Multispecies Neighbourhoods in Urban Sea Areas

13 mar. 2016 - 13 sep. 2020

NMBU stipendiatstilling 2016-2020

 • I utlysning av stipendiatstillingen skulle kandidaten ta for seg ett designspørsmål knyttet til en aktuell miljøutfordring og forskningen skulle være designdrevet. Kandidaten skulle ha bred yrkeserfaring som praktiserende landskapsarkitekt.

  Tema for doktorgradsstudien "Multiartslige nabolag i urbane sjøområder" er utviklingen av en marin landskapsarkitektur og multiartslige nabolag. Her er dagens praksis for utbygging i sjø utgangspunktet for nye landskapsdesign for den urbane fjæra og landskapet under vann. Kystlandskapet er under utbyggingspress, spesielt i byene. På verdensbasis trekkes nærmere 40 prosent mot kystnære bosettinger. Det som står på spill er biologisk mangfold på lokal og global skala som igjen er grunnleggende for menneskenes liv og trivsel. Studien stiller spørsmål til hva som skjer med tidevannslandskapets kvaliteter når kunstige konstruksjoner endre og overtar – også uttrykt som ‘ocean sprawl’ og ‘coastal hardening’. Studien søker praktisk erfaringsbasert kunnskap om nye veier å gå for å formgi overgangen mellom land og vann. Målet er å få ny innsikt om hvordan den blå allmenningen, eller det blå byrommet, kan utvikles på grunnlag av klokere strategier og en reell tverrfaglig samhandling. Naturen er læremester eller mentor for utviklingen av studiens design-konsepter, som også bygger på metoden ‘ecological engineering’ – en retning innen byutvikling som bygger bro mellom biologi og prosjekteringsfagene.

  Les mer om kunstopplevelsen HAV: https://www.researchcatalogue.net/view/869494/869495
  og studiens multisensoriske arbeider: https://www.researchcatalogue.net/view/848167/848168

 • Doktorgradsstudien gjennomføres ved Institutt for landskapsarkitektur i perioden 2016-2020. Studiens mål er å koble kunnskap om landskap og naturforhold mellom land og vann.

  Ett sentralt spørsmål er hvordan vi kan bringe en blå-grønn infrastruktur fra land og ut i sjø? For havet, fjorden, elvene og landskapet henger sammen! Vannkretsløpet og vannets fysiske og kjemiske egenskaper forandrer seg i forhold til omgivelser og menneskelig aktivitet. I dag trenger Oslofjorden hjelp, og planleggingen av den urbane fjæra bør nødvendigvis bygge på en forståelse for natur- og vannkretsløpet.

  Studien foregår som en eksplorativ prosess i tett samarbeid med byutviklere, det naturvitenskapelige feltet, dykkere og miljøaktivister. Sonen mellom industri, havn og by er et spennende grensesnitt og arena for slike diskusjoner. Målet er å skape en faglig ‘vi’ og en kunnskapsplattform for utvikling av sjøfronten. Forskningen er designdrevet og tar utgangspunkt i transformasjonsområder langs Oslos Havnepromenade – et over 9 km langt strekk mellom Bestum- og Frognerkilen i vest til Kongshavn og Ormsund i øst. Designforslagene utvikles i tett dialog mellom de som kan land og de som kan sjø.

Deltakere

Johan Petter Nystuen

Institutt for geofag

Eli Rinde

NIVA

Christian Blom

Anne Beate Hovind

OsloMet

Kaia Kjølbo Rød

Ard innovation

Geir Harald Samuelsen

Universitetet i Bergen

Framhevet publikasjoner

Giving Voice to a Mussel. Essay til antologien Special edition Oslofjord Ecologies for the journal Acoustic Space http://rixc.org/en/acousticspace/issue/. Kristin Bergaust (professor, editor), Rasa Smite (professor, editor). (In Press. Fagfellevurderes – nivå 1).

Sørensen, E. T. (2019).

Poster: Urban underwater landscape and tidal gardens – is it possible to transform seafloor deserts in Oslo Harbour to underwater oasis? Poster for the International Temperate Reef Symposium (12th ITRS) in Hong Kong January 6-11th 2019 https://www.itrs-symposium.org/. Theme 3: Natural and Anthropogenic Impacts. Sub-theme: Artificial structures; urban ecology.

Sørensen et al. (2019).

On urban hard surfaces. The Production of Knowledge in Architecture by PhD Research in the Nordic Countries. Proceeding Series 2018:1. Editors: Anne Elisabeth Toft, Magnus Rönn. Nordic Academic Press of Architectural Research. Pp. 411-441. 978-91-983797-2-3. ISSN 2535-4523. Pp. 411-435 (458). (Fagfellevurdert – nivå 1).

Sørensen, E. T. (2018). 

Utbygging i det blå. Tidsskrift for Norsk Biologforening — Biolog, nr. 2/2018. Sider 23-32.

Sørensen, Ugland, Nystuen (2018). 

Å bygge bro mellom biologi og prosjekteringsfagene; Intervju med marinbiolog Louise Firth. Tidsskrift for Norsk Biologforening — Biolog, nr. 2/2018. Sider 33-36.

Sørensen, E. T. (2018).

Byen — natur eller antinatur? En tverrfaglig refleksjon om byutvikling med Natur i Norge [NiN] som verktøy. Arkitektur N. nr. 2/2018. Sider 54-63.

Sørensen & Ullerud (2018). 

Mosses/circuits — establishing mosses on a fluvial retention wall in Oslo. Konkurranseforslag til Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (upublisert).

Sørensen & Kyrkjeeide (2017).