Storformatproduksjon av krysslimt tre – dokumentasjon og forbedring av miljøprestasjon

01. jun 2018 - 30. des 2018
Regionale forskningsfond, Oslofjordfondet
Egeninnsats fra bedrifter
Bakgrunn

De senere årene har kravene økt til å dokumentere miljøegenskapene til byggevarer og i stadig flere prosjekter blir klimagassutslipp som materialene forårsaker over livsløpet kvantifisert og brukt til valg konstruksjonsløsninger. Dette betyr at beregningene av miljøpåvirkning må være troverdige og derfor stilles det stadig høyere krav til å ha tilgang på produsentspesifikke data, samt at reduksjon av samlede utslipp blir en viktig konkurransefaktor fremover.

Massivtre, som fra nå skal hete kl-tre, krysslimt tre, som i Sverige, brukes gjerne i større byggeprosjekter med høye miljøambisjoner og er derfor spesielt utsatt for denne konkurransesituasjonen. Mange av utslippene fra kl-tre skjer ikke direkte i produksjonen, men i verdikjeden gjennom bruk av fossil energi i skogbruk, sagbruk, transport og limproduksjon, samt direkte og indirekte knyttet til avfallshåndtering når et bygg tilslutt rives.

Det er derfor et stort behov for å få frem bedre datagrunnlag for miljødokumentasjon langs hele verdikjeden for kl-treprodukter, og i henhold til internasjonalt anerkjente metoder og standarder.

Mål

Mål for hovedprosjekt: Utvikle metoder og modeller, digitale verktøy og verifisert datagrunnlag for at Splitkon selv skal kunne produsere spesifikke og verifiserbaremiljødeklarasjoner for egne produkter mot ulike markeder og kunder, som grunnlag for strategisk utvikling og for å kunne redusere utslipp ved hjelp av samspill i næringen.

Delmål:

  • Tilpasse nettbasert EPD-generator for livsløpsvurdering
  • Utvikle effektive løsninger for datainnsamling
  • Fremskaffe tilstrekkelig kompetanse hos Splitkon til bruke verktøyet
  • Kartlegge muligheter for å redusere utslippene over livsløpet til produktene
Forskere

Anders Q. Nyrud
Anders Q. Nyrud
Professor
Prosjektleder