Kvalitetssikring av ph.d.-programmene ved NMBU

NMBU arbeider kontinuerlig med kvaliteten i forskerutdanningen slik at overordnete læringsmål og elementer som inngår i ph.d.-programmene er oppdaterte og relevante. Arbeidet skal også sikre at programmene har en plass i NMBUs samfunnsoppdrag og at de har relevans for arbeidsmarked og samfunn generelt.

Kvalitetssikring av ph.d.-programmene ved NMBU

NMBU har 10 ph.d.-program tilknyttet 7 fakulteter. En kombinasjon av årlige og periodiske programevalueringer skal gi nødvendig kunnskap til å sikre høg kvalitet i utdanningen og å drive et godt utviklingsarbeid. Ph.d.-programevalueringene inngår i Årsrapport for Forskerutdanningen ved NMBU og utgjør en del av det løpende arbeidet med studiekvalitet ved NMBU (jf. US-vedtak 22.10.15).

Årlig evaluering av alle ph.d.-programmer

Det gjennomføres en årlig evaluering av hvert enkelt ph.d.-program ved NMBU. Dekanen har overordnet ansvar for den årlige programevalueringen. Evalueringen munner ut i en kortfattet programrapport basert på tilbakemeldinger fra ph.d.-kandidatene (via spørreundersøkelse), fakultetets Forskningsutvalg (Fakultet-FU), ph.d.-programutvalg o.a.

Programrapport for 2018 godkjennes av dekan og leveres til Forskningsavdelingen innen 1. februar 2019. 

Spørreundersøkelse til ph.d.-kandidatene:

Alle ph.d.-kandidater mottar én gang i året (i juni) en spørreundersøkelse fra Forskningsavdelingen. Undersøkelsen er på engelsk, og ph.d.-kandidatene har svarfrist 1. oktober. Forskningsavdelingen sammenstiller resultatene og formidler disse, sammen med annet datagrunnlag for programevalueringene, til fakultetene per 1. desember.

_____

Periodisk evaluering av utvalgt(e) ph.d.-program

Det gjennomføres periodisk evaluering av utvalgte ph.d.-program, første gang i 2019. Rektor har det overordnede ansvaret for periodiske programevalueringer. 

Open Science
Open Science
Photo
Shutterstock
Published 19. desember 2016 - 12:31 - Updated 28. januar 2019 - 14:25