Kvalitetssikring av ph.d.-programma ved NMBU

Av Solveig Fossum-Raunehaug

NMBU arbeider kontinuerleg med kvaliteten i forskarutdanninga slik at overordna læringsmål og element som inngår i ph.d.-programma er oppdaterte og relevante. Arbeidet skal òg sikra at programma har ein plass i NMBUs samfunnsoppdrag og at dei har relevans for arbeidsmarknad og samfunn generelt.

NMBU har 8 ph.d.-program knyttet til 7 fakultet. Ein kombinasjon av årlege og periodiske programevalueringar skal gi nødvendig kunnskap til å sikra høg kvalitet i utdanninga og å driva eit godt utviklingsarbeid.

Ph.d.-programevalueringane høyrer til i Årsrapport for Forskarutdanninga ved NMBU og utgjer ein del av det kontinuerlige arbeidet med studiekvalitet ved NMBU (jf. US-vedtak 22.10.15).

Årleg evaluering av alle ph.d.-program

Fakulteta gjennomfører årleg ei evaluering sine ph.d.-program. Evalueringa er basert på tilbakemeldingar frå ph.d.-kandidatane (via spørjeundersøking) og diskusjonar i fakultetets ph.d.-programutval, og munnar ut i ein kortfatta årsrapport. 

Fakultetas årsrapport for 2023 skal vere godkjend av dekan og levert til Forskingsavdelinga i P360 sak 23/01285 innan 15. januar 2024. 

Tidslinje for arbeidet:

1. oktober: Frist for årlig fremdriftsrapportering for ph.d.-kandidatene ved fakultetene. Framdriftsrapportene skal ha elementer fra tidligere ph.d.-spørreundersøkelse.

1. oktober - medio desember: Periode for fakultetene og Forskningsavdelingens analyse av resultater fra framdriftsrapportene.

1. desember: Fakultetene og Forskningsavdelingen kan hente ut foreløpige tall for opptak, antall disputaser m.m. fra INNSIKT (om ønskelig).

Medio desember: Status for forskerutdanning for inneværende år presenteres i NMBU-Forskningsutvalget (NMBU-FU). Det gjennomføres en erfaringsutveksling om forskerutdanningen og foreslås tiltak for neste år. Tiltak baseres på Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev, NOKUT-rapporter, og presentasjoner fra Forskningsavdelingen, fakultetene og ph.d.-studentene. Status og erfaringsutveksling skal basere seg på Handlingsplanen for forskerutdanning 2023-2026. Eventuelle endringer vedtas.

1. januar: Data for forskerutdanningen hentes fra INNSIKT av fakultetene og Forskningsavdelingen. Datagrunnlaget i FS må være oppdatert.

1. november – 15. januar: Periode for fakultetenes skriving av Årsrapport for forskerutdanningen ved fakultetet. Data for fakultetet hentes ut fra INNSIKT per 1. januar.

15. januar: Frist for oversending av fakultetenes Årsrapport for forskerutdanningen til Forskningsavdelingen.

1. januar – 15. februar: Periode for Forskningsavdelingens skriving av Årsrapport for forskerutdanningen ved NMBU.

Medio mars: Årsrapport for forskerutdanningen ved NMBU legges fram for Universitetsstyret til orientering.

Medio mars: Årsrapport for forskerutdanning ved NMBU legges fram for Universitetets Leder-Team (ULT) til orientering.

Medio april: Årsrapport for forskerutdanningen ved NMBU legges fram for NMBU-Forskningsutvalget til orientering.

Årsrapport forskarutdanninga ved NMBU

Årsrapportane for forskarutdanninga ved NMBU finn du nederst på denne sida.

Sammenslåing av fremdriftsrapportering og spørreundersøkelse for ph.d.-kandidatane

Sammenslåing av fremdriftsrapportering og spørreundersøkelse ble vedtatt på FU-møte den 9. juni 2022.

Den årlige spørreundersøkelsen vil derfor ikke lenger bli sendt ut til kandidatene i september da spørreundersøkelsen blir en del av
fremdriftsrapporten.

En felles frist for hele NMBU for fremdriftsrapportering er den 1. oktober. Fakultetene som tar opp kandidater til et felles opptaksprogram på høsten, er et unntak. Fremdriftsrapportering for disse kandidatene skal ikke skje det første kalenderåret etter opptaket.

Periodisk evaluering av utvald(e) ph.d.-program

Det blir gjennomført periodisk evaluering av utvalde ph.d.-program, første gong i 2019-2020. 

Rektor har det overordna ansvaret for periodiske programevalueringar. 

Periodiske evalueringar gjerast med 7-10 års mellomrom. Oversikt (tentativ) periodiske ph.d.-programevalueringer ved NMBU: (vedtatt i FU-sak 26/18 og FU-sak 5/21):

Evaluerings år

Ph.d.-program

Fakultet

2019-2020

Husdyr- og akvakulturvitenskap
Plantevitenskap

BIOVIT

2020-2021

Miljøvitenskap
Naturforvaltning

MINA

2021-2022

Realfag og teknologi

REALTEK

2022-2023

Samfunnsutvikling og planlegging
Internasjonale miljø og utviklingsstudier

LANDSAM

2023-2024

Veterinærvitenskap

VET

2024-2025

Natur- og matvitenskap

KBM

2025-2026

Økonomi og administrasjon

HH

Kontaktpersoner:

Publisert - Oppdatert

Del på