Forsikringsordninger for studenter ved NMBU

Vet du om du er forsikret dersom du blir skadet i forbindelse med undervisning eller på ekskursjoner/feltarbeid? Er du forsikret dersom det brenner på hybelen din? Hva om PC, sykkel eller mobil blir stjålet eller ødelagt på ferie?

Statlige institusjoner som NMBU har ikke lov til å tegne forsikringer på studentenes vegne. Du er derfor ikke forsikret gjennom NMBU.

I noen situasjoner er du som student allikevel yrkesskadeforsikret mot uhell, sykdom og skade som skyldes en arbeidsulykke som oppstår i en undervisningssituasjon. Dette reguleres av folketrygdloven § 13-10.

Ordet skade brukes i denne sammenheng som skade, sykdom og ulykke.

 • En arbeidsulykke defineres som en hendelse som er:

  • Plutselig/ uventet og som du utsettes for i arbeidet/studiet ditt
  • Konkret og tidsavgrenset som fører til en belastning/påkjenning som er usedvanlig sammenlignet med hva som er normalt for arbeidet/studiet

  Merk at belastningslidelser i skjelett- og muskelsystemet som har utviklet seg over tid ikke regnes som en yrkesskade. Dette samme gjelder lidelser som har utviklet seg grunnet psykiske påkjenninger eller belastninger over tid.

 • Blir du skadet innenfor undervisningstiden, regnes skaden din som en yrkesskade. Da er du dekket av folketrygdens yrkesskadedekning.

  For at en skade skal kunne dekkes, må skaden ha oppstått mens du var:

  • i en undervisningssituasjon,
  • på undervisningsstedet,
  • i undervisningstiden

  Yrkesskadedekningen kan også gjelde om du blir skadet utenfor undervisningsstedet, men da må dette skje i undervisningstiden.

  Du må være medlem av folketrygden (lenke til NAV) for å ha yrkesskadedekning. For å være medlem av folketrygden må du ha oppholdt deg i Norge i minst 12 måneder, eller oppholdet i Norge må være ment å vare i minst 12 måneder.­­­

 • Hvis du skader deg på campus, men dette ikke er i selve undervisningssituasjonen er du ikke dekket av folketrygdens yrkesskadedekning. Det vil si at skjer skaden når du er i kantinen, på lesesalen eller andre steder på campus er du ikke dekket. Så lenge dette skjer i din egen tid og utenfor styrt undervisningsopplegg, oppfyller du ikke kriteriene i folketrygdloven § 13-10.

 • Når du er i praksis i en virksomhet, skal du som hovedregel regnes som en arbeidstaker på praksisstedet. Det vil si at du er underlagt arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter (§ 5). Når du er i praksis skal du melde avvik etter praksisstedets rutiner. Det er da praksisstedet som følger opp avviket, og håndterer eventuelle skader du har pådratt deg. Avvik meldes også til NMBU.

  Når du er ute i praksis, kan du i tillegg til yrkesskadedekning etter folketrygdloven, også ha rett til yrkesskadedekning etter yrkesskadeforsikringsloven. Dersom du i praksisen utfører de tilnærmet samme arbeidsoppgavene som de andre ansatte, kan du altså ha rettigheter etter loven.

  Eventuelle rettigheter til å fremme erstatningskrav mot praksisplassen må vurderes konkret fra tilfelle til tilfelle.

 • For å ha en fullgod forsikring, bør du ha tegne private forsikringer som personskadeforsikring, reiseforsikring, innboforsikring og eventuelt andre forsikringer i tillegg.

  Private forsikringer må du betale for selv. Dette gjelder selv om forsikringen gjelder studiesituasjonen din. I noen tilfeller kan du fremdeles være dekket av foreldrenes forsikringer.

  Skulle du bli skadet i studietiden må du huske å melde fra til ditt private forsikringsselskap også.

 • Er du en norsk statsborger og studerer ved universitet eller høyskole i utlandet med lån eller stipend fra Statens lånekasse, er du pliktig medlem av folketrygden. Som medlem av folketrygden er du dekket mot skader gjennom folketrygdens yrkesskadedekning, forutsatt at du har lån eller stipend fra Lånekassen.

  Det er allikevel viktig at du tegner egen reiseforsikring før du reiser.

 • Hovedregelen er at yrkesskadedekningen gjelder for deg under feltøvelser og studieturer, så lenge skaden skjer i undervisningstiden.

  Selv om du er på en tur i regi av NMBU er du nok ikke dekket dersom det skulle oppstå skade på fritiden under slike reiser. Det er derfor viktig at du tegner privat forsikring.

 • Dersom du blir skadet av noen andre og skaden skyldes at noen har handlet uaktsomt, eller den som har skadet deg kan ha så kalt objektivt ansvar, kan du kreve erstatning ved å gå til rettsak. Merk at det er du som har bevisbyrden.

 • Når NAV mottar melding om yrkesskade, vil de vurdere om tilfellet er en yrkesskade. Selv om skaden godkjennes som en yrkesskade, er det ikke gitt at dette automatisk fører til at du får økonomisk kompensasjon.

  Skulle du ha behov for videre medisinsk/fysikalsk behandling etter skaden, bør du kontakte Nav for å sjekke om etaten dekker utgiftene. Dersom yrkesskaden er av en slik art at du får rett på løpende ytelser fra Nav som arbeidsavklaringspenger, uførepenger eller lignende, bør du være oppmerksom på at du kan ha rett til en yrkesskadefordel i utbetalingen (mer penger). Dette er det Nav som vurderer.

  Blir du skadet og skaden er alvorlig og varig nok, kan du også ha rett på en årlig «menerstatning» (en erstatningsform for tapt livsutfoldelse og andre ikke økonomiske målbare byrder) så lenge du lever. Se folketrygdloven § 13-17.

 • NMBU kan bli erstatningsansvarlige for skader som du pådrar deg. Disse vilkårene må være oppfylt for at institusjonen skal bli erstatningsansvarlig:

  • Et ansvarsgrunnlag
  • Et økonomisk tap
  • Årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og ditt økonomiske tap

  Dersom du vil fremme et erstatningskrav, må du dokumentere det økonomiske tapet, eksempelvis ekstra utgifter på grunn av skaden eller annet økonomisk tap. Det er du som må bevise at det er institusjonen som kan bebreides for skaden du har pådratt deg.

  Erstatningskravet bør fremmes så snart som mulig. Kravet foreldes 3 år etter den dagen du fikk eller burde ha skaffet deg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige.

  I saker med erstatningskrav opp til 250 000 kroner, har institusjonen fullmakt til enten å inngå forlik eller innrømme ansvar. I saker med erstatningskrav over 250 000 kroner, er det Kunnskapsdepartementet som vil vurdere saken.

  • Som nordisk student er du forsikret gjennom folketrygden dersom du er registrert i folkeregisteret i Norge. Dersom du ikke er medlem, gir folketrygdloven deg rett til å få dekket medisinske utgifter.

  EØS-land eller Sveits

  • Som student fra et EØS-land eller Sveits er du som regel ikke medlem av den norske folketrygden.
  • Dersom du er medlem av trygdeordningen i ditt hjemland mens du studerer i Norge, har du rett til å få dekket kostnader til øyeblikkelig og nødvendig behandling etter norske regler.
  • Om du ikke har rett til et helsetrygdkort fra hjemlandet ditt, må du sørge for å ha en annen forsikring som dekker medisinske utgifter i Norge.