Kvalitetssikring av ph.d.-programma ved NMBU

NMBU har 10 ph.d.-program knytte til 7 fakultet. Ein kombinasjon av årlege og periodiske programevalueringar skal gi nødvendig kunnskap til å sikra høg kvalitet i utdanninga og å driva eit godt utviklingsarbeid. Ph.d.-programevalueringane høyrer til i Årsrapport for Forskarutdanninga ved NMBU og utgjer ein del av det kontinuerlige arbeidet med studiekvalitet ved NMBU (jf. US-vedtak 22.10.15).

Årleg evaluering av alle ph.d.-program

Det blir gjennomført ei årleg evaluering av kvart enkelt ph.d.-program. Dekanen har overordna ansvar for den årlege programevalueringa. Evalueringa munnar ut i ein kortfatta programrapport basert på tilbakemeldingar frå ph.d.-kandidatane (via spørjeundersøking), fakultetets Forskingsutval (Fakultet-FU), ph.d.-programutval o.a.

Programrapport for 2021 skal vere godkjend av dekan og levert til Forskingsavdelinga i sak (kommer) innan 1. februar 2022. 

Årsrapport forskarutdanninga ved NMBU

Årsrapportane for forskarutdanninga ved NMBU finn du til høgre på denne sida.

Spørreundersøking til ph.d.-kandidatane

Alle ph.d.-kandidatar får ein gong i året (i juni) ei spørjeundersøking frå Forskingsavdelinga. Undersøkinga er på engelsk, og ph.d.-kandidatane har svarfrist 1. oktober. Forskingsavdelinga samanliknar resultata og formidlar desse, saman med anna datagrunnlag for programevalueringane, til fakulteta per 1. desember.

Periodisk evaluering av utvald(e) ph.d.-program

Det blir gjennomført periodisk evaluering av utvalde ph.d.-program, første gong i 2019-2020. Rektor har det overordna ansvaret for periodiske programevalueringar. Periodiske evalueringar gjerast med 7-10 års mellomrom. Oversikt (tentativ) periodiske ph.d.-programevalueringer ved NMBU: (vedtatt i FU-sak 26/18 og FU-sak 5/21):

Evaluerings år

Ph.d.-program

Fakultet

2019-2020

Husdyr- og akvakulturvitenskap
Plantevitenskap

BIOVIT

2020-2021

Miljøvitenskap
Naturforvaltning

MINA

2021-2022

Realfag og teknologi

REALTEK

2022-2023

Samfunnsutvikling og planlegging
Internasjonale miljø og utviklingsstudier

LANDSAM

2023-2024

Veterinærvitenskap

VET

2024-2025

Natur- og matvitenskap

KBM

2025-2026

Økonomi og administrasjon

HH

 

 

Open Science

Open Science

Foto
Shutterstock

Published 19. desember 2016 - 12:31 - Updated 11. mars 2021 - 15:23