Bioøkonomi

Forumet søker å bevisstgjøre betydningen av begrepet sirkulær økonomi i norsk avløpshåndtering. Dette skal gjøres ved effektiv kommunikasjon og en formidlingsstrategi som kan tiltrekke interessen til målgruppene.

01 jan. 2021 - 01 jan. 2030
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har, sammen med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), fått midler av Norges forskningsråd til å etablere “Forum for sirkulær økonomi i norsk avløpsbransje” i 2019. Forumet er åpent for industri, norske kommuner og andre som jobber med avløp og slamhåndtering og vil legge til rette for kommunikasjon og kompetanseutvikling. Dette vil skje gjennom seminarer og deling av informasjon. Denne nettsiden viser status for sentrale aktører i Norge og internasjonalt og peker på noen ulike veier videre for økt sirkulær økonomi i avløpsbransjen.

  NMBU har mer enn 30 års erfaring innen sirkulær økonomi og hvordan gjenvinne og resirkulere ressurser fra hjemmet til landbruksområdet. Dette har materialisert seg i EU-prosjektet «Sino-European innovative grønne og smarte byer - SiEUGreen» hvor NMBU skal videreutvikle og demonstrere sirkulær økonomi i praksis som støtte til urbant og peri-urbant landbruk. I dag leter mange avløpsselskaper i Norge, inkludert HIAS (Hamar interkommunale avløpsselskap), VEAS (Vestfjorden avløpsselskap, Oslo) og NRA (Nedre Romerike avløpsselskap), etter ny teknologi for å oppgradere eller bygge om systemene sine for å kunne resirkulere mer av sine ressurser på en trygg måte. SiEUGreen demonstrerer et desentralisert system som vil utfylle de eksisterende storskalasystemene ved dagens sentraliserte renseanlegg. Kompetansen samlet ved NMBU og NIBIO, og praktisert gjennom SiEUGreen er verdifull for både sentraliserte og desentraliserte systemer.

  Ved å skape et nettverk for «Sirkulære økonomiløsninger i norsk avløpsbransje» tror vi at vi kan akselerere omstillingen av norsk avfallshåndtering mot sirkulær økonomi. Forumet skal være åpent for alle norske kommuner og deres relevante institusjoner og legge til rette for kommunikasjon og kompetansebygging. Dette vil skje gjennom fagmøter, deling av informasjon på nettet og ved å gi startpenger til analyse av sentrale problemstillinger som tas opp av utøverne.

  Råstoffkildene for produksjon av plantegjødsel er begrenset, og prisene øker. For å kunne både redusere vannforurensning og produsere tilstrekkelig gjødsel til å kunne opprettholde og øke fremtidig landbruksproduksjon er resirkulering fra organiske kilder helt nødvendig. Sirkulær økonomi står høyt på agendaen både i EU og i Norge. Regjeringen la i juni 2021 frem «Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi», der bl.a. giftfrie sirkulære kretsløp er omtalt.

  Avløpsvann fra husholdninger inneholder store mengder fosfor (P), men også de andre makronæringsstoffene; nitrogen (N) og kalium (K). Til dags dato blir bare små mengder P fra avløpsvann resirkulert og P utfelt med jern- eller aluminiumbaserte koagulanter har en begrenset gjødselverdi. Nye prosesser er under utvikling der P, men også N og K, samt mikronæringsstoffer kan resirkuleres i en mer plantetilgjengelig form. Organisk materiale kan omdannes til bioenergi og jordforbedringsmiddel. I dag er det mange avløpsselskaper som utvikler eller ønsker å ta i bruk ny teknologi for å gjenvinne og gjenbruke disse ressursene på en trygg måte. Avløpsvannet inneholder også mikroorganismer, tungmetaller og organiske forbindelser som vi ikke vil overføre til landbruk og vannmiljø.

 • Hovedmål:

  • Skape et forum for deling av informasjon, forskning og bevissthet rundt sirkulær økonomi i norsk avløpshåndtering.

  Sekundærmål:

  • Inspirere planleggere og eiere av renseanlegg og selskaper til å bruke nye ideer og muligheter gitt gjennom sirkulær økonomi
  • Gi forskningsfasiliteter og kompetanse til det norske avløpsmiljøet
  • Gi grunnlag for ny forskrift om organisk utvunnede gjødselprodukter

 • Daniel Todt

  Multiconsult

  Jihong Liu Clarke

  NIBIO

  Trond Mæhlum

  NIBIO

  Bente Føreid

  NIBIO