljø ved universitetet, og til at det fysiske og psykiske lærings- og arbeidsmiljøet er fullt ut forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensyn til studentenes helse, sikkerhet og velferd, jf § 4-3 i universitets- og høgskoleloven. Læringsmiljøet innbefatter alle faktorer som påvirker studentenes trivsel og som er innenfor NMBU sitt ansvarsområde, unntatt det faglige studietilbudet. Det omfatter også studentvelferden og studentsosiale forhold på lærestedet.

  § 1-2 Mandat
  Universitetsstyret har det overordnede ansvaret for å sikre studentenes læringsmiljø. Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til at universitetsstyret er i stand til å ivareta sitt overordnede ansvar (jfr. Universitets- og Høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 3). LMU har delegert myndighet fra universitetsstyret til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet og som ikke er av overordnet strategisk karakter.

  § 1-3 Endring av vedtekter.
  Endringer av vedtektene vedtas av universitetsstyret.

  Kap 2: Læringsmiljøutvalget

  § 2-1 Sammensetning
  LMU ved NMBU består av åtte faste medlemmer, 4 studentrepresentanter og 4 representanter fra institusjonen.

  • En resentant fra studentenes arbeidsutvalg (leder utvalget hvert vårsemester)
  • Tre studentrepresentanter valgt av studenttinget
  • Prorektor for utdanning (leder utvalget hvert høstsemester)
  • En dekan fra et av fakultetene
  • En undervisningsleder fra et av fakultetene
  • Leder for Eiendomsavdelingen

  Rektor oppnevner dekan og undervisningsleder til utvalget samt vara for ansattrepresentantene, og disse oppnevnes for 2 år. Studentrepresentanter velges for ett år, og studentenes arbeidsutvalg oppnevner vararepresentanter for representantene. 

  Studiedirektøren skal sørge for at sekretariatsoppgaver for LMU ivaretas. LMUs sekretariat forbereder normalt sakene som legges frem for LMU.
  Observatører kalles inn etter behov.

  § 2-2 Oppgaver
  LMU ved NMBU skal sette saker på dagsorden og foreslå nødvendige tiltak for å sikre studentenes læringsmiljø og arbeide for å bedre studentvelferden. Det skal legges særlig vekt på studentenes fysiske læringsmiljø, helse, miljø og sikkerhet, universell utforming, tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne, likestillingsspørsmål og trivsel blant internasjonale studenter.
  LMU har ansvar for følgende oppgaver koblet til styringssløyfen:

  1. LMU skal være rådgivende overfor administrasjonen, og foreslå tiltak som bedrer studentenes læringsmiljø på kort og lang sikt. LMU skal ha en langtidsplan og prioriterer hvert år hovedarbeidsområder ut ifra studentenes behov eller tilgjengelig informasjon.
  2. LMU skal bidra til at studentenes fysiske og psykiske lærings- og arbeidsmiljø er fullt ut forsvarlig og påse at det gjennomføres evalueringer som følger opp dette.
  3. LMU skal hvert år gi innspill til budsjettet og tilrå ovenfor universitetsstyret hvordan NMBU skal disponere avsatte midler til større læringsmiljøtiltak. LMU kan etter styrets bestemmelse få ansvar for å bevilge til mindre læringsmiljøtiltak.
  4. LMU har et spesielt ansvar for å utarbeide og tilrå handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne.
  5. LMU skal bidra til at styret i samarbeid med Studentsamskipnaden(e) legger forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeider for å bedre studentvelferden.
  6. LMU skal være orientert om, og følge med i, all utvikling og aktivitet som angår studentenes sikkerhet og velferd, deriblant klagesaker institusjonen mottar. Rapportering om klager (avvik) skal inngå i læringsmiljøutvalgets årsrapport., jf pkt 9.
  7. LMU skal aktivt informere studenter og ansatte om sitt arbeid, resultater av sitt arbeid, og innhente informasjon om læringsmiljøet.
  8. LMUs arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres for å kunne inngå som et ledd i universitetets kvalitetssikringssystem. LMU utarbeider hvert år en årsrapport til styret, og har plikt til å orientere universitetsstyret der det er forhold som gjør at studentenes læringsmiljø ikke er forsvarlig for en enkelt student eller for en større studentgruppe.

  § 2-3 Arbeidsmåte
  2.3.1 Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret.
  2.3.2 LMU leverer årsrapport til universitetsstyret over utvalgets virksomhet.
  2.3.3 LMU skal ha minimum 4 møter i året, og disse skal legges innenfor studentenes studieår. Møtene er åpne med unntak av enkeltsaker unntatt offentligheten.
  2.2.4 Sekretariatet kaller inn til møtene og innkalling med saksliste skal være skriftlig. Referat fra møtene skal være tilgjengelig på nett.
  2.3.5 LMU er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er på møtet. Ved stemmelikhet får lederen dobbel stemme, og det er ikke tillatt å stemme blankt. Der medlemmer i utvalget anses som inhabile og ved konfidensialitet gjelder vanlige regler.

  Kap 3: Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

  § 3-1 Ikrafttredelse
  Vedtektene er gyldige fra 01.01.2014, med endringer vedtatt av universitetsstyret 26. juni 2020.