Si fra - meld avvik!

Tunet 2011
Tunet 2011 Foto: Kjersti Sørlie Rimer

NMBU ønsker at alle studenter skal ha et trygt, godt og stimulerende læringsmiljø som fremmer god læring og gir kunnskap for livet. For å få til dette er universitetet avhengig av å få tilbakemeldinger om uønskede hendelser og ting som ikke fungerer.

NB: Har du blitt utsatt for voldtekt eller annet seksuelt overgrep? Her er viktig informasjon og kontaktinformasjon til overgrepsmottaket. Er du utsatt for, eller vitne til andre lovbrudd, kontakt Politiet (politiet.no).

 • NMBUs emner og program skal kjennetegnes av høy studiekvalitet og godt psykososialt læringsmiljø. For å få til dette, kreves det aktive og engasjerte studenter som bidrar med konstruktive tilbakemeldinger.

  NMBUs kvalitetssikringssystem for utdanning beskriver hvordan du som student kan gi tilbakemeldinger på emner, program og læringsmiljø

  Opplever du at tilbakemeldinger ikke blir fulgt opp? Du kan da sende inn en avviksmelding.

  Skjema for avviksmelding (bokmål).

  Skjema for avviksmelding (nynorsk).

  Skjemaet blir sendt til arkivet, og sekretær for læringsmiljøutvalget vil være mottaker av skjemaet. Du er ikke anonym når du melder inn avvik, men saken vil bli behandlet konfidensielt.

 • Uønskede hendelser, ulykker, farlige situasjoner eller regelbrudd skal meldes inn som avvik.

  For eksempel:

  • Hvis det oppstår skade på mennesker, materiell eller miljø
  • Ved manglende verneinnretninger
  • Hvis opplæringen ikke er i overensstemmelse med lover og forskrifter

  Benytt skjema Avviksskjema HMS for å rapportere om uønskede hendelser, ulykker eller nestenulykker, farlige situasjoner eller regelbrudd.

  Skjema kan også benyttes hvis man vil gi forslag til forbedringer med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

  Kopi av det innsendte skjemaet lagres i arkivsystemet. Det er dedikerte personer ved det fakultetet du oppgir på skjemaet som mottar avviket. Du er ikke anonym når du melder inn en sak, og du kan være trygg på at avviket du sender inn følges opp.

 • Gi tilbakemelding dersom det er feil og mangler knyttet til det fysiske eller digitale læringsmiljøet.

  For eksempel:

  • Ventilasjon
  • Renhold
  • Belysing
  • Feil og mangler på IKT-utstyr

  Feil og mangler sendes inn via NMBU-hjelp.

  Opplever du at tilbakemeldinger ikke blir fulgt opp? Du kan da sende inn en avviksmelding.

  Skjema for avviksmelding (bokmål).

  Skjema for avviksmelding (nynorsk).

  Skjemaet blir sendt til arkivet, og sekretær for læringsmiljøutvalget vil være mottaker av skjemaet. Du er ikke anonym når du melder inn avvik, men saken vil bli behandlet konfidensielt.

  Ansvaret for studentboliger, Eika sportssenter og kantiner ligger hos studentsamskipnaden. Ta kontakt med Studentsamskipnaden i Ås ved tilbakemeldinger.

 • Er du utsatt for eller blitt kjent med noe du oppfatter som kritikkverdige forhold, oppfordrer vi deg til å si ifra. Uavhengig av din rolle bør kritikkverdige forhold varsles umiddelbart. Dersom du varsler, vil saken bli behandlet konfidensielt. Du som student skal ikke oppleve negative konsekvenser som følge av at du varsler.

  Kritikkverdige forhold kan være brudd på lov, regler, interne retningslinjer og instrukser eller brudd på alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Det kan for eksempel være seksuell trakassering, mobbing, rusmisbruk, tyveri, økonomisk utroskap og diskriminering. Alle straffbare forhold skal meldes til politiet.

  Håndtering av varsler

  Vil du varsle en sak, ta kontakt med NMBUs varslingssekretariat. Her finner du kontaktinformasjon og informasjon om håndtering av varsler (innlogging via Feide)

  Direkte lenke til varslingsskjema

  Du kan også lese mer på sikresiden.no, hvor du får forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i akutte situasjoner som vold, trusler, brann, seksuell trakassering, førstehjelp mm..

  Råd og hjelp kan også fås av:

 • Har du opplevd brudd på informasjonssikkerhet eller personvern ved NMBU, oppfordrer NMBU til å melde inn dette.

  For eksempel

  • Feilsendt e-post, særlig der det er personopplysninger
  • Deling av brukernavn og passord
  • Rutiner som ikke fungerer

  Skjema for innsending av avvik

  Opplever du at tilbakemeldinger ikke blir fulgt opp? Du kan da sende inn en avviksmelding.

  Skjema for avviksmelding (bokmål)

  Skjema for avviksmelding (nynorsk)

  Skjemaet blir sendt til arkivet, og sekretær for læringsmiljøutvalget vil være mottaker av skjemaet. Du er ikke anonym når du melder inn avvik, men saken vil bli behandlet konfidensielt.