Kvalitetssikring av ph.d.-programmene ved NMBU

NMBU arbeider kontinuerlig med kvaliteten i forskerutdanningen slik at overordnede læringsmål og elementer som inngår i ph.d.-programmene er oppdaterte og relevante. Arbeidet skal også sikre at programmene har en plass i NMBUs samfunnsoppdrag og at de har relevans for arbeidsmarked og samfunn generelt.

Kvalitetssikring av ph.d.-programmene ved NMBU

NMBU har 10 ph.d.-program tilknyttet 7 fakulteter. En kombinasjon av årlige og periodiske programevalueringer skal gi nødvendig kunnskap til å sikre høg kvalitet i utdanningen og å drive et godt utviklingsarbeid. Ph.d.-programevalueringene inngår i Årsrapport for Forskerutdanningen ved NMBU og utgjør en del av det løpende arbeidet med studiekvalitet ved NMBU (jf. US-vedtak 22.10.15).

Årlig evaluering av alle ph.d.-programmer

Det gjennomføres en årlig evaluering av hvert enkelt ph.d.-program ved NMBU. Dekanen har overordnet ansvar for den årlige programevalueringen. Evalueringen munner ut i en kortfattet programrapport basert på tilbakemeldinger fra ph.d.-kandidatene (via spørreundersøkelse), fakultetets Forskningsutvalg (Fakultet-FU), ph.d.-programutvalg o.a.

Programrapport for 2019 godkjennes av dekan og leveres til Forskningsavdelingen i sak 19/05981 innen 1. februar 2020. 

Spørreundersøkelse til ph.d.-kandidatene:

Alle ph.d.-kandidater mottar én gang i året (i juni) en spørreundersøkelse fra Forskningsavdelingen. Undersøkelsen er på engelsk, og ph.d.-kandidatene har svarfrist 1. oktober. Forskningsavdelingen sammenstiller resultatene og formidler disse, sammen med annet datagrunnlag for programevalueringene, til fakultetene per 1. desember.

_____

Periodisk evaluering av utvalgt(e) ph.d.-program

Det gjennomføres periodisk evaluering av utvalgte ph.d.-program, første gang i 2019. Rektor har det overordnede ansvaret for periodiske programevalueringer. 

Oversikt (tentativ) periodiske ph.d.-program evaleuringer ved NMBU (vedtatt i FU-sak 26/18):

Evaluerings år

Program – navn

Fakultet

 

2019

Husdyr- og akvakulturvitenskap og Plantevitenskap

BIOVIT

2020

Miljøvitenskap og Naturforvaltning

MINA

2021

Realfag og teknologi

REALTEK

2022

Samfunnsutvikling og planlegging og Internasjonale miljø og utviklingsstudier

LANDSAM

2023

Veterinærvitenskap

VET

2024

Natur- og matvitenskap

KBM

2025

Økonomi og administrasjon

HH

 

 

Open Science
Open Science
Foto
Shutterstock

Published 19. desember 2016 - 12:31 - Updated 3. February 2020 - 8:39