NORMA-studien
Foto: Siv Kjølsrud Bøhn/Tina Spernes/Armita Jahanshahi

NORMA-studien er et nytt, spennende prosjekt der vi skal forske på pasienter med anoreksi og studere deres tarmflora (mikrobiota) i sammenheng med kosthold og mage-tarmplager.

Om prosjektet

NORMA-studien vil bidra til økt kunnskap om hvordan tarmfloraen hos pasienter med anoreksi skiller seg fra friske personer, hvordan tarmfloraen endrer seg i løpet av behandling og hvilke betydning tarmfloraen har for psykisk helse og andre anoreksi-relaterte plager som for eksempel mage-tarmplager og nedsatt appetitt.

Studien vil forhåpentligvis bidra til å utvikle et eller flere prebiotikatilskudd som vil kunne bidra til å normalisere tarmfloraen og dermed redusere anoreksirelaterte plager.

 • Anoreksi er en svært alvorlig psykisk lidelse som har cirka fem til seks ganger høyere dødelighet enn andre psykiske lidelser. I tillegg blir en stor andel av pasientene som behandles, ikke bedre av sin anoreksi. Derfor er det behov for nye behandlingsformer, som kan bidra til at flere kan bli friske fra sin spiseforstyrrelse.

  Kan tarmfloraen ha betydning?

  Stadig mer forskning tyder på at mikrobene i tarmen påvirker både fysiske og mentale helsefaktorer. Tarmfloraen hos pasienter med anoreksi er relativt lite studert, men det ser ut som pasienter med anoreksi har en ubalanse i tarmfloraen sammenliknet med friske kontroller. En slik ubalanse kan muligens være med å forklare at mange med anoreksi har mage-tarm plager, angst, depresjon og undervekt, men dette er usikkert.

 • Målsetningen med prosjektet er å få mer kunnskap om hva som skiller tarmfloraen mellom pasienter med anoreksi og friske. Vi ønsker også å undersøke om tarmfloraen «normaliseres» i løpet av behandling på klinikk for spiseforstyrrelser og om «normalisering» er viktig for å bli frisk av sin anoreksi.

  Videre skal vi undersøke hvordan tarmfloraen spiller sammen med kostholdet og hvordan dette samspillet kan påvirke psykisk helse og andre anoreksi-relevante problemer som nedsatt appetitt, tarmproblemer og vektregulering.

  Studien vil kunne bidra til økt kunnskap om hvilke kostholdsfaktorer som er gunstige i behandling av anoreksi og forhåpentligvis finne nye typer prebiotika (karbohydrat-typer som er mat for bakteriene i tarmen) som potensielt kan brukes til å normalisere tarmfloraen/reversere ubalansen i tarmfloraen hos pasienter med anoreksi.

 • Studien er et stort nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom NMBU og samtlige regionale enheter for spiseforstyrrelser i Norge, i tillegg til Modum Bad og pasientorganisasjonene Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) og Rådgivning for Spiseforstyrrelser (ROS). Det er et stort prosjekt bestående av tre deler som omfatter 1) en klinisk studie på pasienter med alvorlig anoreksi og en kontrollgruppe, 2) en laboratoriestudie 3) et dyreforsøk.

  1) Den kliniske studien

  I den kliniske studien skal det rekrutteres cirka 90 pasienter med alvorlig anoreksi som er innlagt ved døgnposter for spiseforstyrrelser. I tillegg skal det rekrutteres en kontrollgruppe bestående av et tilsvarende antall friske personer. Avføringsprøver, blodprøver, spørreskjema om blant annet psykisk helse, kosthold, fysisk og psykisk helse skal tas ved tre tidspunkt for pasientgruppen, og ved start for kontrollgruppen.

  2) Laboratorieforsøket

  I den andre delen av studien skal effekten av ulike prebiotika studeres i et «kunstig tarmsystem». Tarmflora fra pasienter med anoreksi skal dyrkes opp og deretter tilsettes ulike typer prebiotika (karbohydrater) med mål om å manipulere tarmfloraen i en mer normal retning. Slik kan vi forhåpentligvis kunne få økt kunnskap om hvilke typer karbohydrater som kan reversere anoreksi-spesifikke endringer i tarmfloraen, og forhåpentligvis bidra til å redusere AN-spesifikke plager.

  3) Dyrestudien

  I den tredje og siste delen av studien skal tarmflora fra pasienter med anoreksi overføres til mus som så skal gjennom en rekke psykologiske tester. Testene er laget for å måle blant annet angst, uro, rigiditet/OCD og så videre, som er typiske plager hos personer med anoreksi. På denne måten kan vi få økt kunnskap om hvordan tarmfloraen hos personer med anoreksi påvirker fysisk og psykisk helse. Vi skal deretter teste om det er mulig å reverser anoreksi-relaterte plager/trekk som angst, depresjon, tvangspreget atferd, appetitt og vektregulering med mer, ved å gi musene prebiotika (fra del 2).

Forskere i prosjektet

  Øyvind Rø

  Professor

  Regional seksjon for spiseforstyrrelser/Oslo Universitetssykehus (OUS)

  Cynthia Bulik

  Professor

  Karolinska Institutet

  Monica Hauger Carlsen

  Monica Hauger Carlsen

  Førsteamanuensis

  Universitetet i Oslo

Samarbeidspartnere

Nyheter fra prosjektet

Medieoppslag

Siv Kjølsrud Bøhn er førsteamanuensis ved KBM.

Tror manipulering av tarmfloraen kan gjøre de med anoreksi friskere (NRK)

Av alle de som får behandling mot anoreksi, får bare halvparten gode resultater. Forskere har en teori om at problemet – og løsningen – finnes i tarmen.

Om NORMA studien på God Morgen Norge, TV2

Intervju God Morgen Norge