Hogstmasking doing its thing

Vi skal utvikle verktøy som forbedrer skogens motstandsevne mot klimaendringer og som bidrar til reduserte klimagassutslipp ved å erstatte fossilbaserte produkter med skogprodukter, og som samtidig gir økt og bærekraftig avkastning for skogeieren.

01 jan. 2020 - 31 des. 2024

BIONÆR, Norges forskningsråd gjennom Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

 • Skogen spiller en viktig rolle for klimaet. Netto tilvekst i Norsk skog binder nå CO2 tilsvarende om lag 45-50% av landets totale årlige klimagassutslipp, men norske og europeiske skoger viser tegn til lavere karbonbinding fordi skogen blir eldre. Eldre skog vokser saktere og gir samtidig høyere risiko for betydelige utslipp av karbon og økonomiske tap på grunn av vindfelling, brann, råte eller insektangrep. Samtidig forventes omfanget av skogskader å øke i frekvens og alvorlighetsgrad som følge av klimaendringene.

  Prosjektet Klimasmart skogbruk Norge vil adressere kunnskapsmangler spesielt knyttet til analyser og modellering av risiko i skog. Kjernen i prosjektet er å identifisere robuste skogforvaltningsstrategier som gir vinn-vinn situasjoner fra flere ulike perspektiver. Prosjektet vil gi retningslinjer og råd for skogbehandling som reduserer risiko, bidrar til CO2-binding og sikrer inntekter for skogeieren.

 • Hovedformålet er å utvikle et vitenskapelig rammeverk som tar hensyn til karbonbinding, strålingspådriv, substitusjon og risiko på en helhetlig måte, samtidig som skogeiernes inntekter ivaretas. Kjernen i prosjektet er å identifisere robuste skogforvaltningsstrategier som gir vinn-vinn situasjoner fra flere ulike perspektiver. Prosjektet vil gi retningslinjer og råd for skogbehandling som reduserer risiko, bidrar til CO2-binding og sikrer inntekter for skogeieren.

 • Prosjektet blir gjennomført av ledende skogforskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norsk institutt for bioøkonomisk forskning i samarbeid med skogforskningsinstituttet LUKE i Finland og Wageningen universitet i Nederland.

  Sentrale interessenter for norsk skogforvaltning deltar i en referansegruppe som skal sikre relevans ved å bidra med råd og prioriteringer i prosjektet.

 • Clara A. Fernández

  NIBIO

  Ryan Bright

  NIBIO

  Annika Kangas

  Natural Resources Institute Finland

  Rasmus Astrup

  NIBIO

  Gert-Jan Nabuur

  Wageningen University and Research