Skikkethetsvurdering ved Veterinærhøgskolen

Skikkethetsvurdering av studenter inngår i studieprogrammene bachelor i dyrepleie, profesjonsstudium i veterinærmedisin og tilleggsutdannelsen for utenlandske veterinærer fra og med studenter som starter høsten 2024.  

Skikkethetsvurdering av disse studiene er hjemlet i Lov om Universiteter og høgskoler og forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Formål

Skikkethetsvurdering er en vurdering av studentenes faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i sitt kommende yrke. Formålet med skikkethetsvurdering er å avgjøre om en student utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter eller sikkerhet til dyr, klienter, dyreeiere eller andre som studenten vil komme i kontakt med under praksis eller under framtidig yrkesutøvelse.

 • Løpende skikkethetsvurdering av den enkelte student foregår kontinuerlig gjennom den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Det innebærer at undervisere, eksterne praksissteder, veiledere og andre som har med studenten å gjøre i utdanningssituasjonen, har et ansvar for å følge med og foreta løpende vurderinger.

  I særskilte tilfeller kan en tvilsmelding føre til sak hos skikkethetsnemnda ved NMBU og utestengelse fra studie. Det går da over til å bli en særskilt skikkethetsvurdering.

 • Dersom det er levert en skriftlig tvilsmelding, skal saken undersøkes. Hvis skikkethetsansvatlig vurderer at det er begrunnet tvil om studentens skikkethet, vil studenten bli innkalt til et møte med skikkethetsansvarlig og referent. Studenten har anledning til å ha med seg en bekjent eller studentombudet i samtalen. Studenten får i samtalen fremlagt forholdet og gis anledning til å fremstille sin versjon.

  Det blir iverksatt tiltak for oppfølging i samråd med studenten.

  Skikkethetsansvarlig vil deretter vurdere videre saksgang og eventuelt oversende saken til NMBUs Skikkethetsnemnd for videre behandling (særskilt skikkethetsvurdering). Studenter har i henhold til UHL §4-10 (5) rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra saken er reist i skikkethetsnemda. Utgiftene til dette dekkes av institusjonen (re. UHL §4-8 (5)).

  Det er NMBUs klagenemd som fatter vedtak i saken. Blir det funnet at en student ikke er skikket, kan det medføre utestengelse i maksimalt 5 år. Vedtaket kan påklages etter regler i forvaltningsloven.

 • En student er uskikket dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt på en måte som innebærer at studenten utgjør en mulig fare for dem studenten vil komme i kontakt med under praksis eller under framtidig yrkesutøvelse.

  • a. studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse, innlevelse eller respekt for dem studenten vil komme i kontakt med under praksis eller under framtidig yrkersutøvelse
  • b. studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med dem studenten vil komme i kontakt med under praksis eller under framtidig yrkesutøvelse
  • c. studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis 
  • d. studenten har problemer av en slik art at studenten fungerer svært dårlig i sine omgivelser 
  • e. studenten viser truende eller krenkende adferd i studiesituasjonen eller overfor dem studenten vil komme i kontakt med under praksis eller under framtidig yrkesutøvelse 
  • f. studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle 
  • g. studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade på dem studenten vil komme i kontakt med under praksis eller under framtidig yrkesutøvelse 
  • h. studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning 
  • i. studenten er ikke i stand til å utføre de yrkesmessige vurderingene og handlingene som praksis eller framtidig yrkesutøvelse krever 
 • Alle kan levere tvilsmelding. Medstudenter, ansatte ved NMBU og ansatte ved praksisstedene som er i kontakt med studenten, har en plikt til å varsle ved bekymringsfulle forhold.  

  Tvilsmeldingen skal være begrunnet og godt dokumentert. Den som leverer tvilsmeldingen regnes ikke som part i saken, men vil få beskjed om at meldingen er mottatt. Hvis det trengs flere opplysninger, vil skikkethetsansvarlig ta kontakt. Tvilsmeldinger som er åpenbart ugrunnet, vil ikke bli behandlet.  

  Tvilsmeldinger sendes via dette skjema (kommer)