Bioøkonomi

Forum for sirkulær økonomi i avløpsbransjen

Forumet søker å bevisstgjøre betydningen av begrepet sirkulær økonomi i norsk avløpshåndtering. Dette skal gjøres ved effektiv kommunikasjon og en formidlingsstrategi som kan tiltrekke interessen til målgruppene.

Bioøkonomi
01. Jan 2021 - 01. Jan 2030
Bakgrunn

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har, sammen med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), fått midler av Norges forskningsråd til å etablere “Forum for sirkulær økonomi i norsk avløpsbransje” i 2019. Forumet er åpent for industri, norske kommuner og andre som jobber med avløp og slamhåndtering og vil legge til rette for kommunikasjon og kompetanseutvikling. Dette vil skje gjennom seminarer og deling av informasjon. Denne nettsiden viser status for sentrale aktører i Norge og internasjonalt og peker på noen ulike veier videre for økt sirkulær økonomi i avløpsbransjen.

NMBU har mer enn 30 års erfaring innen sirkulær økonomi og hvordan gjenvinne og resirkulere ressurser fra hjemmet til landbruksområdet. Dette har materialisert seg i EU-prosjektet «Sino-European innovative grønne og smarte byer - SiEUGreen» hvor NMBU skal videreutvikle og demonstrere sirkulær økonomi i praksis som støtte til urbant og peri-urbant landbruk. I dag leter mange avløpsselskaper i Norge, inkludert HIAS (Hamar interkommunale avløpsselskap), VEAS (Vestfjorden avløpsselskap, Oslo) og NRA (Nedre Romerike avløpsselskap), etter ny teknologi for å oppgradere eller bygge om systemene sine for å kunne resirkulere mer av sine ressurser på en trygg måte. SiEUGreen demonstrerer et desentralisert system som vil utfylle de eksisterende storskalasystemene ved dagens sentraliserte renseanlegg. Kompetansen samlet ved NMBU og NIBIO, og praktisert gjennom SiEUGreen er verdifull for både sentraliserte og desentraliserte systemer.

Ved å skape et nettverk for «Sirkulære økonomiløsninger i norsk avløpsbransje» tror vi at vi kan akselerere omstillingen av norsk avfallshåndtering mot sirkulær økonomi. Forumet skal være åpent for alle norske kommuner og deres relevante institusjoner og legge til rette for kommunikasjon og kompetansebygging. Dette vil skje gjennom fagmøter, deling av informasjon på nettet og ved å gi startpenger til analyse av sentrale problemstillinger som tas opp av utøverne.

Råstoffkildene for produksjon av plantegjødsel er begrenset, og prisene øker. For å kunne både redusere vannforurensning og produsere tilstrekkelig gjødsel til å kunne opprettholde og øke fremtidig landbruksproduksjon er resirkulering fra organiske kilder helt nødvendig. Sirkulær økonomi står høyt på agendaen både i EU og i Norge. Regjeringen la i juni 2021 frem «Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi», der bl.a. giftfrie sirkulære kretsløp er omtalt.

Avløpsvann fra husholdninger inneholder store mengder fosfor (P), men også de andre makronæringsstoffene; nitrogen (N) og kalium (K). Til dags dato blir bare små mengder P fra avløpsvann resirkulert og P utfelt med jern- eller aluminiumbaserte koagulanter har en begrenset gjødselverdi. Nye prosesser er under utvikling der P, men også N og K, samt mikronæringsstoffer kan resirkuleres i en mer plantetilgjengelig form. Organisk materiale kan omdannes til bioenergi og jordforbedringsmiddel. I dag er det mange avløpsselskaper som utvikler eller ønsker å ta i bruk ny teknologi for å gjenvinne og gjenbruke disse ressursene på en trygg måte. Avløpsvannet inneholder også mikroorganismer, tungmetaller og organiske forbindelser som vi ikke vil overføre til landbruk og vannmiljø.

Mål

Hovedmål:

  • Skape et forum for deling av informasjon, forskning og bevissthet rundt sirkulær økonomi i norsk avløpshåndtering

Sekundærmål:

  • Inspirere planleggere og eiere av renseanlegg og selskaper til å bruke nye ideer og muligheter gitt gjennom sirkulær økonomi
  • Gi forskningsfasiliteter og kompetanse til det norske avløpsmiljøet
  • Gi grunnlag for ny forskrift om organisk utvunnede gjødselprodukter

Foreninger
Internasjonale 
Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA)www.susana.org
International Ecological Engineering Societyhttps://iees.ch/
International Water Association (IWA) Specialist group Resources Oriented Sanitationhttps://iwa-connect.org/group/resources-oriented-sanitation?view=public
Nasjonale 
Norsk Vann – Bærekraftig vannbransjehttps://norskvann.no/avlopsrensing-og-miljo/
Norsk vannforeninghttps://vannforeningen.no/
Arrangementer

TidspunktSeminartittel
Samarbeidspartner
Mer info
Mars 2022:Eksempler på sirkulære avløpssystemer i Europa og Norge www.tekna.no/kurs/sirkulare-losninger-i-offentlige-va-planer-42807/
25.08.2021Status for sirkulær økonomi i avløpsbransjen
Norsk vannforening
Mer informasjon om seminarets innhold
13.11.2019Ressurser i avløp
Norsk vannforening
Se opptak av seminaret på Youtube
Renseanlegg

Eksempler på store renseanlegg og avløpsselskap som har satt sirkulærøkonomi høyt på dagsorden.

Store renseanlegg (Eksempler)Lenker
HIAS har utviklet en metode for å felle fosfor i plantetilgjengelig form som struvit og organiske gjødselpellets
www.hias.no/prosjekter/prosjekter-i-hias/gjodselfabrikken/hias-bygger-om-renseanlegget/
IVAR lager mineralorganiske gjødselpelletswww.ivar.no/minorga/
VEAS arbeider med løsninger for å kunne resirkulere mer nitrogen og fosforwww.veas.nu/om/visjon-og-strategi
Den Magiske Fabrikken omgjør matavfall, slam og husdyrgjødsek til biogass og tomaterhttps://nowaste.no/prosjekter/gronn-karbonfangst/https://lindum.no/avdelinger/den-magiske-fabrikken/
BVAS lager biogass av slammet og leverer fjernvarme og slam til landbruket 
FREVAR produserer biogass av slam og matavfallhttps://frevar.no/biogassanlegg/https://www.klimapartnereviken.no/nytt-renseanlegg-i-milliardklasse/
Nye Alvim renseanlegg planlegges for utnyttelse av ressurser i avløpethttps://www.sarpsborg.com/byggesak-og-teknisk/vann-og-avlop2/nye-alvim-renseanlegg/
VASYD i Malmø har kretsløpsplan med klare målwww.vasyd.se/Artiklar/Avfallstrappan-och-cirkulering

Prosjekter/Annet:

Macro - Mat i sirkulære robuste systemer (SWE): https://www.macrosystem.se/

Forskere

Sjur Baardsen
Sjur Baardsen
Professor
Prosjektleder
Arve Heistad
Arve Heistad
Professor
Medvirkende forsker
Trine Hvoslef-Eide
Trine Hvoslef-Eide
Professor
Medvirkende forsker
Petter D. Jenssen
Petter D. Jenssen
Professor emeritus
Medvirkende forsker
Melesse Eshetu Mogens
Melesse Eshetu Mogens
Postdoktor
Medvirkende forsker
Manoj Kumar Pandey
Manoj Kumar Pandey
Seniorrådgiver
Bidragsyter
Daniel Todt
Daniel Todt
Senioringeniør
Bidragsyter
Jihong Liu Clarke
Jihong Liu Clarke
Ph.d., NIBIO
Medvirkende forsker
Bente Føreid
Bente Føreid
Ph.d., NIBIO
Medvirkende forsker
Trond Mæhlum
Trond Mæhlum
Forsker, NIBIO
Medvirkende forsker