Nytt innovasjonssenter skal sørge for bærekraftig håndtering av jord og avfall

Av Cathrine Glosli

Sirkulær økonomi
Sirkulær økonomiFoto: BsWei/Shutterstock

NMBU skal lede et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.  I tillegg er NMBU partner i fire andre nye SFI-er. 

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Det nye senteret, som ledes av NMBU, skal gyve løs på et stort samfunnsproblem: deponering av overflødig jordmateriale og avfall som heller burde håndteres i ett system hvor vi gjenvinner forurenset jord og overskuddsmasser, og finner gode løsninger for fremtidige deponier. 

– Vi skal utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser, sier prosjektleder og NMBU-professor Helen French.

Forskningspartnerne er en bredt sammensatt gruppe fra ulike fagområder: NGI, Handelshøyskolen BI, Norsus (Nå: Østfoldforskning), IFE, NIBIO, NIVA og NILU. 

Mangler gode løsninger 

Det er i dag en stor utfordring at samfunnet vårt i økende grad produserer overskuddsmasser og avfall samtidig som vi er i ferd med å gå tom for godt egnede lokaliteter for lagring, forteller French.

Til tross for politiske tiltak og forskrifter som er ment til å stimulere til gjenbruk og forhindre deponering av kommunalt avfall, øker nå volumet som går til deponier igjen.  

Sløsing av plass og ressurser 

Mesteparten av deponert materiale i Norge er jordbasert materiale, dvs. jordsmonn, sprengt berggrunn, og avfall etter bygging og rivning.  

– Dette er ikke bare sløsing med verdifull plass, men det er også sløsing med verdifulle ressurser, sier hun.  

– Selv ikke i Norge har vi ubegrenset med areal, jordsmonn og steinressurser. Dette er det mulig å håndtere bedre.  

Det nye senteret, earthresQue, skal være en kunnskapsutvikler for bærekraftig forvaltning, behandling og materialgjenvinning innen avfallssektoren, sier hun.

Mål: sirkulær avfallssektor 

Senteret skal forbedre og utvikle nye metoder for gjenvinning, gjenbruk og behandlingsprosesser for forurenset jord, overskuddsmasser og avfall. 

– Målet er å gjøre en høyere andel av overskuddsmasser og avfall egnet som råvarer i nye produkter.  

Forskerne og brukerpartnerne skal også forbedre styringen av gamle deponier, og finne bærekraftige løsninger for fremtidige deponier. 

– Det skal arbeides med kontroll og rensing av sigevann fra deponiene, og utvikle nye overvåkingsmetoder for gasslekkasjer, sier French.  

Nye økonomiske kriterier som sikrer bærekraftige forretningsmodeller skal utvikles, med forslag til ett bedre regelverk og skattesystem som sikrer en sirkulær avfallssektor og massehåndtering. 

– Senteret vil innebære et betydelig løft for forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon i avfalls- og gjenvinningsbransjen, og vi gleder oss til oppstart høsten 2020! 

Partner i flere nye innovasjonssentre:

I tillegg til det nye forskningssenteret, er NMBU partner i fire andre SFI-er. 

– Temaene representerer et spennende utsnitt av NMBUs faglige bredde og ikke minst våre dyktige fagfolk, sier NMBUs rektor Sjur Baardsen.

– Tildelingene betyr at vi kan komme lange skritt videre innenfor områder som er viktig for en bærekraftig utvikling i samfunnet.

– Når det gjelder senteret vi er vert for, vil det kunne bidra til en renere natur, bedre håndtering av avfall, både miljømessig og økonomisk. Her har NMBU mye sterk og viktig ekspertise.

Oversikt over alle nye SFI-sentre som NMBU er partner i: 

Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

Vertsinstitusjon: NMBU
Forskningspartnerne: NGI, Handelshøyskolen BI, Norsus, IFE, NIBIO, NIVA og NILU.
Hovedmål: å bli et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent forsknings- og innovasjonssenter for bærekraftig bruk av jordmaterialer, og utvikle teknologier, systeminnovasjon og et styringsrammeverk for mest mulig bærekraftig håndtering og behandling av avfall og jordmateriell.

Centre for Industrial Biotechnology

Vertsinstitusjon: SINTEF AS

Forskningspartnerne: NORCE, NTNU og NMBU

Hovedmål: Senteret vil utvikle kompetanse og teknologi som posisjonerer norsk bioteknologiindustri internasjonalt. Senteret vil gjøre dette ved å koordinere relevante nasjonale infrastrukturer og kompetanse i nettverk som effektivt dekker verdikjeden fra forskning og utvikling til industrialisering og marked.

SFI Digital Food Quality

Vertsinstitusjon: Nofima

Forskningspartnerne: NMBU og SINTEF Digital. Tre utenlandske universiteter skal også delta aktivt i senteret.

Hovedmål: å transformere matproduksjonsindustrien til en mer effektiv og bærekraftig industri. Målsettingen er å utvikle smarte sensordrevne løsninger som leverer den informasjon om matkvalitet som kreves for å få til en vellykket prosessoptimalisering og digitalisering av mat-industrien. Resultatene skal gi en mer ressurs- og kostnadseffektivproduksjon av matvarer av høyere kvalitet, noe som også vil bidra til å redusere matsvinn.

SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation.

Vertsinstitusjon: SINTEF Ocean AS

Forskningspartnerne: Nofima, NMBU, Universitetet i Tromsø, NTNU, SINTEF Digital og noen utenlandske forskningsorganisasjoner (bl.a. MATIS og Porto Universitet). 

Hovedmål: å utvikle kunnskap og teknologi for å fiske og utnytte marine ressurser på lavt trofisk nivå, som krill, calanus og mesopelagiske arter av fisk. Senteret skal utvikle teknologi som kan finne og overvåke bestandene, fiske opp forsvarlige mengder og deretter prosessere de marine råvarene til verdifulle produkter for å skape nye biomarine verdikjeder. Senteret ønsker også å bruke kunnskap og teknologi utviklet i senteret til å detektere og samle inn plastsøppel i havet.

Smartforest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector

Vertsinstitusjon: Norsk institutt for biookøkonomi (NIBIO)

Forskningspartnerne: NMBU og Universitet i Oslo. I tillegg er det med tre internasjonale forskningspartnere: Mistra Digital Forest (Sverige), FPInnovations (Canada) og RIF Institute for Research and Transfer (Tyskland).

Hovedmål: å forbedre effektiviteten i den norske skogsektoren ved å legge til rette for en digital revolusjon som vil transformere informasjon og data om skogressursene, skogskjøtselen, driftsteknikken og tømmerleveransene til industrien, samt en overordnet digital informasjonsflyt i hele skogsektoren. Den digitale transformasjonen vil skje gjennom en serie innovasjoner som vil legge grunnlaget for utviklingen av en sterk "skog-tech" sektor i Norge. Senteret vil også være viktig for skogsektorens omdømme, bidra til bedre rekruttering til både forskning, forvalting og næring, og bidra til en høyere kvinneandel i skogsektoren.

Fakta

Om ordningen:

Målet med senterordningen for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er mer innovasjon og verdiskaping i næringslivet. I sentrene samarbeider fremstående forskningsmiljøer med forskningsaktive bedrifter om å utvikle kompetanse og teknologi som kan fornye og videreutvikle næringslivet.

De nye sentrene blir den fjerde generasjon SFI-er siden 2005 og etableres for en periode på maksimalt åtte år (5+3). Hvert senter vil kunne få en årlig bevilgning fra Forskningsrådet på inntil 12 millioner kroner.

Publisert - Oppdatert

Del på