Planlegging og utforming av gater og byrom

Studentutstilling vår 2022

Kurset og oppgaven

Emnet tar for seg byens gater og byrom og motsetningene mellom framkommelighet for kjøretøy og hensynene til miljø og de som bor langs, oppholder seg i og ferdes langs gatene.

Emnet vil i 2022 ta for seg Trondheimsveien Rv 4, mellom Sinsen og Grorud, med lokalsentrene Bjerke, Linderud, Veitvet, Kalbakken, Ammerud og Grorud. Veien utgjør en sterk barriere i nabolagene, og grenseverdiene for støy og luftforurensing er ulovlig høye.

Studentene vil utforske hvordan ett eller flere av disse nabolagene kan utvikles dersom veien bygges om til en bygate, og hvordan bygaten bør utformes.

Veileder: Kathrine Omnia Strøm

Ammerud

Vi har jobbet med hvordan vi kan skape et attraktivt og inkluderende sentrum på Ammerud i Groruddalen.

I løpet av prosjektet har vi utført analyser og mulighetsstudier for å forstå kvalitetene og utfordringene på Ammerud. Målet for arbeidet har blant annet vært å redusere fremkommeligheten for privatbil, og styrke nettverket for de myke trafikantene. Varierte møteplasser i tilknytning til kollektivtrafikk, og gater fulle av byliv skaper et sentrum for både innbyggerne og tilreisende. Gjennom prinsipper, snitt, plan og modell visualiserer vi et innholdsrikt og levende Ammerud.

Gruppen består av Felicia Linnea Godlund, Hussain Noori og Kristoffer Schjødt.Se studentarbeidet her:

Bjerke

Som en av tre passasjer skal Bjerke gågate punktere Trondheimsveien og knytte sammen Årvoll og Bjerke som et felles nabolag. Bjerkekrysset settes på kartet!

Hvordan kan Bjerkes identitet og nabolagssentrumet styrkes når områdets transformasjon skal gi rom til 2000 nye innbyggere?

For at Bjerke skal bli et godt sted å bo mellom indre by og marka, må Trondheimsveien brytes opp i sekvenser. Nabolaget Årvoll knyttes sammen med nye nabolagsfunksjoner på Bjerke. "Bjerke gågate" som går fra Årvoll til Bjerke skal oppleves trygg å ferdes for myke trafikanter. Her finner du tilbudene du trenger, rom for avkobling og veien ned mot nye Hovinbyen og Økern. Terrenginngrepene i Bjerkekrysset bevares og transformeres til ny bruk. Samtidig forteller strukturen med sin form hvilke store inngrep og veistrukturer stedet har gjennomgått.

Bjerke aktivitetspark vil gi rom for uorganisert aktivitet, ny bruk av nærmiljøet og vil ha et omfang av tilbud og aktiviteter.

Gruppen består av Synne Thorshaug Eide, Lene Hauge, Tamia Guevara Pettersen og Hedda Geoline Trandem.

Se studentarbeidet her:

Bredtvet

Naturen er viktig for oss mennesker. Tilgang til grøntområder av høy kvalitet kan bidra til økt aktivitet, rekreasjon og trygghet for de som velger å bruke dem.

I denne oppgaven har vi undersøkt hvordan hundremeterskogen på Bredtvet i bydel Bjerke bør utvikles dersom Trondheimsveien bygges om til bygate. Nedskalering av veien gir muligheter for å kople Bredtvetskogen til den eksisterende grønnstrukturen i Groruddalen og Oslomarka. Gjennom etablering av nye gang- og sykkelforbindelser tilpasset nærmiljøet ønsker vi å øke tilgjengeligheten til grønne kvaliteter for nabolagene på Veitvet, Kaldbakken, Rødtvet og Sletteløkka.

Gruppen består av Siv Hornnes, Pia Insulan og Victor Haugen Kristiansen.


Se studentarbeidet her:

Grorud - hjertet av Groruddalen

Hvordan skal man løse trafikkens kvelertak på Grorud og samtidig gjøre det attraktivt for de som ønsker å oppholde seg i sentrums-områdene? Ved å snu på den gamle mobilitetspyramiden; gående først, bilen sist.

70-tallets «raskt frem»-ideologi har satt bilen som premiss for utformingen av Trondheims-veien og har bidratt til å skape en barriere som splitter øvre Grorud i to deler. Nedskjæringen av Trondheimsveien fylles igjen, og veinettet nedgraderes til fordel for de myke trafikanters ferdsel. Vi ønsker samtidig å bevare og styrke Grorud som det sterke knutepunktet det er i dag. I de nye sentrumsområdene får de nedslitte gråe arealene et friskt pust av grønne omgivelser og sosiale møteplasser. I tillegg innlemmes tjenester og tilbud i sentrumsområdene for å dekke behovet til befolkningens mangfold. Utformingen av prosjektet har hatt fokus på sosioøkonomisk ulikhet og historiske verdier. Sammen ønsker vi å gro, Grorud sammen!

Gruppen består av Mark Martin Auraha, Aleksandra Karaban og Erlend Bergwitz Saur.

Se studentarbeidet her:

Kalbakken

Transformasjon i Trondheimsveien

På Kalbakken transformeres Trondheims-veien fra vei til strøksgate, noe som resulterer i nye forbindelser og oppholdsrom som bidrar til identitetsdannelse og ny sentrumsfunksjon.

Gruppen består av:

Cecilia Taylor Elverum
Helene Prestesæter Endsjø
Marte Lysaker Heggem
Anneli Arentz-GrastvedtSe studentarbeidet her:

Bymessig søm på Linderud

Ved å omgjøre Trondheimsveien fra barriere til et byrom i tre sekvenser, vil den nye gaten fungere som en bymessig søm.

Vi omformer Trondheimsveien fra en støy- og trafikkbarriere ved å nedskalere veien til en gate. Gjennom tre sekvenser fremheves Linderuds karaktertrekk og setter preg på gaten og omgivelsene.

Første sekvens integrerer Linderud gård, og tydeliggjør historien gjennom blant annet vegetasjonsbruk.

Den midtre sekvensen er en tettere bygate med aktive fasader, som trekker sentrumsfølelsen fra kjøpesenteret ut i byrommet.

Siste sekvens går i gjennom et tettere boligstrøk, og er utformet for å skape et bedre bomiljø for beboerne langs gaten.

Gruppen består av Ingunn Telenius, Emilie Netskar og Benedicte Nordhaug.

Se studentarbeidet her:

Moderne barokk

Linderud er i dag en bilbasert drabantby. Delbydelen har usammenhengende kvaliteter, som Linderud gård og senter. Linderud trenger et bynettverk som både fremmer og binder sammen eksisterende og nye målpunkter.

I dag er det få som vet om den skjulte perlen Linderud gård. Prosjektet vårt fremmer gården, og binder den til et helhetlig og grønt byromsnettverk, hvor hovedferdselen skjer gjennom en grønn boulevard - Trondheimsveien. Utformingen av Linderud sentrum er inspirert av barokken som kjennetegnes blant annet av symmetri, akser, følelser og kontraster. Gjennom konseptet barokk har vi jobbet videre med kontraster akser og romopplevelser.

F.v.: Kristina Sycheva, Sadaf Parwany og Lisa Roland Dahlen.

Se studentarbeidet her:

Rødtvet

Rødtvet skal bli et attraktivt nabolag gjennom å skape god intern mobilitet og bedre forbindelser til de omkringliggende nabolagene. Gatestruktur i kombinasjon med kvartalstruktur vil definere nye Rødtvet.

Hovedfunksjonen til Rødtvet skal være boligbebyggelse. Ved hjelp av ”infills” skal det opprettes en strammere kvartalstruktur med gater som i større grad prioriterer myke trafikanter og den menneskelige skala.

Fasadene langs de nye gatestrukturene skal revitalisere Rødtvet gjennom handel i gatene, og det skal etableres et lokalt sentrum med stedegne funksjoner.

Trondheimsveien og T-banen utgjør i dag to viktige barrierer, ved å adressere disse barrierene vil forbindelsene til omkringliggende nabolag bli forsterket.

Gruppen består av Sindre Mathias Nilsen, Anne Linn Svendsen og Kristian Scott Uggen.Se studentarbeidet her:

Veitvet

Hva skjer når Trondheimsveien transformeres fra en bråkete firefeltsvei til en boulevard med brede fortau og aktive fasader?

I vårt prosjekt har vi løst støyproblematikken, skapt gode koblinger og et identitets-skapende, definert sentrum på Veitvet gjennom ny gateutforming. Vi har laget nye gater mellom Veitvet og omkringliggende områder for å skape bedre koblinger.

I tillegg transformeres Trondheimsveien til enveiskjørte boulevarder med aktive fasader, noe som reduserer støy og skaper et nytt sentrum på Veitvet. Veitvetveien og strekka mellom Veitvet og Linderud blir grønne, bilfrie gatetun der myke trafikanter er prioritert.

Med i gruppen er: Karine Støvne Berg, Karine Grønstad Solberg, Karsten Svarstad og Katrine Spjudvik.

Se studentverket her: