Kvalitetssikring av ph.d.-programma ved NMBU

NMBU har 10 ph.d.-program knyttet til 7 fakultet. Ein kombinasjon av årlege og periodiske programevalueringar skal gi nødvendig kunnskap til å sikra høg kvalitet i utdanninga og å driva eit godt utviklingsarbeid. Ph.d.-programevalueringane høyrer til i Årsrapport for Forskarutdanninga ved NMBU og utgjer ein del av det kontinuerlige arbeidet med studiekvalitet ved NMBU (jf. US-vedtak 22.10.15).

Årleg evaluering av alle ph.d.-program

Fakulteta gjennomfører årleg ei evaluering sine ph.d.-program. Evalueringa er basert på tilbakemeldingar frå ph.d.-kandidatane (via spørjeundersøking) og diskusjonar i fakultetets ph.d.-programutval, og munnar ut i ein kortfatta årsrapport. 

Fakultetas årsrapport for 2021 skal vere godkjend av dekan og levert til Forskingsavdelinga i P360 sak 21/02535 innan 1. januar 2022. 

Tidslinje for arbeidet:

1. september – 1. oktober: Periode for årlig spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen sendes til kandidatene 1. september med frist 1. oktober. Data hentes ut per 1. oktober og Forskningsavdelingen jobber med analyse av de innkommende svarene frem til 1. november.

1. oktober - 1. november: Periode for Forskingsavdelingas analyse av de innkommende svar frå ph.d.-spørreundersøkelsen og data fra Felles studentsystem (FS).

1. november: FRIST Forskingsavdelingas oversending av datagrunnlag fra FS og resultater frå spørreundersøkelsen til fakultetene.

1. november – 1. januar: Periode for fakultetenes skriving av Årsrapport for forskerutdanninga ved fakultetet.

1. januar: FRIST fakultetenes Årsrapport for forskerutdanningen oversendes til Forskingsavdelinga.

1. januar – 1. februar: Periode for Forskingsavdelingas skriving av Årsrapport for forskerutdanninga ved NMBU.

Mid februar: Årsrapport for Forskerutdanninga ved NMBU legges fram for NMBU-Forskingsutvalet. Det gjennomføres en erfaringsutveksling om forskerutdanningen forrige år og foreslås tiltak for inneværende år. I tillegg gjennomgås de periodiske evalueringene og ph.d.-programporteføljen.

Mid mars: Årsrapport for Forskerutdanninga ved NMBU legges fram for Universitetsstyret til orientering.

Årsrapport forskarutdanninga ved NMBU

Årsrapportane for forskarutdanninga ved NMBU finn du til høgre på denne sida.

Spørreundersøking til ph.d.-kandidatane

Alle ph.d.-kandidatar får ein gong i året (i september) ei spørjeundersøking frå Forskingsavdelinga. Undersøkinga er på engelsk, og ph.d.-kandidatane har svarfrist 1. oktober. Forskingsavdelinga samanliknar resultata og formidlar desse, saman med anna datagrunnlag for programevalueringane, til fakulteta per 1. november.

Periodisk evaluering av utvald(e) ph.d.-program

Det blir gjennomført periodisk evaluering av utvalde ph.d.-program, første gong i 2019-2020. Rektor har det overordna ansvaret for periodiske programevalueringar. Periodiske evalueringar gjerast med 7-10 års mellomrom. Oversikt (tentativ) periodiske ph.d.-programevalueringer ved NMBU: (vedtatt i FU-sak 26/18 og FU-sak 5/21):

Evaluerings år

Ph.d.-program

Fakultet

2019-2020

Husdyr- og akvakulturvitenskap
Plantevitenskap

BIOVIT

2020-2021

Miljøvitenskap
Naturforvaltning

MINA

2021-2022

Realfag og teknologi

REALTEK

2022-2023

Samfunnsutvikling og planlegging
Internasjonale miljø og utviklingsstudier

LANDSAM

2023-2024

Veterinærvitenskap

VET

2024-2025

Natur- og matvitenskap

KBM

2025-2026

Økonomi og administrasjon

HH

 

 

Open Science

Open Science

Foto
Shutterstock

Published 19. desember 2016 - 12:31 - Updated 11. mars 2022 - 14:47