Hogstmasking doing its thing

Klimasmart skogbruk Norge

Vi skal utvikle verktøy som forbedrer skogens motstandsevne mot klimaendringer og som bidrar til reduserte klimagassutslipp ved å erstatte fossilbaserte produkter med skogprodukter, og som samtidig gir økt og bærekraftig avkastning for skogeieren.

Hogstmasking doing its thing
01. Jan 2020 - 31. des 2024
BIONÆR, Norges forskningsråd gjennom Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)
Bakgrunn

Skogen spiller en viktig rolle for klimaet. Netto tilvekst i Norsk skog binder nå CO2 tilsvarende om lag 45-50% av landets totale årlige klimagassutslipp, men norske og europeiske skoger viser tegn til lavere karbonbinding fordi skogen blir eldre. Eldre skog vokser saktere og gir samtidig høyere risiko for betydelige utslipp av karbon og økonomiske tap på grunn av vindfelling, brann, råte eller insektangrep. Samtidig forventes omfanget av skogskader å øke i frekvens og alvorlighetsgrad som følge av klimaendringene.

Prosjektet Klimasmart skogbruk Norge vil adressere kunnskapsmangler spesielt knyttet til analyser og modellering av risiko i skog. Kjernen i prosjektet er å identifisere robuste skogforvaltningsstrategier som gir vinn-vinn situasjoner fra flere ulike perspektiver. Prosjektet vil gi retningslinjer og råd for skogbehandling som reduserer risiko, bidrar til CO2-binding og sikrer inntekter for skogeieren.

Mål

Hovedformålet er å utvikle et vitenskapelig rammeverk som tar hensyn til karbonbinding, strålingspådriv, substitusjon og risiko på en helhetlig måte, samtidig som skogeiernes inntekter ivaretas. Kjernen i prosjektet er å identifisere robuste skogforvaltningsstrategier som gir vinn-vinn situasjoner fra flere ulike perspektiver. Prosjektet vil gi retningslinjer og råd for skogbehandling som reduserer risiko, bidrar til CO2-binding og sikrer inntekter for skogeieren.

Deltakere

Prosjektet blir gjennomført av ledende skogforskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norsk institutt for bioøkonomisk forskning i samarbeid med skogforskningsinstituttet LUKE i Finland og Wageningen universitet i Nederland. Sentrale interessenter for norsk skogforvaltning deltar i en referansegruppe som skal sikre relevans ved å bidra med råd og prioriteringer i prosjektet.

Deltakende forskere:

Erik Trømborg
Erik Trømborg
Professor
Prosjektleder
Hans Fredrik Hoen
Hans Fredrik Hoen
Dekan
Prosjektadministrator
Maarit Kallio
Maarit Kallio
Professor
Arbeidspakkeleder
Tron Haakon Eid
Tron Haakon Eid
Professor
Arbeidspakkeleder
Per Kr. Rørstad
Per Kr. Rørstad
Forsker
Medvirkende forsker
Torjus Folsland Bolkesjø
Torjus Folsland Bolkesjø
Professor
Medvirkende forsker
Terje Gobakken
Terje Gobakken
Professor
Medvirkende forsker
Clara A. Fernández
Forsker, NIBIO
Arbeidspakkeleder
Ryan Bright
Seniorforsker, NIBIO
Arbeidspakkeleder
Annika Kangas
Research professor, LUKE
Arbeidspakkeleder
Rasmus Astrup
Forskningssjef, NIBIO
Medvirkende forsker
Gert-Jan Nabuur
Professor, Wageningen University
Medvirkende forsker